„V hlave tridsať v krížoch sto”. Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni


VOĽANSKÁ, Ľubica: „V hlave tridsať, v krížoch sto". Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni. Bratislava: Veda, 2016. 223 s. ISBN 978-80-224-1544-6

Európa šedivie. Staroba a starnutie sa tak stále častejšie stávajú predmetom mediálneho, sociálno-politického i výskumníckeho záujmu. Subjektívne prežívanie tejto životnej etapy i starnutia ako procesu je však v stredoeurópskom prostredí v sociálnych vedách skúmané málo. Ľubicu Voľanskú zaujímali motivácie správania sa a činností starých ľudí, ich postoje k vlastnému správaniu a konaniu a k správaniu a konaniu iných, ako sú zobrazené v ich autobiografických textoch. V monografii sleduje ambivalentné vnímanie staroby vo verejnom a odbornom diskurze prepojené s vnímaním starými ľuďmi v súvislosti s hranicami staroby. Bežne kladené otázky: Kto je starý? Ako možno stanoviť časovú alebo inú hranicu, odkedy je človek starý? necháva zodpovedať svojich partnerov a partnerky vo výskume. Ich výpovede dáva do kontextu širokej odbornej literatúry, ktorá sa hranicou staroby a prežívaním staroby zaoberá

„Autorka pristupuje k zvolenej téme tak, že sa sústreďuje najmä na vnímanie starnutia očami seniorov, teda „dáva hlas“ tej skupine obyvateľov, ktorých sa to týka. Prínosom monografi e sú preto zhromaždené empirické dáta, ale najmä ich kvalitná analýza, ktorá sa opiera o stanovenú metodológiu a rovnako reaguje na doterajšie zistenia publikované v odbornej spisbe.“
Gabriela Kiliánová

„Ľubica Voľanská urobila priekopnícku prácu vo výskumnej téme staroby a starnutia v domácom (slovenskom) kontexte, rovnako ako zaujímavú komparatistickú analýzu. Publikácia je vzácna tým, že zamieruje našu pozornosť k významnej človečenskej téme, pomenúva jej kultúrne základy a to hlasom vedeckým aj hlasom samotných účastníkov procesu... A tiež prináša prekvapujúce zistenia – boli sme tak ďaleko a pritom tak blízko
v období násilnej politickej izolácie, príbehy starnúcich obyvateľov z oboch miest to ukazujú takrečeno v priamom prenose’.“
Marta Botiková

​Publikáciu si môžete zakúpiť aj priamo v Ústave etnológie SAV. Prosím kontaktujte našu knižnicu prostredníctvom emailu uetkniznica@savba.sk

Menu?: 
Nie