Alexandra Bitušíková, Prof. PhDr., CSc.

urbánna antropológia, kultúrna a sociálna diverzita, postsocialistické transformačné procesy, kultúrne dedičstvo, gender, antropológia vysokoškolského vzdelávania

VŠ vzdelanie: národopis, FF UK Bratislava, Mgr. (1983)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1984), CSc. (1998), doc. (2011)
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký, ruský
Rok nástupu do ústavu: 2015
 

Vedecké projekty 

Medzinárodné

GenPORT: An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science, FP7, No 321485 (UMB, 2013-2017), projektová partnerka

MOBILE IDENTITIES: Migration and integration in transnational communities, European Integration Fund of the EU, No. HOME/2012-13/EIFX/CA/CFP, (UMB, 2014-2015), projektová partnerka

GENDERA: Gender Debate in the European Research Area, FP7,  No 244499 (UMB, 2009-2012), projektová partnerka

ETNOFOLK: Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe,
CENTRAL EUROPE Programme, No 3CE296P4 (UMB, 2011-2014), projektová partnerka

POCARIM: Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Advanced Research Degree Graduates in the Social Sciences and Humanities, FP7, No 290770, (UMB, 2012-2014), projektová partnerka

SUS.DIV: Sustainable Development in a Diverse World, FP6 Network of Excellence, No CIT3-CT-2005-513438, (UMB, 2005-2011), projektová partnerka

EGG: Enlargement, Gender and Governance: The Civic and Political  Participation of Women in the EU Candidate Countries, FP5, No SERD-2002-00033, (UMB, 2003-2006), projektová partnerka

Empowering Doctoral Candidates through Personal Development Planning, Akcia Rakúsko-Slovensko (SAIA), č. 2012-10-15-003 (UMB, 2013-2014), projektová partnerka

Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries, International Visegrad Fund Standard Grant Project, No 21320085, (UMB, 2014-2015), projektová partnerka   

Get Organized, Akcia Rakúsko-Slovensko (SAIA), No. 2014-05-15-0001, (UMB, 2014-2015), projektová partnerka

Domáce

Občianske aktivity ako determinanty udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad), VEGA, 2/0024/14, 2014-2016, vedúca grantu (za UMB) – grant spoločný s EÚ SAV (hlavná riešiteľka)

Kultúrna  a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja, VEGA  1/0738/13, 2013-2015, riešiteľka

Banská Bystrica – historicko-etnologický výskum mesta,VEGA 1/6133/98, 1998-2000,
vedúca grantu

Dynamika vývinu sociokultúrnych javov v mestskom prostredí vo období postkomunistickej transformácie, VEGA  1/4353/97, 1997-1999, riešiteľka

Etnosociálne a kultúrne procesy v stredoslovenských mestách (na príklade Banskej Bystrice), VEGA 1/1515/94, 1994-1996, riešiteľka

Encyklopédia Slovenska v Internete, UMB grant, 1997-1999, koordinátorka
 
 

Pedagogická činnosť

Úvod do etnológie, Katedra histórie FHV UMB, 1994-1997

Vybrané problémy z etnológie, Katedra histórie FHV UMB, 1997-2000

Európske kultúrne a politické inštitúcie, Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB, 2005-2010

Európske identity,  Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV (od 2014 FF) UMB, od 2005

Roma in Central Europe, Vysoká škola Mechelen, Belgicko (CIMIC – Centre for Intercultural Management – programme Eastern Europe), 2001-2008

Sociálna a kultúrna antropológia, Katedra histórie FF UMB, od 2010

Urbánna etnológia, Katedra sociálnych štúdií a etnológie, FF UMB, od 2013

Aplikovaná etnológia, Katedra sociálnych štúdií a etnológie, FF UMB, od 2013 


Iná činnosť 

Národná delegátka za SR v Horizonte 2020 EÚ (pre socio-ekonomické a humanitné vedy (od septembra 2013- súčasnosť, menovanie Ministrom školstva)

Národná delegátka za SR v 7. Rámcovom programe EÚ pre socio-ekonomické a humanitné vedy (menovanie Ministrom školstva SR, 2010-2013)

Členka Prierezovej pracovnej skupiny prioritnej oblasti výskumu a vývoja pre spoločenské a humanitné vedy pri MŠVVaŠ SR (PPS SHV, menovanie Ministrom školstva, 2012-súčasnosť)

Členka Komisie pre posudzovanie aktivít orientovaných na spoločenské a humanitné vedy v rámci zastúpenia Slovenskej republiky vo výskumných infraštruktúrach ESFRI (menovanie Ministrom školstva, 2015-súčasnosť)

Členka Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva pri Ministerstve kultúry SR (menovanie Ministrom kultúry, 2015 – súčasnosť)

Poradkyňa (Senior Adviser) pre Asociáciu európskych univerzít – Rada pre doktorandské štúdium (EUA-CDE) v oblasti doktorandského štúdia (od 2008)

Členka Pracovnej skupiny pre rodové nerovnosti vo vede pri Výbore pre rodovú rovnosť pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (od 2012)

Členka EASA - European Association of  Social Anthropology

Členka Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

Členka IUAES - International Union of Anthropological and Ethnological Sciences - Commission on Urban Anthropology

Členka SIEF – International Society for Ethnology and Folklore

Členka AAA – American Anthropological Association

Členka redakčnej rady časopisu Women East-West, USA (európska korešpondentka, 2003-2006)

Členka redakčnej rady časopisu Urban People, vydáva Karlova univerzita Praha (od 2009-súčasnosť)

Členka redakčnej rady časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, vydáva Sociologický ústav AVČR v Prahe, od 2012-súčasnosť

Výkonná spoluredaktorka časopisu Etnologické rozpravy, UMB, od 2013-súčasnosť

Členka expertnej skupiny v EÚ projekte Exploration of the implementation of the Principles for Innovative Doctoral Training in Europe No: ARES(2011) 932978, 2011

Členka medzinárodného vedeckého výboru  EU prezidentskej konferencie „Structural change promoting gender equality“, Vilnius, 2013

Expertka pre Svetovú banku (projekt Vysokoškolské vzdelávanie v Kazachstane), 2011

Vice-prezidentka IFIAS - Institute for International Assistance and Solidarity, Brusel (čestná pozícia), 2001-2009

Členka Správnej rady Nadácie EKOPOLIS (čestná pozícia), od 2011

Členka Expertnej skupiny „GenSET (Gender in Science) - Projekt FP7, 2010            

Členka Expertnej skupiny „Conditions of a Research Career – Gender Issues“ v projekte
MO Forum ESF (European Science Foundation): Research Careers in Europe: Landscape and Horizons, 2007-2009

Členka Expertnej skupiny v EÚ projekte (DG Education and Culture) CREAM - „The Contribution of Multilingualism to Creativity” (EACEA 10-2007), 2007 - 2008

Členka Expertnej skupiny v projekte Európskej komisie - Women and Science Unit  „Women in Research Decision Making“ (WIRDEM), 2006 – 2007    

Členka konzorcia a evalvátorka v EÚ projekte LLP:  Professionals in Doctoral Education: Supporting Skills Development to Better Contribute to an European Knowledge Society (PRIDE), 2013-2016
 

Zahraničné pobyty

Visiting Fellow (hosťujúca výskumná pracovníčka), Cambridge University, UK, 1994

Resarch Fellow, Salzburg Seminar, sekcia 332 - "Preserving National Heritage", Salzburg, Rakúsko, 1994 (December)

Národná expertka (nominovaná MŠVVaŠ SR), Európska komisia, Directorate General Research&Development, Brusel, 2001-2002   

Programová manažérka pre výskum a doktorandské štúdium, European University Association, Brusel, Belgicko, 2002-2007

Hosťujúca lektorka (Visiting Dozent), Mechelen University College, CIMIC, Mechelen, Belgicko, 2001-2009

Visiting Research Fellow (hosťujúca výskumná pracovníčka), University College London, UK, 2009   

Visiting Scholar (hosťujúca výskumná pracovníčka), Fulbright Scholarship. Boston University, USA, 2011
                                  

Ocenenia 

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-popularizačnú činnosť
v relácii „Z maľovanej truhlice“, 1987

I. cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-organizačnú činnosť: 100 rokov múzejníctva v Banskej Bystrici, 1990

I. cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-organizačnú činnosť pri
príprave XII. VZ Slovenskej národopisnej spoločnosti a konferencie Ľudová kultúra a etnická identifikácia, 1994

Cena Rektora UMB v Banskej Bystrici za publikáciu: Pramene a spomienky (Etnourbánne štúdie), 1997

Cena Dekana Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici za vedeckú monografiu
Urbánna antropológia, 2003

II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii Publikačná činnosť za publikáciu: Women in Civic and Political Life in Slovakia/ Ženy v občianskom a politickom
živote na Slovensku, 2004

II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii publikačná činnost za publikáciu: Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku (spolueditorstvo
s Danielom Lutherom), 2011

Strieborná medaila UMB „za významný prínos v zapájaní UMB do medzinárodných vedecko-výskumných projektov a sietí a reprezentáciu UMB v medzinárodných inštitúciách, 2013

Cena Literárneho fondu SR za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo, 2014   

 
Bibliografia

(UMB afiliácia od 1993 a SAV od 2015)

Monografie

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - CHROMEKOVÁ, Valéria. 1993. Horná Mičiná. (Pamätnica k 700. výročiu obce.) Banská Bystrica: DATEI, 1993, s. 57 - 108 (Národopisná časť). 80 rkp., 50 % podiel. ISBN 80-85306-10-7.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1998.  Mesto - priestor diferenciácie a integrácie. In: DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica - pramene a spomienky. Etnourbánne štúdie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 1998, s. 7 – 49. 65 rkp. ISBN 80-8055-069-7.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1999. Kontinuita a zmena v urbánnom kontexte. (Sociálno-antropologické reflexie výskumu mesta a spoločnosti.) In: DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica – premeny mesta a spoločnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 1999, s. 6 – 59.  60 rkp. ISBN 80-8055-329-7.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2003. Urbánna antropológia: východiská a perspektívy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2003. 130 rkp. ISBN 80-8055-837-X.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2005. Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. [Women in Civic and Political Life in Slovakia.] Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-181-5.

Editorstvo 

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (ed.). 1994. Zborník vedeckovýskumných prác č. 1. Acta Universitatis Mathaei Belii.  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 1994.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (ed.). 1995. Etnologické rozpravy, 1995, č. 2. (editorka suplementárneho čísla venovaného urbánnej etnológii)

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (co-ed.). 1997. Acta Universitatis Matthaiae Belii. Spoločenskovedná sekcia č. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (co-ed.). 1998. Acta Universitatis Matthaiae Belii. Spoločenskovedná sekcia č. 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1998.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (co-ed.). 1999. Acta Universitatis Matthaiae Belii. Spoločenskovedná sekcia – roč. III.  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1999.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (ed.). 2000. Banská Bystrica – Historicko-etnologické štúdie I. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 2000.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (eds.). 2001. Banská Bystrica – Historicko-etnologické štúdie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 2001.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – COLES, David – RHODE, Barbara (eds.). 2003. Ethics of Science and Research in the Candidate Countries to the EU. Brusel: Európska komisia, DG Research, 2003.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (ed.). 2007. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Štúdie, dokumenty, materiály I. [Cultural and social diversity in Slovakia. Studies, documents, materials.]  Bilingválna monografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (eds.) 2009. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. [Cultural and social diversity in Slovakia II. Foreigners among us.]  Bilingválna monografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (eds.) 2010. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. [Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City.] Bilingválna monografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (eds.). 2013.  Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. [Cultural and social diversity in Slovakia IV. Social change and adaptation. ] Bilingválna monografia. Bratislava: Ústav etnológie SAV a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB, 2013.

Kapitoly v monografiách

Zahraničné

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2003. Teaching and Learning Anthropology in a New National Context: The Slovak Case. In: Drackle, D. – Edgar, I. – Schippers, T. K. (eds.): Educational Histories of European Social Anthropology. London UK: Berghahn Books, s. 69 – 81.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2005. Faces of gender (in)equality in Slovakia (Impact of transformation on social situation of women). In: Haldis Haukanes and Frances Pine (eds.): Generations, Kinship and Care. Gendered Provisions of Social Security in Central Eastern Europe. Bergen: University of Bergen, Centre for Women’s and Gender Research, Volume No.17, s. 53 – 68.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2006. Brussels as a Symbol: Controversial Images of the Capital of Europe. In: Peter M. Nas – Annemarie Samules (eds.): Hypercity. The Symbolic Side of Urbanism. London – Bahrain – New York: Kegan Paul, s. 221 – 238.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – WILSON, Lesley. 2007. Doctoral Programmes in Europe. In: Froment, E. – Kohler, J. – Purser, L. – Wilson, L. (eds.): Bologna Handbook. Berlin – Stuttgart: Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH: Raabe academic publishers, C4.4-3, s. 1-20.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2008. New Challenges in Doctoral Education in Europe. In: Boud, David - Lee, Alison (eds.): Changing Practices in Doctoral Education.  UK: Routledge, s. 200-211.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2009. Gender and Governance in Rural Communities of Postsocialist Slovakia. In: Kürti, László -  Skalník, Peter (eds.): Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home.  New York – Oxford: Berghahn Books, s. 29-50.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2009.  Mesto vo svetle diverzity: Niekoľko poznámok k výskumu súčasného mesta z pohľadu sociálnej antropológie. In: Ferenčuhová, S., Galčanová, L., Hledíková, M., Vacková, B. (eds.): Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Brno: Masarykova univerzita - nakladatelství Pavel Mervart, s. 31 – 49. 

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2009. Post-Socialist City on the Way to Diversity. The Case of Banska Bystrica. In: Janssens, M. - Pinelli, D. - Reymen, D. – Wallman, S. (eds.). Sustainable Cities. Diversity, Economic Growth and Social Cohesion. Edward Elgar Publishing; 2009, s. 108-121.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2009. Zápas o pamäť mesta v transformácii: príklad Banskej Bystrice. In: Ferencová, M. – Nosková, J. a kolektív (eds.). Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Brno: Etnologický ústav AVČR, v.v.i., pracoviště Brno, Statutární město Brno – Archiv města Brna, Ústav etnológie SAV, Bratislava.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel. 2010. From Uniformity to Sustainable Diversity: Transformations of a Post-Socialist City. In: Janssens, M. – Bechtold, Myriam – de Ruijter, Arie – Pinelli, Dino – Prarolo, Giovanni – Stenius, Vanja M. K. (eds.): The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Cheltenham, UK – Northhampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, s. 178 – 206.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2011. Theorising, Researching and Practicing Transnational Migration. In: BERANSKÁ, V. – UHEREK, Z. (eds.): Migration, Diversity and Their Management. Prague Occasional Papers in Ethnology No 8. Prague: Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, s. 37 – 62.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2011. Regions and Regionalism in Slovakia: Socio-Anthropological Approach. In: Lütgenau, Stefan August (ed.): Regionalization and Minority Policies in Central Europe: Case Studies from Poland, Slovakia, Hungary and Romania. Innsbruck-Wien-Bozen: Studien Verlag.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2012. Le local dans le global ou la recherche d´un nouveau visage de la ville historique: le cas de Banská Bystrica. In: BÁLINTOVÁ, H. – PÁLKOVÁ, J. (eds.): Productions et perceptions des créations culturelles. Paris: L´Harmattan, s. 159-175.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2013. Kultúrne dedičstvo, identita a turizmus (príklad Lokality svetového dedičstva UNESCO). In: KRIŠKOVÁ, Z. (ed.): Revitalizácia tradičnej kultury a lokálna identita/ Revitalisation of traditional culture and local identity. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, s. 23-40.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2013. Slovak Milky Way: From Traditional Sheep Milk Production to Modern Local Gastronomy. In: Uherek, Z. – Gabrielová, J. – Gergelová, B. – Tyllner, L. – Pospíšilová, J. – Woitsch, J. (eds.): Traditional Food in the Central Europe: History and Changes. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, s. 46-64.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2015. Shaping the City and Its Inhabitants: Urban Activism in Slovakia. In: Jacobsson, K. (ed.): Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Surrey – Burlington: Ashgate, s. 219-246.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2015. New Urban Activism in Slovakia: The Case of Banská Bystrica. In: In: Červinková, H. – Buchowski, M. – Uherek, Z. (eds.): Rethinking Ethnography in Central Europe. Palgrave Macmillan, s.115-130.

Domáce

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1996. Pohostinské zariadenia a zábavné podniky ako miesta spoločenskej komunikácie. In:  DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica - sociokultúrne obrazy a portréty. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, VVÚR, 1996, s. 9 - 25.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1998.    Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Podpoľanie a Horehronie. In: BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. (eds.): Tradičná kultúra regiónov Slovenska.  Bratislava: Veda - Vydavateľstvo SAV, 1998, s. 140 - 153.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana. 1999. Tradičná ľudová kultúra. In: Kol.:  Očová – história a súčasnosť. Žilina: Knižné centrum, 1999, s. 94 – 119. 

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra.  1999. V zdravom tele zdravý duch: Diferenciácia mestských životných štýlov. In: BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P. (eds.): Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote.   Bratislava: Ústav etnológie SAV, 1999, s. 91-99.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2006. Transnárodná migrácia z pohľadu sociálnej antropológie. In: Luther, D. (ed.): E/Migrácie a Slovensko. (Diverzita ako faktor transformácie identít.) Bratislava : Ústav etnológie SAV a Banská Bystrica: ÚVV, 2006, s. 115-136.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2007. Trvalo udržateľný rozvoj a diverzita v sociálnych vedách: Mapovanie výskumného priestoru a hľadanie súvislostí. In: BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (ed.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Štúdie, dokumenty, materiály I. [Cultural and social diversity in Slovakia. Studies, documents, materials.] Bilingválna monografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 14-29.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2009. Spoločenské kontexty integrácie cudzincov na Slovensku. In: BITUŠÍKOVÁ, A. - LUTHER, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. [Cultural and social diversity in Slovakia II. Foreigners among us.]  Bilingválna monografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 30-43.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2010. Verejné priestory ako prostriedok marketingu mesta. In:  BITUŠÍKOVÁ, A. - LUTHER, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. [Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City.] Bilingválna monografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 63-78.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel. 2010.  Slovenské mesto v etape globalizácie: antropologická identifikácia problematiky. In:  BITUŠÍKOVÁ, A. - LUTHER, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. [Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City.] Bilingválna monografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 17-30.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2013. Cesty k udržateľnému životnému štýlu: premena stravovacích praktík. In: BITUŠÍKOVÁ, A.- LUTHER, D. (eds.):  Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. [Cultural and social diversity in Slovakia IV. Social change and adaptation. ] Bilingválna monografia. Bratislava: Ústav etnológie SAV a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB, 2013, s. 36-51.

Vedecké štúdie

Zahraničné

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1995.  Stabilität und Veränderung der Funktionen des Hauptplatzes im Licht der historischen Entwicklung. In: BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P. (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Ústav etnológie SAV, s. 113-123.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1998. Transformations of a City Centre in the Light of Ideologies International Journal of Urban and Regional Research. Oxford UK - Boston USA: Blackwell Publishers, Vol. 22, (1998), No 4, s. 614 - 622.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1998. Questions of Jewish Identity [Otázky židovskej identity].  In: UHEREK, Zdeněk (ed.): Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague Occasional Papers in Ethnology – No 5. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998, s. 69-75.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1999. Socio - Cultural Aspects of Transformation in Slovakia. In:  MURŠIČ, Rajko – BRUMEN, Borut (eds.): Cultural Processes in Transformation and Transition of Central and Eastern European Post-Communist Countries.  Ljubljana: University of Ljubljana, 1999, s.  57-62.  

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2000. Contrasting Symbols and Rituals. In: DEKKER, T. - HELSLOOT, J. - WIJERS, C. (eds.): Roots and rituals. The construction of ethnic identities. Amsterdam: Het Spinhuis, 2000, s. 219-229.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2000. Jazyk v komunikácii mestských spoločenských skupín (na príklade židovskej komunity v Banskej Bystrici). In: UHEREK, Zdeněk – BAZAC-BILLAUD, Laurent (eds.): Slova města. Cahiers du CEFRES no 18. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách a Etnologický ústav AV ČR, 2000, s. 161-170.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2000. The Global vs. the Local – European vs. National: Paradoxes of New Identities. In: SKALNÍK, Peter (ed.): Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century - Voices from the Periphery. Prague Studies in Sociocultural Anthropology I.  Praha: SET OUT, 2000, s. 51-60.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2001. Lokálne kultúry v globálnej dedine. Národopisná revue, ČR: Strážnice, Vol. 11, 4 (2001), s. 189-191.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2002. Anthropology as a Taboo: A Few Comments on Anthropology in Slovakia. [Antropológia ako tabu: Niekoľko poznámok k antropológii na Slovensku.]. In: SKALNIK, P. (ed.): A Post-Communist Millenium: The Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe.  Prague Studies in Sociocultural Anthropology 2.  Praha: SET OUT, 2002, s. 141-146.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2002. Slovakia: An Anthropological Perspective on  Regional Reform. In: Batt, J. – Wolczuk, K. (eds.). Region, State and Identity in Central and Eastern Europe. Regional and Federal Studies, Special Issue, Vol. 12 (Summer 2002), No 2, s. 41-64.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2003. Čo je mesto? (Mesto v predstavách jeho obyvateľov.)  Český lid, 90 (3), s. 217-224.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2005. (In)visible women in political life in Slovakia. Sociologický časopis – Czech Sociological Review, 41 (6), s. 1005-1021.

BITUŠÍKOVÁ, A. 2005. Anthropology of Central and Eastern Europe: A Few Remarks on (Urban) Research in the Post-socialist Society. In: Zdeněk Uherek and Jan Grill (eds.): Fieldwork and Local Communities. Prague Occasional Papers in Ethnology. No. 7. Praha: Institut of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005, s. 29-45.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2006. Gender Equality in Slovakia - Reality or a
Dream? In: Motlicek, T. – Rechcigl, J. (eds.): Moravia from World Persepctive: Selected Papers from the 22nd World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Palacky University, Olomouc, June 26 – July 4, 2004. Ostrava: Repronis, Vol. 2, s. 130-135.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2007. Urban identities and diversities: a key to the renaissance of the city? Urban People, XX (1), 2007, s. 70-82.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2007. Identita v diverzite a diverzita v identite súčasného mesta. In: Soukupová, B. – Novotná, H. – Jurková, B. – Stawarz, A. (eds.): Město, identita, paměť. Praha - Bratislava : Zing Print, s. 221-235.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2008. Transnárodná migrácia:  Možnosti výskumu v podmienkach stredoeurópskeho priestoru. Národopisná revue, Vol. 18, 1 (2008), ČR: Strážnice, s. 3-9.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2008. Doctoral Education in Europe: Trends and Challenges. Die Neue Hochschule (DNH), Band 49, Heft 6/2008, s. 28-30.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2008. What Women (Don’t) Want: Mechanisms to Improve Women's Political Representation in Slovakia. In: Rechcigl, Miloslav (ed.): Czech and Slovak Culture in International and Global Context. České Budĕjovice: Tomáš Halama Publications, s. 471 – 476.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2009. Reforming Doctoral Education in Europe. Academe, Vol. 95, No 1, January-February 2009, s. 21-23.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2009. Regions and Regionalism in Social Anthropology: Possibilities and Approaches: The Case of Slovakia. Anthropological Journal of European Cultures, Vol. 18 (2), 2009, s. 28 – 49.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, D. 2010. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks, Vol. XVI, No. 2, s. 5-18.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2010. Trends in Urban Research and Their Reflection in Slovak Ethnology/ Antropology. Urban People, 12 (2), 2010, s. 273-290.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2011. Rethinking and Reforming Doctoral Education in Europe: On the Road to Innovation Union. Journal of the European Higher Education Area, No. 2, 2011. Berlin: Raabe Academic Publisher, s. 1-10.

Domáce

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1991. Sto rokov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Slovenský národopis, roč. 39, (1991), č. 1, s. 115-116.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1993. Betlehemy v rímsko-katolíckych kostoloch v okolí Banskej Bystrice. Slovenský národopis, roč. 41 (1993), č. 4, s. 477-491.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1994. Vývojové trendy v urbánnej antropológii. Etnologické rozpravy, (1994), č. 2, str. 40-44.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1995. Premeny funkcií námestia ako priestoru spoločenskej komunikácie. Etnologické rozpravy, (1995), č. 2, s. 95-105.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1995. Spoločenské príležitosti - odraz diferenciácie mestského obyvateľstva?   Etnologické rozpravy  - suplementárne číslo, (1995), č. 2, s. 20-27.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1996. A Brief History of the Jewish Community in Banská Bystrica [K histórii židovskej komunity v Banskej Bystrici]. Slovenský národopis,  roč. 44, (1996), č. 2,  s. 202-211.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1997. Mesto ako regionálne centrum. Etnologické rozpravy, č. 1-2, s. 63-70.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1998. Ako ďalej? Židovská identita v rokoch 1945-52. In: Acta Judaica Slovaca, č. 4, s. 187-192.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 1999. Miesto domova v živote súčasného človeka. Etnologické rozpravy, č. 2, s. 7-11.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2001. Rómovia v emigrácii: ekonomický turizmus alebo nová sanca? Etnologické rozpravy  8, (2001), c. 2, s. 71 – 79.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2002. Etika v etnológii. Etnologické rozpravy, 9, (2002), c. 2, s. 99-100.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana. 2002. Komentár k príspevku Daniela Luthera: Mikrosvety a (makro)svety mesta. Slovenský národopis, roč. 50, č. 4, s. 462-464.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2004. Čo nás čaká a neminie v spoločnej Európe: Zamyslenie sa nad perspektívami slovenskej etnológie. Etnologické rozpravy, XI, (2004), č. 1, s. 82-87. 

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2007. Transnárodná migrácia – nový fenomén globálneho sveta? (Slovenskí občania ako transnárodní migranti v Bruseli). Slovenský národopis, roč. 55, (2007), č. 4, s. 401-421.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2010. Antropologický výskum mesta v 21. storočí: tendencie, výzvy a aplikácie. Slovenský národopis, roč. 58 (2010), č. 2, s. 129-142.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2012. Kultúrna a sociálna diverzita a udržateľný rozvoj miest z pohľadu etnológie. Kontexty kultúry a turizmu, roč. 4, č. 2, s. 27-31.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2014. Kultúrne dedičstvo a globalizácia: Príbeh jednej lokality UNESCO. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, č. 1, 2014, s. 9-18. 

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2015. Urban Activism in Central and Eastern Europe: A Theoretical Framework. Slovenský národopis, roč. 63, č. 4, 2015, s. 326-338.