Tatiana Zachar Podolinská, Mgr., PhD.

folk beliefs, Romani beliefs, religious iconography, European mythologies

ORCID ID: 0000-0001-6164-5740 e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, ext. 110

Education: Philosophy - History, Philocophical Faculty of Comenius University in Bratislava, 1995; Religious Studies, Philocophical Faculty of Comenius University in Bratislava, 1997 
Qualifications, scientific and honorary titles obtained: PhD. (1998) 
Languages: English, Spanish 
Employed at the Institute since: 1996

 

Research projects

Project co-ordinator

Ritual Rock Carvings of Prehistoric Europe (Italy, France), French Institute, 1996

Ritual Rock Carvings of Prehistoric Scandinavia (Sweden), Jan Hus Fund, 1998

Research on the Religiosity of Students in Universities in Bratislava. Department of Comparative Religiosity in BA, 2009, 2010

Research on the Social Inclusion of Roma by Religious Means (SIRONA) for the Social Development Fund in Bratislava in the context of the European Year Against Poverty, ER2010 Appeal, 2010

Participation in international projects

Religious Change among Lacandonian Mayas, INAH, Mexico City, 1999-2000

Proyecto Uaxactún (Guatemala): Anthropological Fieldwork on the Religious Situation in the Uaxactún Locality, 2009, 2010, 2011, 2012

Anthology on Romani Pentecostalism (Södertörn University in Stokholm,  Sweden), 2009-2010

Executor of Slovak-based Project

Member of the Executive Collective of the Centre of Excellence, SAV Collective Identities (CEKI), 2003-2006

Member of Research Team on the Efficiency of Fieldwork in Marginalised Roma Colmmunities, in the context of a project for the Social Development Fund, 2009

Head of the research undertaking Social Inclusion of the Roma by Religious Means (SIRONA 2010) in the context of Project PP 2/ER 2010-FSR, which was part of the Slovak Republic National Programme for the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 2010

Head of the grant project VEGA2/0014/11 entitled Roms in the Majority Society: Research on Models of Mutual Coexistence (2011–2014)

Project co-ordinator

Religiousness of the Slovak Romanies, Roma Culture Initiative – Open Society Institute Budapest, Hungary, 2001-2003

6FP EU- REVACERN – „Religions and Values: Central And Eastern European Research Network“, Priority 7 – „Citizens And Governance in a Knowledge-based Society“, Network, Coordination Action

 

Teaching

Lecture: European Mythologies, FiF UK, Bratislava, from 1996

Lecture at the international program CERES, Roma Christianity lecture, Masaryk University, Brno, first semester 2007

 

Other activities

Curator of the exhibition: Ritual Rock Carvings of Prehistoric Europe, SNM Bratislava, 11. 5. -15. 7. 1998

Curator of the exhibition: Lacandonians – Last Real Mayas, SNM, 3.1.2001- 3.2.2001

Curator of the exhibition: Lacandonians – Last Real Mayas? Exhibition of materials from field research among Lacandonians in Chiapas, Náprstek’s Museum of Asian, African and American Cultures in Prague, 15.01.2004 -15.06.2004.

 

Research stays abroad

1994, Oslo, Norway

1996, field research of ritual rock carvings in Italy and France

1997-1998 Centre for the study on the Era of Viking and Scandinavian Middle Ages at Oslo University, Norway

1998 – field research of ritual rock carvings in Sweden

1999-2000 field research among Lacandonians in Chiapas, Mexico

Apríl 2009, fieldwork on religiosity in the Uaxactún locality, Guatemala

Apríl 2010, fieldwork on religiosity in the Uaxactún locality, Guatemala

April 2011, fieldwork on religiosity in the locality of Uaxactún, Guatemala

 

Awards

Literary Fund Book Prize for 2006 in the category of works of an interdisciplinary and encyclopaedic nature (2006)

SAV Presidency Prize for 1st place in the competition Young SAV Scholar Under 35 (2007)

Member of the CEKI Scholarly Collective, which was awarded the Prize of the Deputy Prime Minister and Minister of Education of the Slovak Republic: Academic Team of the Year (2009)

 

Publications

Monographs

KRUPOVÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Správa o výskume religiozity študentov bratislavských vysokých škôl. Bratislava: Chronos 1993.

PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Lacandónci – poslední praví Mayovia. Bratislava: Chronos 2000.

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Religiozita v dobe neskorej modernity. Prípad Slovensko.“  In: Sociální studia, 2008 roč. 5, č. 3, s. 51-87 (štúdia v rozsahu monografie).

PODOLINSKÁ. T.  –  HRUSTIČ, T. Boh medzi bariérami.  Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou.  ÚEt SAV, Bytča : Coreta, 2010. ISBN-978-80-89027-34-7, 174 s.

Edited volumes

PODOLINSKÁ, Tatiana (ed.): Völuspá. Starogermánska pieseň o vzniku a zániku sveta. Editorka + autorka úvod a poznámok. Bratislava: Chronos 1994.

PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan (eds.): Na cestách za posvätnom. Zborník pri príležitosti 70. narodením profesora Jána Komorovského. Bratislava: Chronos 1996.

PODOLINSKÁ, Tatiana (co-ed.) – KREKOVIČ, Eduard (ed.): Kult a mágia v materiálnej kultúre.Bratislava: SAS, Ústav etnológie SAV 2004.

PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan – KOVÁCS, Attila (eds.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava: Chronos 2005.

monotematické číslo Slovenského národopisu,  56, 4/2008, venované súčasným prejavom úcty Panny Márie, 147 s. ISSN 1335-1303.

monotematické číslo Slovenského národopisu, 58, 3/2010, venované rómskej problematike (spolu s T. Hrustičom).

monotematické číslo Anthropological Journal of European Cultures, vol. 19, 1/2010, venované súčasnýcm formám religiozity, 151 s. ISSN 1755-2923 (spolu s G. Kiliánovou).

Maps

PODOLINSKÁ, Tatiana: mapa: Európske prehistorické náboženstvá. In: Ján Komorovský a kol.:Terminologický a výkladový slovník: Religionistika a náboženská výchova. Bratislava 1996.

Chapters in monographs

PODOLINSKÁ, Tatiana – CARDEN, Michael: Slovanská mytológia. In: Kol. Autorov. Mytológia. Mýty, povesti a legendy. Bratislava: Fortuna Print, 2006. ISBN 80-89144-59-4, s. 256-263.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Úvod. „Ako zrnko piesku v mori“. Konštrukcia náboženskej identity menšinových a spoločensky stigmatizovaných skupín. In: G. Kiliánová – E. Kowalská – E. Krekovičová (eds.): My a tí druhí. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Bratislava: VEDA 2008, s. 139-143. 

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Nová“ rómska duchovná identita. Charizmatické hnutia medzi Rómami na Slovensku.  In: G. Kiliánová – E. Kowalská – E. Krekovičová (eds.): My a tí druhí. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Bratislava: VEDA 2008, s. 175-216.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Konštrukcia náboženských identít v praxi (platforma rozdielností a platforma podobností). In: G. Kiliánová – E. Kowalská – E. Krekovičová (eds.): My a tí druhí. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Bratislava: VEDA 2008, s. 217-228.

PODOLINSKÁ, T.; BARROIS, R.; MEDINA, M. (2010): Programa de Epigrafía. In: Proyecto Arqueológico SAHI-UAXACTUN Inf. 2. SAHI: Bratislava – Guatemala, pp. 747-830).

PODOLINSKÁ, Tatiana – LOVE, Bruce – CHOK XOL, Hector. Capítulo XXI. Programa de epigrafía: Investigación de los monumentos de Uaxactun. (Operación 15) In KOVÁČ, Milan – ARREDONDO-LEIVA, Ernesto (Eds.). Proyecto Arqueológico SAHI-UAXACTUN- INFORME No. 3: Temporada de campo 2011).  Nueva Guatemala de la Asunción : Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, 2011, pp. 433-443.

Academic papers

PODOLINSKÁ, Tatiana: Odvrátená strana bratislavskej keltskej mince s legendou MACCIVS. In:Slovenský národopis, 44, 2/1996, s. 143-158.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Keltská okrídlená kobyla z bratislavskej mince Busu. In: Hieron, I., 1/1996, s. 99-119.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Keltská Bohyňa Matka a colignský kalendár. In: Slovenský národopis, 45, 2/1997, s. 161-173.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Magické ucho. Sémantická interpretácia germánskych zlatých brakteátov typu D. In: Hieron III/ 1998, s. 85-101

PODOLINSKÁ, Tatiana: Ikonografia ako prameň rekonštrukcie náboženstva starých Keltov a Germánov. Dizertačná práca, Katedra etnológie – Oddelenie religionistiky FiF UK Bratislava, Bratislava 1998.

PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Dcéry Luny. Rituálne postavenie ženy v spoločnosti lacandónskych Mayov. In: Slovenský národopis, 48, 2/2000, s. 167-184.

PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Súčasní lacandónski Mayovia a ich kríza náboženskej identity. In: Tvorba T, 2/2000, s. 60-63.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Kristus versus Odin v škandinávskom folklóre. In: Zuzana Profantová (ed.):Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Bratislava 2000, s. 91-102.

PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Homo religiosus našich dní. Stereotypy v religionistickej klasifikácii. In: Etnické stereotypy v rôznych vedných odboroch. Brno 2001, s. 91-99.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Magický palec. Zlaté brakteáty ako prameň rekonštrukcie náboženstva starých Germánov. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie 2000, Bratislava 2001, s. 121-132.

PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Mythos versus logos. Strategies of rationalization at the boudaries of two worlds in the conception of supernatural beeings in Slovak countryside. In: Dialogue and Universalism. Vol XII, No. 8-10/2002 "Reason and Faith in Central Europe. The Case of Slovakia", s. 85-99.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Boh medzi vojnovými plotmi. Náboženská polarizácia v rómskej kolónii v Plaveckom Štvrtku. In: Milan Kováč – Arne B. Mann (eds.): Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Bratislava 2002, s. 147-175.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Boh alebo satan? Úloha nového náboženského hnutia Slovo života v polarizácii rómskej kolónie v Plaveckom Štvrtku. In: Slovenský národopis, 51, 1/2003, s. 4-31.

PODOLINSKÁ, Tatiana – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – KOVÁČ, Milan: Research of Folk Religiousness and Religious Identity in Slovakia: In: Gábor Barna (ed.): Ethnology of Religion. Budapest-Szeged, 2004, s. 271-287.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Medzi sacrum a profanum. Problém stereotypného používania kategórií sacrum a profanum v archeológii a religionistike. In: Eduard Krekovič, Tatiana Podolinská (eds.): Kult a mágia v materiálnej kultúre. Bratislava: SAS, Ústav etnológie SAV 2004, s. 7-14.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Religious Identity, Process of Christianization and Misssionary Strategies among the Roma in Slovakia. In: Penser l´Europe, Seminaire international. Religion and European Culture. Bucharest 2004, s. 69-75.

PODOLINSKÁ, Tatiana: V rytme indoeurópskeho valčíka. Portrét G. Dumézila. In: Anthropos 03, (Náboženstvo, religionistika), 2005, s. 56-59.

PODOLINSKÁ, T. Sociodemographic analyse and projections for Re Urban Mobil Cities: León, Ljubljana, Leipzig and Bologna. In: Re Urban Mobil. Ed. K. Gerkens. Leipzig 2005, s. 53 

PODOLINSKÁ, Tatiana – HORANSKÁ, Erika – KILIÁN, Jaroslav: Re Urban Mobil.Toolbox. WP7. D11. In: www.re-urban.com, 2005, 82 s.

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Cesta tam a zase spiatky“ alebo o probléme metempsychósis u starých Keltov. In: Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. M. Kováč, A. Kovács, T. Podolinská (eds). Bratislava: Chronos 2006, s. 177-195.

PODOLINSKÁ, Tatiana: O dvoch spôsoboch kategorizácie: mýtické stromy versus „svetový strom“? Strom ako symbol v škandinávskej mytológii. In: Hieron 2006, roč. 2003-2004, č. 8-9, s. 3-23.

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Posvätný predmet“ tu a teraz alebo Poľovačka na sacrum. In: Anthropos, časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Veci a vecičky, 2006, roč. 4, č. 11, s. 65-72.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Pentecostalism among Roma in Slovakia. In: www.eminet.sk.

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Quo vadis Domine?“ K typológii súčasných náboženských a duchovných identít na Slovensku. In: Slovenský národopis, 55, 2/2007, s. 135-157. 

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Čokoládová Mária“ – „rómske kresťanstvo“ na Slovensku. In: Etnologické rozpravy, XIV, 1/2007, s. 50-77.

PODOLINSKÁ, Tatiana. „Chocolate Mary “ – „Roma Christianity” as Ethnic and Cultural Approximation of  Christianity among the Roma in Slovakia. In: Ethnologia Actualis Slovaca, 7, 7/2007, pp. 60-75. ISSN 1336-569X.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Trochu morbídny príbeh, ako som stretla mula. In: Anthropos,  roč. 4, č. 1, 2007, s. 29-32.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Religiozita v dobe neskorej modernity. Prípad Slovensko. In: Sociální studia, 2008, roč. 5, č. 3, s. 51-87.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Súčasná diskusia na tému náboženstva v období neskorej modernity. In:Slovenský národopis, 2008, roč. 56, č. 4, s. 432-444.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 1. Problematika výskumu a základné črty. In: História, 2008, roč. 8, č. 1, s. 35-37.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 2. Panteón všeslovanských božstiev. In: História, 2008, roč. 8 č. 2, s. 33-36.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 3. Bohovia východných Slovanov 1. In: História, 2008, roč. 8, č. 3, s. 45-47.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 4. Bohovia východných Slovanov 2.  In: História, 2008, roč. 8, č. 4, s. 38-41.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 5. Polabsko-pobaltský okruh. In: História, 2008, roč. 8, č. 5, s. 42-46.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 6. In: História, 2008, roč. 8, č. 6, s. 43-45.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Príbeh z bratislavskej keltskej mince Maccius. In: Historická revue, 2008, roč. XIX, č. 9, s. 52-53.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Keltská mytológia. In: Historická revue, 2008, roč. XIX, č. 9, s. 54-61.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Z keltského náboženstva. In: Historická revue, 2008, roč. XIX, č. 9, s. 62-63.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Virgin Mary as a Medium of Integration and Separation among Roma in Slovakia. Dostupné na internete: <http://www.cesnur.org/text_brain.htm#slo>

PODOLINSKÁ, Tatiana: Towards the typology of recent religious and spiritual identities (the case of Slovakia). Dostupné na internete: <http://www.revacern.eu/topics/Key%20podolinska.pdf>

PODOLINSKÁ, Tatiana: Súčasná diskusia na tému náboženstva v období neskorej modernity. In:Slovenský národopis, 56, 4/2008, s. 432-449.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Koho Boh? O kultúrnej aproximácii kresťanstva medzi Rómami na Slovensku. In: L. Grešková (ed.): Pastorácia Rómov (Hľadanie rómskeho Boha), Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009, s. 73-110.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Úspešný nový rok. In: Farmár, 2009, roč. II, č. 1, s. 66-67.

PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (Výskumná správa z projektu SIRONA). (www.uet.sav.sk/download/socialna_inklúzia_Romov_nabozenskou_cestou.pdf)

PODOLINSKÁ, Tatiana:  Religion in Post-secular and Post-communist Europe – Trends, Visions and Challenges. In: Anthropological Journal of European Cultures, 2010, vol. 19, issue 1, s. 1-8.

PODOLINSKÁ, Tatiana: The Religious Landscape in Post-communist Slovakia. In: Anthropological Journal of European Cultures, 2010, vol. 19, issue 1, s. 85-101.

PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Inklúzia Rómov náboženskou cestou. In: OS (Národné práva menšín) 2010, ročník 14, č. 1, s. 81-97.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Pentecostal Conversion as Factor of „Religious Change“ among the Romanies in Slovakia. In: Milan Kováč – Tomáš Gál (eds.): Religious Change. Central European Religious Studies. Bratislava: Chronos, 2010, s. 131-142.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Rómovia – známi i neznámi. In: Historická revue, 2010, roč. XXI, č. 10, s. 62-69.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Výroky vysokého. In: Historická revue, 2010, roč. XXI, č. 11, s. 40-45.

PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Vplyv cirkví a náboženských společnosti na sociálnu inklúziu marginalizovaných Rómov. In: Romano nevo ľil, 2010, roč. 20, č. 11, s. 6-7.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Projekt „Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“ (SIRONA). In:Slovenský národopis, 2010, roč. 58, č. 3, s. 367-372.

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Is double stigma a benefit? Pentecostalism among the Roma in Slovakia.” In:Ethnologia Europea Centralis, 2011, 10, s. 65-75. 

PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: „Vedie náboženská zmena k sociálnej inklúzii Rómov?“ In Slovenský národopis, 2011, roč. 59, č. 4, s. 413-431. 

HRUSTIČ, Tomáš – PODOLINSKÁ, Tatiana: „Dopad náboženských misii v rómskych komunitách na zamestnateľnosť (na základe výsledkov výskumu SIRONA 2010).“ In:  Pokrízová obnova SR. Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov.  Ed. A. Mušinka, V. Benč. Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešovská univerzita a Úrad vlády SR, 2011, s. 158-168.

PODOLINSKÁ,  Tatiana –  HRUSTIČ,  Tomáš: The Religious Way to Social Inclusion of the Roma.“  In:Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 2011, vol. 59, n. 5, pp. 548-559.