Prezentácia téz doktorandských projektov

10.12.2013, 14:30 hod.
V rámci podujatia budú doktorandky v prvom ročníku štúdia na ÚEt SAV a KEKA FIK UK prezentovať základné tézy svojich dizertačných projektov. Prezentácia sa uskutoční 10. 12. 2013 o 14:30 v budove spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19.

Program prezentácie

14:30 - 15:00

Kristína Bobeková: Dynamika vývoja konverzačných žánrov folklóru (príslovia, porekadlá, slogany, frazeologizmy, nadávky a i.) – kultúrne dedičstvo Slovenska v európskom kontexte.

školiteľka: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.

15:00-15:30

Miriama Bošelová: Kultúrne dedičstvo a identita (na príklade Slovákov žijúcich v Rumunsku)

školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

15:30 - 15:40 prestávka

15:40 - 16:10

Maja Ovsjanikova: Obraz vojenského povolania v kultúre a jazyku

školiteľka: Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

16:10 - 16:40

Zuzana Pešťanská: Reprezentácia ženského tela

školiteľka: Doc. RNDr, Tatiana Bužeková, PhD.