Projekty VEGA

Nie

Aktuálne projekty

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

2021 - 2024

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0064/21

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

2021 - 2024

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0047/21

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0060/19

Folklór, folkloristika a ideológia.

2019 - 2022

Folklore, folkloristics and ideology
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0107/19

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber

2019 - 2022

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0066/19

Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie

2019 - 2022

Collective Rituals as a tool of social regulation
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0102/19
 

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania 

2019 - 2021

Reflexive Writing as a Method of Ethnographic Inquiry
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adam Wiesner, PhD. (2019-2020), Mgr. Soňa G. Lutherová (2021)
Číslo projektu: VEGA 2/0088/19 

Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí

2017 – 2020

VEGA projekt
From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0155/17

Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)

2017 – 2020

VEGA projekt
Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0062/17

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)

2017 – 2020

VEGA projekt
Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse. (An Ethnological Perspective)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0022/17
 

Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií

2017 - 2019

VEGA projekt
Ethnology in the Regions. History of the Slovak Ethnology in the 20th Century an the Basis of the Research the Personalities from regional Institutions
Nositeľ projektu: Filozofická fakulta UKF
Zodpovedný riešiteľ v ÚESA SAV: Mgr. Dušan Ratica, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0371/17

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku

2016 - 2019

VEGA projekt
The application of innovative approaches in ethnology/social anthropology in Slovakia
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. (2016-2018); Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. (2018-2019)
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0050/16 

Ukončené projekty

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

VEGA projekt
Label „Roma“ – emic and ethic reflections and social impact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Zachar Podolinská, Mgr., PhD.

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt
Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0086/14 
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt
Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0024/14
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt
Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0126/14
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti

2014 – 2016

VEGA projekt
Cultural heritage of Slovakia: material and production, social relations
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0096/14
Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Zajonc, PhDr. CSc.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku

2014 – 2016

VEGA projekt
Ritual behaviour as a stretegic tool for group identification: the social and cultural contexts of contemporary holidays in Slovakia
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0088/14
Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr. CSc.

Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage

2014 – 2016

VEGA project
Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo
Project no.: VEGA 2/0126/14
Project coordinator in the Institute of Ethnology SAS:  doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu

2013 - 2015

VEGA projekt
Eating patterns of the population of Slovakia during the period of socialism
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.

Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún

2013 - 2015

VEGA projekt
Nositeľ projektu: Katedra porovnávacej religionistiky FF UK
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 1/0011/13

Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia

2011 – 2014

VEGA projekt
Roma in majority society: the research of models of mutual cohabitation
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., CSc. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0014/11 

Transformácia židovskej komunity na Slovensku po roku 1989

2013 – 2014

VEGA projekt
Transformation of Jewish community in Slovakia after 1989
Meno zodpovedného riešiteľa: Peter Salner, PhDr., DrSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 30/2013

Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky

2011 - 2013

VEGA projekt
Folk knowledge and its social and cultural conditions
Meno zodpovednej riešiteľky: RnDr. Tatiana Bužeková, PhD. (2011-2012), doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (2013)
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0092/11 

Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných rodových porovnaniach

2011 - 2013

VEGA projekt
Slovak society in temporal and international comparisons
Nositeľ projektu: Sociologický ústav SAV 
Meno riešiteľky v ÚEt SAV: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. 

​Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien

2011 - 2013

VEGA projekt
Adaptation of urban inhabitants in the processes of social change
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov

2011 - 2013

VEGA projekt
What is a holiday in the 21st century in Slovakia? To the issue of the social context of rituals
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr., CSc. 

Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní

2011 - 2013

VEGA projekt
The history of ethnology in Slovakia in the second half of the 20th century: continuties and discontinuities in scholarly enquiry
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc. 

Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel

2011 - 2013

VEGA projekt
Local initiatives from civic area in settlements' developmentNositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0052/11 

​Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

2010 - 2012

VEGA projekt
Culinary culture of Slovakia´s regions 
Meno zodpovednej riešiteľky: Rastislava Stoličná, Prof., PhDr., DrSc. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0002/10

Naratívna každodennosť obdobia socializmu

2010 - 2012

VEGA projekt 
Narrative Everyday Life of Socialism
Koordinátor projektu: Ústav etnológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.

​Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky.

2008 - 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result.
Nositeľ projektu: UKF Nitra 
Spoluriešiteľské organizácie: KEKA FiFUK Bratislava, ÚEt SAV Bratislava 

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

2008 – 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc. 

Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 – 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 – 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 – 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia
Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky

2008 – 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result
Nositeľ projektu: UKF Nitra 
Spoluriešiteľské organizácie: KEKA FiFUK Bratislava, ÚEt SAV Bratislava 

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky

2008 - 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th Century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result
Nositeľ projektu: Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 - 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia
Nositeľ projektu: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. 
Ivan Chorváth, CSc.
Meno zodpovedného riešiteľa: Zuzana Búriková, Mgr., PhD.

​Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia.

2008 - 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking. 
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc. 

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

2008 - 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

​Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 - 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc. 

Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 - 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 - 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 - 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

​Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

2008 - 2010

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in Contemporary Slovak Society.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Podoba Juraj, PhDr., CSc. 

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

2008 - 2010

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in 
Contemporary Slovak Society
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

​Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 - 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia.
Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

2006 – 2009

VEGA projekt
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

2007 – 2009

VEGA projekt - History of the Slovak Lutheran Church
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie 
a demogeografie 
Spoluriešiteľské organizácie: EBF UK Bratislava, PriF UPJŠ Prešov, ÚEt SAV 

História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

2007 - 2009

Projekt VEGA
Číslo projektu: VEGA 1-4551-07 
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie a demogeografie 

​História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

2007 - 2009

VEGA projekt - History of the Slovak Lutheran Church
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie 
a demogeografie 
Spoluriešiteľské organizácie: EBF UK Bratislava, PriF UPJŠ Prešov, ÚEt SAV 

Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

2006 - 2008

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 
Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

​Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

​Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

​Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5104/25 

​Diverzifikácia ako faktor formovania identity

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5105/25 

​Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5103/25 

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

2005 - 2007

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 

Diverzifikácia ako faktor formovania identity

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5105/26

Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

2004 – 2006

VEGA projekt - Nationalism in Archaelogy, Ethnology and Historiography in Slovakia, and Hungary
Meno zodpovedného riešiteľa: Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (FF UK) 
Zástupkyňa vedúceho projektu: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 

​Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

2004 - 2006

Projekt VEGA
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 
Evidenčné číslo projektu: 1/1218/25 

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr

2003 – 2005

VEGA projekt - On the history and dynamics of development of traditional spiritual culture in Slovakia in the context of the contemporary postmodern European cultures
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3030/23

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad

2003 – 2005

Projekt VEGA - Global processes and every day culture in Slovakia. Ethnological Perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3181/23

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)

2003 – 2005

VEGA projekt - Traditional culture of Slovak minorities in central and southern Europe as a part of their cultural heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 2/318223

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr

2003 – 2005

VEGA projekt - On the history and dynamics of development of traditional spiritual culture in Slovakia in the context of the contemporary postmodern European cultures
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3030/23

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad

2003 – 2005

VEGA projekt - Global processes and every day culture in Slovakia. Ethnological Perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/3181/24 

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)

2003 – 2005

Projekt Traditional culture of Slovak minorities in central and southern Europe as a part of their cultural heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: 2/3182/24 

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt -Transformation of minority identites (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century) 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/22 

Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

2002 – 2004

VEGA projekt -Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.  
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/22 

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

2002 – 2004

VEGA projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2116/22

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt Transformation of minority indentities (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/23

Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

2002 – 2004

VEGA projekt - Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/23

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

2002 – 2004

VEGA Projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2116/23

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt -Transformation of minority indentities (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century) 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/24

Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii

2001 – 2003

VEGA projekt - Spatial and Temporal Determination of Dynamics of Group IdentitiesMeno zodpovednej riešiteľky: Beňušková Zuzana, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2001 – 31.12.2003

Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii

2001 – 2003

VEGA projekt Sources and History of Oral Tradition in Slovakia
Meno zodpovednej riešiteľky: Beňušková Zuzana, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2001 – 31.12.2003

Podmienky zamestnanosti obyvateľstva vidieka na Slovensku v 1. polovici 20. storočia s ohľadom na neroľnícke zamestnania a ich vplyv na rozvoj kultúry a spôsob života

2000 – 2002

VEGA projekt - On The Conditions of Rural Employment in Slovakia during 1st half of 20th Century with Regard to Non-Peasant Work and their Influence onto Development of Culture and Way of Life
Meno zodpovednej riešiteľky: Falťanová Ľubica, Mgr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe. Využitie kartografickej metódy pri výskume a porovnaní kultúrnych javov

2000 – 2002

VEGA projekt - Traditional Culture of Slovak Minorities in South Europe
Meno zodpovedného riešiteľa: Benža Mojmír, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti na Slovensku

2000 – 2002

VEGA projekt - Sources and History of Development of Folklore in Slovakia
Meno zodpovednej riešiteľky: Profantová Zuzana, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Sociokultúrne trendy slovenského vidieka (Implementácia rozvojových programov na regionálnej úrovni)

2000 – 2002

VEGA projekt - Socio-Cultural trends of the Slovak Village (Implementation of Development Programmes at the Regional and Local Levels)
Meno zodpovednej riešiteľky: Danglová Oľga, Mgr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie

2000 – 2002

VEGA projekt - Modernization Processes in Slovakia from the ethnological perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Podmienky zamestnanosti obyvateľstva vidieka na Slovensku v 1. polovici 20. storočia s ohľadom na neroľnícke zamestnania a ich vplyv na rozvoj kultúry a spôsob života

2000 – 2002

VEGA projekt - On The Conditions of Rural Employment in Slovakia during 1st half of 20th Century with Regard to Non-Peasant Work and their Influence onto Development of Culture and Way of Life
Meno zodpovednej riešiteľky: Falťanová Ľubica, Mgr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe. Využitie kartografickej metódy pri výskume a porovnaní kultúrnych javov

2000 – 2002

VEGA projekt Traditional Culture of Slovak Minorities in South Europe
Meno zodpovedného riešiteľa: Benža Mojmír, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti na Slovensku

2000 – 2002

VEGA projekt - Sources and History of Development of Folklore in Slovakia
Meno zodpovednej riešiteľky: Profantová Zuzana, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Sociokultúrne trendy slovenského vidieka (Implementácia rozvojových programov na regionálnej úrovni)

2000 – 2002

VEGA projekt - Socio-Cultural trends of the Slovak Village (Implementation of Development Programmes at the Regional and Local Levels)
Meno zodpovednej riešiteľky: Danglová Oľga, Mgr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí

1999 – 2001

VEGA projekt - Ethnicity as a Factor of Polarization of Urban Community in Slovakia in the 20th Century
Meno zodpovedného riešiteľa: Salner Peter, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)

1999 – 2001

VEGA projekt -Town as Space of Social-Cultural Interactions (On example of the town Nitra 1918-1948)
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc. (Katarína Popelková, PhDr., CSc.)
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí

1999 – 2001

VEGA projekt - Ethnicity as a Factor of Polarization of Urban Community in Slovakia in the 20th Century
Meno zodpovedného riešiteľa: Salner Peter, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)

1999 – 2001

VEGA projekt - Town as Space of Social-Cultural Interactions (On example of the town Nitra 1918–1948)
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc. (Katarína Popelková, PhDr., CSc.)
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry

1998 - 2000

VEGA projekt - Ethnological Aspects of Inter-generation Transfer and Generation Specifics of Values and Cultural Standards
Meno zodpovednej riešiteľky: Hana Hlôšková, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998- 31.12.2000

Folklór – jeho slovakistické a europeistické kontexty (k žánrovým a tematickým aspektom štúdia slovenského folklóru)

1998 – 2000

VEGA projekt - Folklore - Slovakian and European Contexts (on Genre and Thematic Aspects of Slovak Folklore Study)
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, PhDr., DrSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998 – 31.12.2000