Tomáš Kubisa, PhDr

Vedecké zbierky ÚESA SAV

email: tomas.kubisa@savba
tel: 02-5296 4707, kl. 102;

VŠ vzdelanie: odbor Etnológia a mimoeurópske štúdia, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2009
Rigorózne konanie: Ústav etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta univerzity Karlovej, Praha 2010
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. 2009, PhDr. 2010
Komunikačné jazyky: Anglický (C1), Ruský (B1), Čínsky (A2), Nemecky (A2) 
Rok nástupu do ústavu: 2017


Odborná činnosť

správa vedeckých archívov


Vedecké projekty

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny, spoluriešiteľ.Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kiliánová Gabriela CSc. 1.1.2018 - 31.12.2019.

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚEt SAV, spoluriešiteľ.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD. 1.1.2018 - 31.12.2022.

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy), VEGA - spoluriešiteľ. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD. 1.1.2019 - 31.12.2022

Folklór, folkloristika a ideológia, VEGA - spoluriešiteľ.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD. 1.1.2019 - 31.12.2022
 

Publikácie

PANCZOVÁ, Zuzana,  KILIÁNOVÁ, Gabriela , KUBISA, Tomáš. Národopis na Slovensku v službách Tretej ríše [Ethnography in Slovakia at the Service of the Third Reich]. 1 vyd. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2021. pp. 195. ISBN 978-80-569-0959-1. (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Typ: AAB. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909591

KUBISA, Tomáš. Movement of Slavic – Aryan Vedas as a manifestation of new types of spirituality in Slovakia. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 18-19. ISBN 978-80-973372-1-6. Typ: AFH

KUBISA, Tomáš. Stručná charakteristika vedeckých zbierok Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. In Ztracená tvář Podluží : Tvrdonice a Kostice. - Břeclav : Malovaný kraj, z.s. pre Okrašlovací spolek Tvrdonice, 2018, s. 209-210. ISBN 978-80-87954-10-2. Typ: BEE

KUBISA, Tomáš. Franz Beranek and his activities in Slovakia. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 8, č. 2, s. 77-89. (2019: 0.226 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1339-2204.(VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia). Typ: ADNB

KUBISA, Tomáš, GOGORA, Andrej: Stav textové archívu  Ústavu etnológie SAV a možnosti  jeho digitálneho spracovania, In: Slovenský Národopis 1 (66), 2018, s. 97 -106, ISSN 1335-1303