Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in Contemporary Slovak Society

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS

Project cooridnator: PhDr. Juraj Podoba, CSc.

Project no.: VEGA 2/0106/08

Duration of the project: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2010