Akadémia rómskych štúdií 2019

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV organizoval 27.-28.11.2019 v spolupráci so Seminárom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej piaty ročník Akadémie rómskych štúdií na pôde Univerzity Karlovej v Prahe. Tohto interdisciplinárneho workshopu sa zúčastnili sociálni vedci zaoberajúcimi sa témami súvisiacimi s Rómami v Čechách a na Slovensku a vybraní prednášajúci zo zahraničia.
ÚESA SAV zastupovali riaditeľka ústavu Tatiana Zachar Podolinská, vedeckí pracovníci Tomáš Hrustič a Daniel Škobla a doktorandka Edita Rigová. Cieľom bolo predstaviť súčasný výskum týkajúci sa rómskych komunít na území bývalého Československa a poskytnúť priestor pre vzájomnú debatu zainteresovaných bádateľov, ktorí reprezentujú rôzne disciplíny (história, etnológia, lingvistika, antropológia, sociológia, umenovedy) a realizujú výskumy a projekty akademicky aj aplikovane ladených. Viaceré prezentácie sa netýkali len dokončených výskumných projektov, ale aj aktuálne pripravovaných alebo realizovaných výskumov. Kľúčovým prvkom workshopu bolo, že jednotlivé prezentácie trvali 30 minút s následnou 30 minútovou riadenou diskusiou. Každý príspevok mal prideleného diskutanta alebo diskutantku, ktorí mali dopredu k dispozícií podklady k prezentácii mohli tak prezentujúcemu predniesť svoje pripomienky a otvoriť širšiu diskusiu.

-th 

Galéria: 
Nie