Zuzana Beňušková, Prof. PhDr., CSc.

ethnic minorities, social relations, customs, cultural regions of Slovakia, history of ethnology

e-mail: zuzana.benuskova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, ext.110

Education: Ethnology, Philosophical Faculty, Comenius University, Bratislava, 1983 
Qualifications, scientific and honorary titles obtained: PhDr/1983, CSc./1996 Doc./2004 
Languages: German
Employed at the Institute since: 1983


Research projects

Sociocultural trend in Liptovská Teplička since the second half of the 20th century. VEGA 01-0656-11,  2011-2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu

Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011, 2011–2013 (UKF Nitra) principal investigator

History of Ethnology in Slovakia in 20th century. Institutions, personalities, projects and results. VEGA: 1/0166/08, 2008–2010. (UKF Nitra) principal investigator

The processes of differentiation of the local community (on the example of groups relations in the urban and rural environment);  1996–1998, member of the research team

Imigration as a Feature of Cultural Changes in 20th century. VEGA grant 1/6122/99, (UKF Nitra), member of the research team

Social and Cultural Trends in Slovak Countryside: Implying Developmental Programmes on Regional and Local Levels. VEGA grant 2/7181/21, , 2000–2002, member of the research team

Local and regional development. Context of European integration. VEGA 2/5104/25  2005–2007.VEGA 2/5104/25  2005–2007, member of the research team

Etnological relations in the cicilization and cultural changes in the everyday culture in Slovakia. VEGA 1/3750/06, 2006-2008. (UKF Nitra) member of the research team

Narrative everydayness in the context of historical changes in the Czech(and)Slovakia after the year 1948, 1968, 1989, 1993 from the perspective of the dynamics of values' development, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. member of the research team

Narrative everydayness of the socialism. VEGA 62030039, 2010-2012. member of the research team

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – project's partner

Action Austria - Slovakia: Suburbian areas of the central Europeand cities, structure and dynamics of social processes in housing in Vienna and Bratislava, 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, project's partner

Dynamics of Collective Identity in Time and Space. VEGA grant 2/1050/21, principal investigator: Zuzana Beňušková 2001–2003

Dynamics of social processes in the big cities in central Europe (Reflection of historical changes in the everyday life of the citizens); 1993–1995. member of the research team

Bulgarians in Slovakia: ethnocultural characteristics and relations, international project of SAS, BAV, 1999–2004. member of the research team

Teaching

Cultural regions of Slovakia, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2000 - 2012

Urban ethnology, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2000 - 2013

History of everydayness after the year 1948. Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2010-2013

Ethnic cathegories, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2011-2013

Ethnic structure of Slovakia,  Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2011-2013

Slovaks abroad, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2011-2013

Other activities

BEŇUŠKOVÁ, Z. (treatment and script) – BARTOŠ, M. (direction, camera, technical adjustment): “Dobre nám je v Petržalke bývať?”/"Are we happy to live in Petržalka?" Film documentary - supported by Komunitná nadácia Bratislava, VEGA č. 2/1050/21 grant. Online here. 

BEŇUŠKOVÁ, Z.- RATICA, D.: Božie telo v Csömöri/Corups Christi in Csömöri. Documentary, 24 min. Bratislava: Digitalizačné štúdio ÚEt SAV, 2005. Online here.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K.: Trhovisko/Market. Digitalizačné centrum ÚEt SAV, Bratislava, 2005. 13 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ján Michálek./Personalities of Slovak Ethnology. 2009. 13,45 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ľubica Droppová/ Personalities of Slovak Ethnology. 2009. 10,03 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Soňa Švecová/Personalities of Slovak Ethnology. 2009. 10, 50 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Soňa Kovačevičová/ Personalities of Slovak Ethnology. Soňa Kovačevičová, 2009. 10, 22 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie/Personalities of Slovak Ethnology. Milan Leščák, 2010. 14,31 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie/Personalities of Slovak Ethnology.. Viera Gašparíková, 2010. 15,50 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie/Personalities of Slovak Ethnology.. Kliment Ondrejka, 2010. 13,30

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie/Personalities of Slovak Ethnology. Ester Plicková, 2010.  14,20

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie/Personalities of Slovak Ethnology. Oskár Elschek, 2013.  16,20

Publications

Monographs 

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava 1998, Veda 262. s.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. Bratislava, Ústav etnológie SAV – Merkur 2004, 198 s.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava : VEDA, 2005. 241 s. Druhé doplnené vydanie. ISBN 80-224-0853-0

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Tekovské Lužany. Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva. - Nitra : UKF, 2010. - 145 s. - ISBN 978-80-8094-456-8.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Ľudová kultúra. Edícia Kultúrne krásy Slovenska. Ed. D. Kollár. Bratislava : Dajama 2010, 127 s. ISBN 978-80-89226-84-9. Anglická verzia – Folk Culture. Edition Cultural Heritage of Slovakia. Ed. D. Kollár. Bratislava : Dajama 2010, 127 p. ISBN 978-80-89226-85-6.

Edited volumes

redaktorka časopisu Národopisné informácie/Etnologické rozpravy 1992–2003.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – SALNER, Peter (Eds.) : Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava, ÚEt SAV 1995.

SALNER, Peter – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana (Eds.) : Diferenciácia mestského spoločenstva vkaždodennom živote. Bratislava, ÚEt SAV 1999.

BEŇUŠKOVÁ Zuzana – DANGLOVÁ, Oľga (Eds.): Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV 2007.  ISBN 978-80-88997-35-1, s. 63-76.

Chapters in monographs

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Kultúrny a spoločenský život v Očovej. In: Očová. Zost. I. Mačák, KOS Banská Bystrica, l989, s. 85-115.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Rusovce z pohľadu národopisného. In: Rusovce 1208-1998, Zost. J. Mallinerits. Bratislava-Rusovce 1998, s. 88-112.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: - Kováč Milan - Podolinská Tatiana: Research of Folk Religiousness and Religious Identity in Slovakia, In: Gabor Barna ed. Ethnology of Religion. Chapters from the European History of a Discipline. Akademiai Kiado Budapest - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged, 2004. 271-287.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Petržalka vtedy a dnes. In: Hodnota zmeny – zmena hodnoty – demarkačný rok 1989. Zost. Z. Profantová. Bratislava : Zing Print, 2009. S. 209-229. ISBN 978-80-88997-42-9.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Masové cvičenia za socializmu ako ľudová zábava a nástroj politického marketingu. In: Žili sme v socializme. (Ed. Z. Profantová). Bratislava ÚEt SAV 2012, s. 196-222.

Educational texts

BEŇUŠKOVÁ, Z.: PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo: textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie - Ester Plicková/Ester Plicková: Personality and her work. Nitra : UKF, 2011. - 64 s. - ISBN 978-80-8094-960-0.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo: textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Soňa Švecová. Personality and her work. Nitra: UKF, 2011. - 76 s. - ISBN 978-80-8094-961-7.

Academic papers

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Fungovanie jazyka ako tradičného fenoménu v prostredí diaspory. In: Národopisné informácie, 1984, č. 2, s. 120-122.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: K niektorým problémom národopisného výskumu Chorvátov na okolí Bratislavy. In: Slovenský národopis, 33, 1985, s. 206-220.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Asimilačný proces v chorvátskych diasporách v okolí Bratislavy. In: Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945, zv. 2, s. l45-l50, Praha 1986.

LEŠČÁK, Milan – BEŇUŠKOVÁ, Z.: Inštitucionalizované formy obradovej kultúry v súčasnom dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis, 35, l987, s. l9l-225.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Podiel spoločenských inštitúcií na formovaní súčasných obradov a slávností. In: Lidová kultura současnosti. Roztoky u Prahy, l987, s. 87-9l.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Profesia pôrodných báb z kultúrno-historického aspektu. In: Slovenský národopis, 38, l990, 1-2, s. 205-2l4.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Záhradkárske osady v okolí Bratislavy. In: Národopisné informácie l990/l, s. l53-l57.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv inštitúcií na formovanie rodinných obradov. In: Slavnosti v moderní společnosti. Strážnice ÚLU, l99l, s. 7l-73.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv spoločensko-politického vývinu na zmeny v inštitucionálnych obradoch. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. NÚ SAV, Bratislava l99l, s. 43-61.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Materiály Jána Mjartana k obyčajom pri narodení dieťaťa v dokumentačných fondoch NÚ SAV. In: Národopisné informácie l992/1, s. 55-61.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Využitie autobiografií v historických vedách v Rakúsku, Národopisné informácie l992/2, s. 73-78.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Prejavy religiozity v spoločenských vzťahoch obce Čataj. In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. NÚ SAV 1992, s. 32-46.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Prejavy religiozity v spoločenskom živote slovenskej dediny v 2. polovici 20. storočia. In: Slovenský národopis, 41, 1993, č. 3, s. 297-303.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Oslavy pamätných dní, výročných a štátnych sviatkov v Bratislave vo svetle školských a pionierskych kroník. In: Etnologické rozpravy, 1994, č. 1, s. 29-39.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Význam chorvátskeho etnika pre formovanie miestnej kultúry v Devínskej Novej Vsi. In: Slovenský národopis, 42, 1994, s. 486-494.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Palast der Präsidenten und Pioniere (Die Zeit in den Schiksalen eines Objekts). In: Stabilität und Wandel in der Großstadt. (Eds. Z. Beňušková, P. Salner) Bratislava 1995, s. 103-111.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Prvomájové sprievody v Bratislave. In: Slávnostní průvody. Uherské Hradiště 1994, s. 13-110.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vzťah profánneho a sakrálneho v obradoch a sviatkovaní. In: Slovenský národopis, 43, 1995, s. 159-166.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Výskumy mesta vo fondoch etnologických archívov v Bratislave. In: Etnologické rozpravy, 2/1995, s. 89-94.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Náčrt využitia metódy oral history v spoločenskovedných disciplínach. In: Etnologické rozpravy, 1/1996, s. 31-37.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Slovenskí Chorváti v kultúrnohistorickej literatúre. In: Chorváti na Slovensku. Bratislava, SNM-HÚ, 1996, s. 37-41.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Prínos Chorvátov pre ľudovú kultúru západného Slovenska. In: Chorváti na Slovensku. Bratislava, SNM-HÚ, 1996, s. 42-45.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Wechselbeziehungen zwischen kirchlichen und sekulärisierten Bräuchen in der Slowakei in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Familienrituale. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 2/1997, s. 223-238.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Struktura spoleczna Bratyslawy w latach 1900-1939 i jej wplyw na niektóre sfery zijcia dzieci miejskich. In: Warszawa-Bratyslawa. Etniczne i spolecne zróžnicowanie miesta (do 1939 r.). Miasto i kultura 1. Warszawa 1997, s. 25-32.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Social Structure of Bratislava in 1900-1939 and its influence on some aspect of life of the children in the cities. In: Journal of Urban Ethnology, 2, 1997, p. 25-34.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv konfesie na formovanie regionálnych osobitostí Slovenska. In: Mágie a náboženství. Zost. L. Tarcalová. Uherské Hradište 1997, s. 41-48.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Religious affiliation and its manifestations in the system of cultural elements in Slovakia. In: Slovenský národopis, 47, 1999, 2-3, s. 211–222.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Obiceiuri de Pasti in Slovacia - contexte si simboluri/Veľkonočné obyčaje na Slovensku - kontexty a symboly. In: Analele Banatului – Etnografie, 3, 1997, s. 211-216/217-221.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Detská kultúra v mestskom prostredí. (Na príklade Bratislavy v prvej tretine 20. storočia). In: Společenství dětí a kultura. Strážnice 1997, s. 67-72.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Tradičná kultúra regiónu Zemplín (Prehľad charakteristických znakov) In: Národopisný zborník MS, 1998, 12, s. 59-68.

BEŇUŠKOVÁ Z.: Križovatka na konci sveta. Kapské Mesto a jeho obyvatelia. In: Etnologické rozpravy, 5, 1998/2, s. 108-116.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Bulgarians in Bratislava in the twentieth Century. In: Ethnic Studies and the Urbanised Space in Social Anthropological Reflections. (Ed. Zdeněk Uherek), Praha, AVČR, 1998, s. 84-89.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Religious affiliation and its manifestations in the system of cultural elements in Slovakia. In: Slovenský národopis, 47, 1999, 2-3, s. 211-222.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Spoločenský život v Sarvaši (Archívny materiál). In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 14, 1998, 91-127.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Etické problémy a konfliktné situácie v inštitucionálnych formách rodinnej obradovosti. In: Tradícia, etika, a civilizačné zmeny. Bratislava 1999, s. 100-105.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Súčasné obytné sídliská na Slovensku. (Na príklade bratislavskej Petržalky). In: Lidé města, 2/1999, s. 23-37.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Etnologický výskum súčasných obytných sídlisk na Slovensku. In: Journal of Urban Ethnology, 5, 2001, s. 55-64 (Poľsko).

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv urbanizácie na život slovenskej sociéty v obciach Tárnok a Šóškút. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 15, 1999, s. 195-212.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Medzigeneračné vnímanie konfesionálnych vzťahov (Na príklade lokality Ladomírová) In: Tradičná kultúra a generácie. Ed. H. Hlôšková, ÚEt SAV Bratislava 2000, s. 65-77.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Charakter migrácií a ich odraz v lokálnom spoločenstve Veľkých Ripniana Radošiny. In: Etnologické rozpravy, 1-2/2000, s. 70-80.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Ľudová kultúra v predstavách, vedomostiach a živote vysokoškolákov. In: Folklorizmus na prelome storočí. Ed. V. Kyseľ. Bratislava 2000, s. 146-151.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Premeny spôsobu života najstaršej generácie v novohradskej obci Banka. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 16, 2000, s. 71-86.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Spoločenské kontakty medzi obyvateľmi mesta a sálašov v Sarvaši. In: 275 rokov v Sarvaši. Sympózium o Slovákoch v Maďarsku. Ed. Ján Chlebnický. Békešská Čaba 2001, s. 80-94.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Medzigeneračné ekonomické transfery na súčasnom vidieku. (Na príklade dvoch malých podhorských obcí na Slovensku a v Maďarsku.) In: Folia ethnographica. Supplementum ad Acta musei Moraviae, 2000/2001, s. 27-33.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Reflexie života slovenskej minority v Chorvátsku v časopise Prameň. In: Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. FF UKF Nitra 2002, s. 220-230.

BEŇUŠKOVÁ, Z. - RATICA, Dušan: Obraz spoločnosti a jej fungovania v slovenskej etnológii v 2. polovici 20. storočia. In: Slovenský národopis, 50, 2002, 3-4, s. 395-404.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Lebensqualität in der Wohnsiedlung Petržalka in Bratislava. ( Sympózium Viedeň - Štruktúra a dynamika spôsobu bývania v okrajových zónach Viedne a Bratislavy) 25. 4. 2002. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Band LVII/106, 2003, s. 157-164.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv náboženstva na sociálne vzťahy a kultúru obce Čemer. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 18, 2002, s. 11-24.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Fungovanie náboženských komunít v etnicky zmiešanom lokálnom spoločenstve v Tekovských Lužanoch. In: Etnologické rozpravy, 10, 2003, č. 2, s. 8-27.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Poznámky z výskumu náboženskej identity v Baňačke (Rudabányácska) a Dolnom Regmeci (Alsóregmec) In: V službách etnografie. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. 163-177.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Seweral Words about Interpretation of Ethnical Integrity and Diversity. (Some research experience of multiethnical village Tekovské Lužany) In: The Minorities at the Turn of Millenium (Chances, Possiblities, Challenges). (Lectures of VIIth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscsaba, 2-3-4 October 2001. Eds. Ando Gy örgy, Eperjessy Ern ö, Grin Igor, Krupa András. Békéscsaba – Budapest 2001 s. 293-290.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Soziokulturelle Determinanten der Randzonen von Bratislava – Realität oder Image? In: Konvergenz und Divergenz der Kulturen in den Randzonen der Städte. Beiträge der Sektion 3.7 Internationale Konferenz “Das Verbindende der Kulturen” 7.-9. Nov. 2003. Schriftenreihe Wohnwesen unmland Wien. Band 2. Institut f ür Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Wien 2004, s. 59-65.

BEŇUŠKOVÁ, Z. – Ratica, Dušan: Das Bild der Gesellschaft in der slowakischen Ethnologie während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th century. Reflections and Trends. Ed. G. Kiliánová, K. Kőstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná. Bratislava – Wien 2005, s. 158-169. ISBN 3-9-02029-10-2.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Domová samospráva - inštitucionalizovaná forma susedstva. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Tom 8 Miasto – przestrzen kontaktu kulturowego i spolecznego. Katowice 2004. s. 280-288. ISSN 1506-5790, ISBN 0208-6336.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Folkloristika nie je 19. storočie. In: Etnologické rozpravy, 2005, roč. 12, č. 1, s. 54-57.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Socioekonomické kultúrne zmeny obce Naštice. In: Danglová a kol.: Vidiek v procese transformácie, Ed. ÚEt SAV, Bratislava 2005, s. 37-52.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Akí sú Bulhari na Slovensku? Výsledky dotazníkového prieskumu. In: Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky. Ed. E. Krekovičová, V. Penčev. Veda, Bratislava 2005, s. 174-189. ISBN 80-224-0890-5.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Neue Nachbarschaften: Neue Eigentums- und Hausverwaltungsformen am Beispiel von Petržalka. In: Plattenbausanierung in Wien und Bratislava: Neues Leben in alten Strukturen. (Hg. Vera Mayer) Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Wien 2006, s. 123-126. ISBN 3-6502069-2-2.

BEŇUŠKOVÁ, Z.. Niekoľko poznámok k monografiám obcí a regiónov. In: Slovenský národopis. 2006, roč. 54, č. 3, s. 389-392. ISSN 1335-1303.

BEŇUŠKOVÁ, Z.. Reoptanti zo severovýchodného Slovenska. In: Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 12-27. ISSN 1335-5074.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Cezhraničné regióny – nové územné identity? In: Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Eds. Z.Beňušková –O.  Danglová. Bratislava : Ústav etnológie SAV 2007.  ISBN 978-80-88997-35-1, s. 63-76.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Objektivizácia konfesionálnej identity v každodennom živote lokálneho spoločenstva. In: Národ –cirkev – štát. Ed. T. Ivantysynova. Bratislava HÚ SAV – CEP 2007, s. 235-252.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv urbanizácie na lokálne spoločenstvo obce Limbach. In: O. Danglová, J. Zajonc (eds.). Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Bratislava :  Ústav etnológie SAV 2007, s. 83-119. 232 s. ISBN 978-80-88997-39-9.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Funkcie priestoru na brehoch Dunaja v Bratislave a zmeny jeho hodnôt v súčasnosti. In: Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury. Ed. Andrzej Stawarz. Warszawa, Muzeum Niepodległości, Warszawa, Poske towarzystwo etnologioi miasta, Muzeum historiczne m. st. Warszawy 2007, s. 55-64. ISBN 978-83-87516-69-7.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Territorial and National Identity on the Slovak-Hungarian Boundary: In: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Preocess. Ed. J. Marushiakova, Cambridge Scholars publishing, Cambridge  2008 s. 416-423. ISBN (10) 1-84718-471-5  ISBN (13) 9781847184719.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Premeny metód, technik a záznamov výskumu na pozadí dejín slovenskej etnológie. In: Slovenský národopis, 57, 2009, 3, s. 300-310.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Život na panelových sídliskách v priestore Bratislava – Viedeň. In: Ethnologia Europae Centralis 9. Časopis pro národopis střední Evropy. Brno –Cieszyn – Praha, 2009, s. 71-80. ISBN 978-80-903911-2-3, ISSN 1210-1109.

BEŇUŠKOVÁ, Z. – ANTALOVÁ Z.: Slováci v Maďarsku a filmový festival Etnofilm Čadca. In: Kontexty identity : jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej.  Békešská Čaba : VÚSM, 2010. S. 523-527. ISBN 978-963-88583-0-6.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv turizmu na kultúru a identitu obyvateľov Bali, 2010. In: Kontexty kultúry a turizmu. - ISSN 1337-7760, Roč. 3, č. 2 (2010), s. 6-10.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Sistema konfesionaľnych osobennostej kak znakovaja sistema posnednevnoj kuľtury. In: Sacrum et profanum. (Ed.P. Žeňuch, Z. Profantová, F.B. Uspeňskij). Institut slavjanovedenija RAN. Moskva 2012, s. 38-50.

BEŇUŠKOVÁ, Z. - LENOVSKÝ, Ladislav: Videodokumentácia rituálov v kontexte slovenského etnologického filmového dokumentu a terénneho výskumu. In: Metodologické problémy etnografického výskumu : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava SAV 9-10 november 2012. - Bratislava : SAV, 2012. - ISBN 978-80-263-0335-0, S. 43-52.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Výskumný projekt "Liptovská Teplička", 2012. In: Kontexty kultúry a turizmu. - ISSN 1337-7760, Roč. 5, č. 2 (2012), s. 7-9.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Druhá polovica 20. storočia v etnologických lokálnych monografiách, 2012. In: Dokumentácia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti : XV. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční 8.-9.11.2011 v SNM Etnografickom múzeu v Martine. - Martin : SNM, 2012. - ISBN 978-80-8060-286-4, S. 39-44.