Current projects

Nie

​Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse. (An Ethnological Perspective)

2017 – 2020

VEGA projekt
Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)
Coordinating institution: IE SAS
Project coordinator: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Project no: VEGA 2/0022/17

The dimensions of revitalization of ethnic minority in Slovakia: Interdisciplinary salvage research of disappearing ethnic group of Huncokári

2016 - 2020

APVV project
Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov 
Coordinating institution: The University of Ss. Cyril and Methodius (UCM), Faculty of Arts
Project member at the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Project no.: APVV-15-0360

 

Ethnology in the Regions. History of the Slovak Ethnology in the 20th Century an the Basis of the Research the Personalities from regional Institutions

2017 - 2019

VEGA project
Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií
Coordinating institution: Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra
Project member at the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Dušan Ratica, CSc
Project no: VEGA 1/0371/17

Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants

2017 - 2019

Danube Transnational Program project
Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov
Coordinating institution: Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Project member at the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Project no.: DTP1-1-183-4.1

Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation

2016 - 2020

APVV project
Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Coordinating institution: The Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
Project members at the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová
Project no.: APVV-15-0184
 

Transformation of culture and society in Serbia and Slovakia. Contemporary processes and historical contexts

2014 - 2019

Bilateral project
Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty
Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS 
Project coordinator: PhDr. Gabriela Kiliánová, DrSc.

Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)

2015 - 2017

Bilateral project
Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)
Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS
Project coordinator: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

InovEduc - Innovative Methods in Education for Supporting Partnerships

2015 - 2017

International project
InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev
Coordinating institution: Paneuropean University, Bratislava
Project no.: CBC01008; Norway funds; SK08 cross-border cooperation 

Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)

2016 - 2020

COST Action
Komparatívna analýza sprisahaneckých teórií
Coordinating institution: Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemecko
Project member at the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

The application of innovative approaches in ethnology/social anthropology in Slovakia

2016 - 2019

VEGA project
Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku
Project no.: VEGA 2/0050/16 
Project coordinator: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.