TRADIČNÝ ODEV ZÁHORIA


BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Záhoria. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici, 2017. 156 s. ISBN 978-8085446-93-7
 

Vedecká monografia je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie SAV a Záhorského múzea v Skalici. Autorom je emeritný pracovník ÚEt SAV Mojmír Benža ako spoluriešiteľ grantového projektu VEGA s názvom Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí (2017 – 2020). Ide o prvú syntézu poznatkov o tradičnom odeve príslušníkov dedinských roľníckych spoločenstiev na Záhorí od konca 19. do polovice 20. storočia. Autor v piatich kapitolách identifikuje a opisuje jednotlivé odevné súčiastky i podobu odevu počas sviatočných príležitostí aj mimo nich. Na základe vybraných znakov vymedzuje typy a lokálne formy tradičného odevu Záhoria a reflektuje jeho zmeny v 1. polovici 20. storočia. Textové údaje dopĺňajú 2 mapy a 78 autentických dobových i cielene pre potreby publikácie zhotovených snímok odevu a odevných súčiastok z muzeálnych zbierok.
Menu?: 
Nie