Current projects

Nie

Who cares in Europe?

2018 - 2023

Akcia COST
Who cares in Europe?
Coordinating institution: Universite Paris Diderot, Francúzsko
Project members at the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.
Project no.: COST Action CA18119
Trvanie projektu: 2018 - 2023

Collective Rituals as a tool of social regulation

2019 - 2022

Kolektívne rituály ako nástroj kolektívnej regulácie
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Project No: VEGA č. 2/0102/19
 

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

2019 - 2022

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Project no: VEGA č. 2/0060/19

Folklore, folkloristics and ideology

2019 - 2022

Folklór, folkloristika a ideológia.
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Project no: VEGA 2/0155/17
 

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.

2019 - 2022

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Project no: VEGA č. 2/0066/19

Reflexive Writing as a Method of Ethnographic Inquiry

2019 - 2021

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Adam Wiesner, PhD.
Project no.: VEGA č. 2/0088/19 

Current images of socialism

2017 - 2021

APVV project
Súčasné obrazy socializmu
Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS
Project coordinator: Monika Vrzgulová
Project no: APVV-16-0345
 

Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the slovak countryside

2017 - 2021

APVV project
Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS
Project coordinator: Daniel Luther
Project no: APVV-16-0115
 

From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items

2017 – 2020

VEGA project
Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí
Coordinating institution: IE SAS
Project coordinator: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Project no: VEGA 2/0155/17

Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)

2017 – 2020

VEGA project
Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)
Coordinating institution: IE SAS
Project coordinator: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Project no: VEGA 2/0062/17