​6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence

Sustainability in a Glocalising World, Task Group 2.2 Cultural Distance, Organisations and Governance in a Glocal Context 

Charakteristika: 1. „Managing Diversity in Central European Post-Socialist Cities“. 
výskumná téma 2. „Global versus Local: the Dynamics of Diversity in the Glocalisation Era”, základná téma 3.: „Glocalisation and Governance in an Urban Context“

Evidenčné číslo projektu: CIT3-CT-2005-5134386 

Nositeľ projektu: Koordinujúca inštitúcia: Faculty of Social and Behavioural Sciences, Tilburg University, 

Zodpovedná vedúca tímu: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, Banská Bystrica.

Riešiteľské pracovisko v SR: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici; ÚEt SAV sa na základe zmluvy s riešiteľským pracoviskom v SR stal subriešiteľom. 

Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther 

Výstupy v roku 2007: D. Luther aktívna účasť na workshopre projektu: Workshop Research Task 4 SUS.DIV: Sustainability, Diversity, Inequality, and Identity Construction. 
Organizátor: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 18.10. 2007. Medzinárodný pracovný seminár riešiteľskej skupiny výskumnej úlohy RT 4 „Cultural distance, organisations and governance in a glocal context“ (6. RP EÚ).

Doba riešenia: 2006 – 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: