Výzva na publikovanie pre číslo 3/2019 časopisu Slovenský národopis

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 66, číslo 3/ 2019 zameraného na tému 

SOCIOKULTÚRNY KAPITÁL ÚSPE3NÝCH OBCÍ AKO ZDROJ UDRŽATELNOSTI SLOVENSKÉHO VIDIEKA

Hosťujúci redaktor: Daniel Luther, CSc.
 

Zámerom monotematického čísla Slovenského národopisu je analýza vidieckych aktivít v hospodárskej, environmentálnej, sociálnej a kultúrnej oblasti (aj z perspektívy kultúrneho dedičstva) z hľadiska pozitívneho rozvoja života na slovenskom vidieku. Vychádzame z predpokladu, že udržateľný rozvoj do značnej miery závisí od toho, akým spôsobom dokáže lokálne spoločenstvo využiť svoj vlastný socio-kultúrny kapitál, resp. jeho cieľavedomé formovanie. Príspevky by mali sprístupniť dobré aj ohrozujúce praktiky, analyzovať kvalitatívne charakteristiky v súčasnom spôsobe života na vidieku. Ambíciou je prostredníctvom analytických štúdií poukázať na udržateľnosť vidieckeho spôsobu života, na inovatívne formy vidieckeho hospodárenia, sociálnej kooperácie, rešpektovania tradičných kultúrnych foriem a socio-kultúrnych aktivít, adaptácie nových a podobne.

Redakcia časopisu privíta štúdie teoretického alebo analytického charakteru, no i materiály, eseje, diskusie či recenzie na tieto (prípadne i iné) témy:

  • teoretické aspekty udržateľného rozvoja vidieka;
  • tradičné a alternatívne hospodárstvo a ekologicky únosné využívanie domácich zdrojov;
  • rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, participácia občanov na aktivitách obce, vrátane aktivít k marginalizovaným skupinám a starostlivosti o ne;
  • ochrana, starostlivosť a využívanie hmotného, nehmotného a prírodného dedičstva, aktivity občanov na prospech obce a lokálnu identitu;
  • koexistencia generácií a medzigeneračná transmisia socio-kultúrneho kapitálu;
  • endogénne a exogénne faktory ovplyvňujúce lokálny rozvoj a ich dosah na vnímanie kvality života obyvateľmi skúmaných obcí;
  • význam participácie obce v súťaži Dedina roka (a iných súťaží vidieckych lokalít) ako motivačného faktora lokálneho rozvoja a formovania sociálnej kohézie.

Termín zaslania abstraktov: 15. 3. 2019
Autori prijatých abstraktov budú vyrozumení do 31. 3. 2019 a následne ich vyzveme, aby zaslali kompletný príspevok. Príspevky (štúdie, materiály, diskusie, eseje) prechádzajú anonymným posudzovaním dvoma nezávislými recenzentmi.

Termín zaslania príspevkov: 15. 5. 2019
Prosíme prispievateľov, aby abstrakt v slovenčine zaslali ako priložený súbor k e-mailu na adresu redakcie: slovensky.narodopis@savba.sk
Toto číslo Slovenského národopisu bude podporené projektom APVV 16-0115.
 

Nie