Ritual behaviour as a stretegic tool for group identification: the social and cultural contexts of contemporary holidays in Slovakia

VEGA project

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku

Coordinating Institution: ÚEt SAV 

Project coordinator in the Institute of Ethnology SAS: Katarína Popelková, PhDr. CSc.

Project no.: VEGA 2/0088/14

Duration of the project: 2014 – 2016

Project results (assorted):
K. Popelková a kolektív: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014.320 s. ISBN: 978-80-970975-3-0. 

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2016