Miroslava Hlinčíková, Mgr., PhD.

migration, integration, multiculturalism, transnationalism, cultural and social diversity

e-mail: miroslava.hlincikova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl.111

Education: Philosophical Faculty, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Department of Ethnology and Non-European Studies, 2006
Qualifications, scientific and honorary titles obtained: Mgr. (2006), PhD. (2013)
Languages: English, German
Employed at the Institute since: 2007
 

Research projects

Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes. Projekt VEGA 2/0086/14, 2014 – 2017

Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view). Project VEGA 2014-2016, 2014 - 2017

Adaptation of Urban Inhabitants in the Processes of Social Change. Ústav etnológie SAV, VEGA, 2011 – 2013

Folk knowledge and its social and cultural conditions, VEGA Research Project, 2011 – 2013

Sociocultural Change and Adaptation: Transformational Processes in Slovak Society, VEGA Research Project, 2008 – 2010

Urban Environment as a Space for Diversity, VEGA Research Project, 2008 – 2010

 

Teaching

Migration studies, obligatory course for the students of 4th year, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2011 – 2012.

Ethnicity - Nation - Nationalism, seminar fot students od 5th year, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2011 – 2012.

 

Other activities

Since 2010 works at the research analyst and research coordinator at non-governmental organization Institute for Public Affairs (IVO).

Member of the organizational team at the international conference Folk Knowledge: Models and Concepts, Bratislava, Institute of Ethnology SAS

Member of the organizational team at the international conference Methodological problems in the ethnographic research of social representations. Institute of Ethnology SAS.

 

Stays abroad

Sustaining Civic Participation in Minority Communities, 2016 Professional Exchange Program on community organizing, USA (18.4. - 3.6.2016)

Grundtvig Lifelong Learning Program - European Intercultural Stimulation - to become a diplomat between the cultures. Intercultural Course in Berlin (27.4.2014 - 3.5.2014)

Linköping University, Norrköping, Sweden – Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – National Scholarship Programme (February 2012 – July 2012)

Linköping University, Norrköping, Sweden – Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – intensive course: Social capital, stratification and integration: critical approach, 12.9.2011 – 07.10.2011.

Central European University, Budapest, Hungary – CEU Summer University – summer university Polics of ethnicty, nationality and citizenship, 27.6.2011 – 08.7.2011.

Linköping University, Norrköping, Sweden – Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – intensive course: Theory of ethnicty and nationalism, 17.1. 2011 – 18.2.2011.

Linköping University, Norrköping, Sweden– Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – intensive course: Citizenship, ethnic stratification and social exclusion: national and post-national perspective, 1.11.10 – 3.12.2010.

Kendriya Hindi Sansthan, Agra, India – September 2006 – May 2007.

University of Ss. Kliment Ohridsky, Sophia, Bulgaria, September 2004 – December 2004.

 

Publications

Monographs

G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M. (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016. 167 s. ISBN 978-80-224-1543-9.

HLINČÍKOVÁ, M. - MESEŽNIKOV, G. (eds.): Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci. Bratislana: Inštitút pre verejné otázky, Heinrich Böll Stiftung Praha, 2016, 156 s. ISBN 978-80-89345-60-1.

HLINČÍKOVÁ, M. - SEKULOVÁ M.: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2015. 181 s. ISBN 978-80-89345-52-6.

HLINČÍKOVÁ, M. - CHUDŽÍKOVÁ A. - GALLOVÁ KRIGLEROVÁ E. - SEKULOVÁ M.: Migranti v meste: prítomní a predsa (ne)viditeľní. [Migrants in the city: present and (in)visible.] Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, CVEK 2014, 123 p., ISBN 978-80-89345-47-2.

HLINČÍKOVÁ, M. – LAMAČKOVÁ, D. – SEKULOVÁ, M.: Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie. [Male and female migrants on the labour market in the Slovak Republik - identification and negotiation of  discrimination barriers] Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011, 76 s., ISBN 978-80-89345-30-4.

FILADELFIOVÁ, J. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M.: Migranti na Slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy. Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov.  [Migrants on the Slovak labour market: problems and perspectives. Economic aspects of migration and integration migrants] Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011, ISBN 80-89345-34-2.

FILADELFIOVÁ, J. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M: Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku.  [Research probes to cultural diversity in Slovakia] Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2010, s. 9 – 14, ISBN 978-80-89345-26-7.

Chapters in monographs

HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M.: migrácia. In. Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011, ISBN 80-89345-32-8.

HLINČÍKOVÁ, M.: Indickí migranti na Slovensku. In. Bitušíková, A. – Luther, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu 2009, s. 75 – 83, ISBN 978-80-8083-700-6.

HLINČÍKOVÁ, M.: Skupinová identifikácia Slovákov z Bulharska (na príklade komunity reemigrantov v Trnave). In. Joveva–Dimitrova, S. – Majchráková, L. (eds.): Po patja  kam poznanieto. Sofia: Stigmaty – Bohemia klub 2007, s. 58 – 75, ISBN 978-954-336-029-1.

Academic papers

HLINČÍKOVÁ, M.: Inkorporácia migrantov a migrantiek z Vietnamu v Bratislave. Dizertačná práca. Bratislava: Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied, 2013.

HLINČÍKOVÁ, M.: Transnationalism and use of the concept of the transnational social field as an analytical framework. In: Slovenský národopis, 2009, roč. 57, č. 5, s. 579 – 587, ISSN 1335-1303.

HLINČÍKOVÁ, M.: Od multikulturalizmu k asimilácii. In: Slovenský národopis, 2009, roč. 57, č. 1, s. 95 – 101, ISSN 1335-1303.

HLINČÍKOVÁ, M. 2010. Multikulturalizmus. Dostupné na: http://www.multikulti.sk/pojmy/multikulturalizmus.html

HLINČÍKOVÁ, M. 2010. Slováci z Bulharska v Trnave. Dostupné na: http://www.multikulti.sk/clanky/slovaci_z_bulharska_v_trnave.html

HLINČÍKOVÁ, M. 2010. (Ne)viditeľní imigranti – Vietnamci na Slovensku. Dostupné na:  http://www.multikulti.sk/clanky/(ne)viditeľni_imigranti_-_vietnamci_na_slovensku.html

HLINČÍKOVÁ, M. – SAAKOR TETTEH, R. 2010.  Mapping Vietnamese Ethnicity in the Mileticova open-air market in Bratislava.

HLINČÍKOVÁ, M. 2009. Growth and Development of Diversity in Slovakia – Slovakia as the New Destination Country of Migration. Dostupné na: http://www.susdiv.org/uploadfiles/ED2009-065.pdf

HLINČÍKOVÁ, M.: Skupinová identifikácia Slovákov z Bulharska (na príklade komunity reemigrantov v Trnave). In: Slovenský národopis, 2007, roč. 55, č. 1, s. 66 – 75, ISSN 1335-1303.