Dušan Ratica, Mgr., CSc.

social relations and institutions, relations within family and upbringing of children, value orientations, emigration, digitalisation of archival data

e-mail: dusan.ratica@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, ext. 113

Education: Ethnography, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava, 1978 
Qualifications, scientific and honorary titles obtained: CSc., 1988 
Languages: English, German
Employed at the Institute since: 1978
 

Research projects

Dynamics of Collective Identity in Time and Space. VEGA grant, 2001-2003, researcher.

Diversification as the factor of identity shaping, VEGA, 2005–2007.

Traditional Slovak Culture as a part of European Cultural Heritage, APVV Project, 2007–2010, co-researcher.

History of Ethnology in Slovakia in the 20th Century. Institutions, Personalities, Projects, Results (co-executor) VEGA, 2008–2010.

Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, Central Europe Programme (3CE296P4) (co-executor).
 

Awards

Prize of SAS (as an editor and author of Encyclopaedia of Slovak Folk Culture) - 1995

Literary Fund Award (as an editor and author of Encyclopaedia of Slovak Folk Culture) - 1995

International Prize for Ethnographic and Anthropological Studies of Giuseppe Pittre and Salvatore Salomone Marino (as an editor and author of Encyclopaedia of Slovak Folk Culture) – 1996

Commemorative Plaque of SAS - 2003

An award in the cathegory of science, popularization and educational activities for the electronical encyklopaedia Traditional folk culture through the word and picture, online since 2012, a member of the editorial collective, 2012. Online here.
 

Publications

Ratica, Dušan: K otázke žánrovej špecifičnosti poverového rozprávania. In: Národopisné informácie, 4, 1979, s. 37-72.

Ratica, Dušan: K charakteristike poverového rozprávania. In: Slovenský národopis, 29, 1981, s. 23-28.

Ratica, Dušan: Etnografické štúdium rodinnej výchovy. In: Slovenský národopis, 30, 2, 1982, s. 219-228.

Ratica, Dušan: Smery a tendencie kultúrneho vývoja v modernej spoločnosti, interakcia národných kultúr. In: Slovenský národopis, 30, 1, 1982, s. 128-132.

Ratica, Dušan: Rodinná výchova ako forma intergeneračného prenosu etnokultúrnych tradícií. In:Slovenský národopis, 30, 1, 1983, s. 96-102.

Ratica, Dušan: K problematike rodinnej výchovy v dedinskom prostredí. In: Národopisné informácie, 2, 1983, s. 87-121.

Ratica, Dušan: K otázke vzťahov rodinnej výchovy a morálky v ľudovom prostredí. In: Slovenský národopis, 31, 1983, s. 96-102.

Ratica, Dušan: K otázke vzťahu socializácie a tradície. In: Národopisné informácie, 2, 1984, s. 26-32.

Ratica, Dušan: Socializácia jednotlivca v súčasnom dedinskom spoločenstve. In: Slovenský národopis, 34, 4, 1986, s. 553-562.

Ratica, Dušan: Výchova v rodine. In: Spôsob života družstevnej dediny. In: Z etnografických výskumov obce Sebechleby. Kolektív autorov. Editor A. Pranda. Bratislava 1986, s. 66-73.

Ratica, Dušan: Socijalizacija pojedinca kao etnografski problem. In: Glasnik Etnografskog instituta SANU, kn. XXXVI - XXXVII. Beograd 1988, s. 155-162.

Ratica, Dušan: Miesto starých ľudí v rodinnom a spoločenskom živote slovenskej dediny. In:Slovenský národopis, 38, 1990, s.39-44.

Ratica, Dušan: Osudy „kulakov“ na slovenskej dedine. In : Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. Kolektív autorov. Editor D. Ratica. Bratislava 1991, s. 109-119.

Ratica, Dušan: Psychologische Aspekte der Adaptation in der Umwelt einer Wohnsiedlung. In :Ethnokulturelle processe in Gross-stadtten Mitteleuropas. Bratislava 1992, s. 57-65.

Ratica, Dušan: „Kulaci“ a proces združstevňovania na slovenskej dedine. In: Zmeny hodnotových systémov v kontexte každodennej kultúry. Kolektív autorov. Editor D. Ratica. Bratislava 1992, s. 24-31.

Ratica, Dušan: Hodnoty v kontexte zmien každodennej kultúry. In: Slovenský národopis, 41, 1993, s. 387-396.

Ratica, Dušan: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (kolektív autorov). Veda, Bratislava 1995. Autor hesiel: autorita, behaviorizmus, démos, dialekt, enkulturácia, etnobotanika, hodnota, inštitúcia, kultúra, morálka, psychologická metóda, sankcie, kultúrny komplex, kultúrny vzor, ľudová kultúra, socializácia, sociálna kontrola, sociálna rola, sociálna štruktúra, sociálny status, sociologická metóda, spoločenská kultúra, spoločenské správanie, spoločenský život, spoločenstvo, suicentrizmus, transmisia a spoluautor ďalších hesiel.

Beňušková, Zuzana – Ratica, Dušan: Obraz spoločnosti a jej fungovania v slovenskej etnológii v 2. polovici 20.storočia. In: Slovenský národopis, 50, 3-4, 2002, s. 395-404.

Ratica, Dušan: Status i uloga deteta u tradicionalnoj slovačkoj seoskoj porodici sa stanovišta etnologie. In: Kodovi slovenskich kultura, Beograd 2002, s. 140-146.

Ratica, Dušan: Smrt u traditionalnim slovačkim predstavama, običajima i obredima. In: Kodovi Slovenskich Kultura. Ed. Z. Chamovič. Beograd, 2004, s. 129-139.

Beňušková, Zuzana – Ratica, Dušan: Das Bild der Gesellschaft in der slowakischen Ethnologie während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Ed. G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005, s. 158-169.

Ratica, Dušan: Verejné a súkromné hodnoty v rodinnej transmisii v druhej polovici 20. storočia. In:Slovenský národopis, 53, 3, 2005, s. 309-313.

Ratica, Dušan: Fenomén emigrácie zo Slovenska v 2. polovici 20. storočia – etnologické východiská. In: E/Migrácie a identita. (Diverzita ako faktor transformácií individuálních a  skupinových identit.)Editor D. Luther. Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bratislava 2006.

Ratica, Dušan: Etnologický výskum hodnotových orientáciácií v období 70. a 80. rokov 20. storočia –  výsledky a limitácie. In: Etnologické rozpravy, 13, 2006, č. 2, s. 179-187.

Ratica, Dušan: Die Frage des Wertes des kulturellen Erbes und die Europäische Ethnologie. In: Erb.gut? Kulturelles Erbe in Wissenschaft und Gesellschaft. Referate der 25. Österreichischen Volkskundetagung 2007 in Innsbruck. KARL C. BERGER, MARGOT SCHINDLER, INGO SCHNEIDER (Hrsg.). Wien 2009 (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie, Band 23), ISBN: 978-3-900358-28-0, s. 345-353.

Ratica, Dušan: Význam kategórie diverzity pri etnologickom výskume mestského prostredia. In: Slovenský národopis 57, 4, 2009, s. 444-453.

Spoluautorstvo video-dokumentov Ján Michálek, Soňa Švecová, Ľubica Droppová, Soňa Kovačevičová, Viera Gašparíková, Kliment Ondrejka, Ester Plicková (2008–2010) z cyklu Osobnosti slovenskej etnológie v rámci projektu VEGA 1/0166/08 „Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky“.