Andrea Bučičová, Mgr.

starnutie, starorodičovstvo, medzigeneračné vzťahy

e-mail: andrea.bucicova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108
 

VŠ vzdelanie: Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Odbor: etnológia a kultúrna antropológia, Bratislava 2017, 2015
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2017), Bc. (2015)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2019

Bibliografia

BUČIČOVÁ, A. Práca v lese a s drevom (na základe spomienkového rozprávania). In: ŠÍPKOVÁ, Ž. (ed.). Les a lesníctvo v našich múzeách. Zborník z konferencie konanej vo Zvolene konanej 9. – 11. 6. 2015. Zvolen: Zväz múzeí na Slovensku a Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum, 2015, s. 8-19. ISBN 978-80-972076-2-5

BUČIČOVÁ, A. – TUŽINSKÁ, H. Slová a moc. Prípadová štúdia zo súdneho pojednávania. In: Etnologické rozpravy, roč. 23, č. 2, 2016, s. 80-94.