Soňa G. Lutherová, Mgr., PhD.

tvorba identity, vizuálna antropológia, materiálna kultúra, bývanie, vlastníctvo, postsocializmus

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: etnológia a kultúrna antropológia Bratislava, 2007
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2007), PhD. (2012)
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký
Rok nástupu do ústavu: 2007


Vedecké projekty

Who cares in Europe? Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, COST, 2019 - 2023

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEGA, 2019 - 2021

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad), Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEGA, 2017 - 2020

Aplikácia nových metód v etnológii/antropológii, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEGA, 2016 - 2019

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien. Ústav etnológie SAV, VEGA 2/0086/14, 2014 - 2017

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Ústav etnológie SAV, VEGA 2014-2016, 2014 - 2017

Safe and inclusive school environment for transgender children and youth. O.Z. TransFúzia, financované dotáciou od ILGA Europe, 2015 - 2016

Adaptácia obyvateľov v procesoch spoločenských zmien, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2011 - 2013

Ľudové poznanie a jeho sociokultúrne podmienky, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2011 - 2013

Volba rodičů ohledně péče o děti v České a Slovenské republice, AV ČR, Masarykova Univerzita v Brne, GAČR, 2010 - 2012

Sociokultúrna zmena a adaptácia: Transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2008 - 2010

Urbánne prostredie ako priestor diverzity (v podmienkach otvorených a totalitných spoločností), Ústav etnológie SAV, VEGA, 2008 - 2010


Pedagogická činnosť

Materiální kultura, povinný kurz pre študentov 2.-3.ročníka, Katedra Sociologie, obor Sociální Antropologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, LS 2015/2016

Vizuálna antropológia, povinne voliteľný kurz pre študentov 4.ročníka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, LS a ZS 2011 – 2012

Materiální kultura, povinný kurz pre študentov 2.-3.ročníka, Katedra Sociologie, obor Sociální Antropologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, LS 2010/2011

Materiálna kultúra, povinný kurz pre študentov 3.ročníka, Katedra sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, ZS 2010/2011

Metodologický workshop pre doktorandov a doktorandky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Kremnica, 11-14.1.2010

Hosťujúce prednášky na vybraných univerzitách (FIF UK v Bratislave; ZČU ZU v Plzni; FSS MU v Brne; FSEV UK v Bratislave) a popularizačných podujatiach (Galéria Médium, Stanica Žilina Záriečie, FSEV UK Eurocine)


Iná činnosť

Dokumentárna tvorba (výber)

Šťastný človek (Azyl production, v príprave)

Zatopené (AH Production, RTVS, SFÚ 2017, 52 min.) Nájdete tu.

Cold War Neighbours (2011, 9 min., r. Soňa G. Lutherová, Tomáš Hirt, Sergiu Novac, Kata Varsányi). Nájdete tu.

Safe Port (2006, 9 min., r. Soňa Lutherová; Martin Kováč)


Zahraničné pobyty

CEU Summer School Documentary and Anthropological Film-making, Stredoeurópska univerzita, Budapešť, 3.-24.7.2011.

Universitaet Wien, Institut Fuer Kultur- and Sozialanthropologie, Národný štipendijný program, Viedeň, apríl – júl 2010.

Sodertorns University, Centre for Eastern European and Baltic Studies, Marie Curie Fellowship European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean Štokholm, október 2008 – máj 2009.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra etnológie, CEEPUS, január – jún 2006.


Ocenenia

Cena rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu, 2007

Členka Klubu individualít Nadácie Intenda, 2010


Bibliografia

Editovanie monografií 

G. LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava (Eds.) 2016: Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda. 167 s. ISBN 978-80-224-1543-9.


Kapitoly v monografiách

G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M.: Úvod. In: G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M. (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016, s. 9 - 17, ISBN 978-80-224-1543-9.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2016: Aplikovaná antropológia medzi vedou a umením. In GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, S. – HLINČÍKOVÁ, M. (eds.). Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda; Ústav etnológie SAV, 2016, s.131-156.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2013: Transformation of Micro- and Macro-Worlds in Postsocialism. In Biťušíková, A. - Luther, D. Cultural and social diversity in Slovakia. Social change and adaptation. Banská Bystrica: Institute of social and cultural studies FHV UMB; Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013, s. 8-19.

LUTHEROVÁ, Soňa; ZEMANOVÁ, Lenka, 2008: Vznik a vývin vajnorského JRD. In: Červenka, J. et al. Naše Vajnory. Bratislava: Mestská časť Vajnory, s.134-145.


Vedecké štúdie

G. LUTHEROVÁ, Soňa - MAŘÍKOVÁ, Hana - VÁLKOVÁ, Jana 2017: Childcare Preferences of Parents in the Czech Republic and the Slovak Republic. In: Sociológia, roč. 49, č. 3, str. 285 - 308.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2016: (Ne)viditeľní: transrodové deti na základných a stredných školách. In: Slovenský národopis, roč. 64, č. 3, s.280-294. 

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2014: Sweet Property O Mine. In Home Cultures, roč.11,
č.1., s.79-102.

MAŘÍKOVÁ, Hana – G. LUTHEROVÁ, Soňa 2013: Předškolní péče o děti z pohledu rodičů:
srovnání České a Slovenské republiky. [Pre-primary school childcare from the perspective of Parents: Czech and Slovak republic comparation] In Fórum sociální politiky, roč.7,č.4., str.9-15. 

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2010: Investigating the visual dimension of material culture research on the home. In Slovak Ethnology, roč. 58, č.5, str.614-627.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2010: Before and After: The Phenomenon of Czechoslovakia’s “Velvet” Revolution in Narratives by its “Youngest Witnesses”. In Sociology, roč.42, č.6, s.671-691.

LUTHEROVÁ, Soňa 2009: Konštruovanie vlastníctva a domova. In. Slovenský Národopis,
roč.57, č.3, s.367-385.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: The notions of young people about their housing and the strategies of its acquisition. In. Rochovská, A., Kovalčik, J., Muránsky, M. (eds.). „New“ Europe and Challenges of Sustainable Development. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e. V., s.137-145.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: Rodové stereotypy v reklamách pre deti. In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15. mája 2008. 


Odborné články

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2012: Dizajn pre ľudí. Antropologická perspektíva. In: Designum,
roč.18, č.6, s.70-72.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: Na hranici. In: Etnologické rozpravy, roč.16, č.2, s.142-147.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: Identita, rod...a dizajn. In: Designum, roč.13, č.2, s.35-37.

LUTHEROVÁ, Soňa 2007: Maurice Bloch: Na ceste. In: Anthropos. Bratislava: Kalligram, č.13, s.55-56.