Slovak society in temporal and international comparisons

VEGA project

Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných rodových porovnaniach

Institution: Sociologický ústav SAV 

Coordinator: Vladimír Krivý, PhDr., CSc. 

Coordinator at ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Project no.: VEGA 2/0115/11 

Duration of the project: 1.1.2011–31.12.2013 

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2013