Arne Mann, PhDr., CSc.

romista, náboženstvo a viera Rómov, rodina a spoločenské vzťahy, rodinné obrady a obyčaje, bývanie, demografický vývoj

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor: národopis, 1978
Zamestnanie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, samostatný vedecký pracovník
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. 1980, CSc. 1997
Komunikačné jazyky: slovenský, český
Rok nástupu do ústavu: 1983

 

Vedecké projekty

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí), VEGA 2-3028/98

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. VEGA 2/3181/24 (2003–2005)

 

Pedagogická činnosť

Etnokultúrny vývoj Rómov, Filozofická fakulta UK Bratislava, od roku 1995

Etnokultúrny vývoj Rómov, Filozofická fakulta UKF Nitra, 2001–2009

Etnokulturní vývoj Romů, Fakulta humanitních studií (predtým Institut základní vzdělanosti) UK Praha, 1998-2016

 

Ocenenia

Pamätná medaila, udelená prezidentom SR R. Schusterom a Nadáciou Solidarita pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia, 9. septembra 2003 (za vedeckú prácu o rómskom holokauste)

Cena Národopisnej spoločnosti pri SAV za rok 2003 v kategórii publikačná činnosť (spolu s M. Kováčom) za publikáciu Boh všetko vidí

Cena Romipen, udelená Ministerstvom vnútra SR a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity 8. apríla 2014 pri príležitosti Svetového dňa Rómov „za prínos v oblasti zlepšovania kultúrneho a vzdelanostného rozvoja Rómov“.

Ocenenie Lúč z tmy, udelené občianskym združením eduRoma – Roma education spolu s Ústavom romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Rómskym advokačným a výskumným strediskom za vedecký prínos a budovanie pozitívneho obrazu Rómov vo verejnosti, za búranie mýtov a stereotypov a za neúnavnú popularizáciu dejín a tradičnej kultúry Rómov, 29. novembra 2019.

 

Bibliografia

Monografie

MANN A. B.: Rómski kováči na Slovensku_Roma Blacksmiths in Slovakia. Bratislava, Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2018, 400 s., ISBN: 978-80-89639-52-6


Editorstvo

Slovenský národopis, 36,1988, č.1, 256 s., monotematické číslo „K historickým a etnokultúrnym determináciám spoločenskej integrácie Cigánov-Rómov v procese výstavby rozvinutého socializmu v Československu“.

MANN, A. B.: Neznámi Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Bratislava, Ister Science Press 1992, 207 s.

MANN, A. B. - KOVÁČ, M. (ed.): Boh všetko vidí / O Del sa dikhel, Duchovný svet Rómov na Slovensku, Bratislava, Chronos 2003, 346 s.

MANN, A. B. - KUMANOVÁ, Z.: Nepriznaný holocaust. Rómovia v rokoch 1939–1945. Bratislava, Občianske združenie In minorita, Slovenské národné múzeum, Ústav etnológie SAV 2007, 59 s. ISBN 978-80-969798-8-2.

Kapitoly v monografiách

MANN, A. B.: Odchádzanie za prácou mimo obce. In: Horná Cirocha. Vlastivedná monografia zátopovej oblasti (Ján Podolák a kol.), Košice 1985, s. 263-270.

MANN, A. B.: Rómovia. In: Turzovka 1598-1998. Turzovka, Nadácia 400 rokov Turzovky 1998, s. 294-306 a 467-469.

MANN, A. B.: Magické ochrana novorodenca u Rómov na Slovensku. In: Boh všetko vidí / O Del sa dikhel. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Edd. M. Kováč, A. B. Mann. Bratislava: Chronos 2003, s. 85-101.

MANN, A. B.: Tragické osudy Rómov v Podpoľaní počas druhej svetovej vojny. In: Nové poznatky o holocauste Rómov na Slovensku (Zuza Kumanová, Arne B. Mann), Bratislava, In Minorita 2015, s. 5-22.

MANN A. B.: Etnické stereotypy o Rómoch na Slovensku. In: Čierno-biele svety, Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič eds.), Bratislava,Ústav etnológie SAV, Veda 2015, s. 439-479 ISBN 978-80-224-1413-5
 

Vedecké štúdie

MANN, A. B.: Obyčaje pri úmrtí u Cigánov-Rómov v troch spišských obciach. In: Slovenský národopis (Bratislava), 36, 1988, č. 1, s. 192-202.

MANN, A. B.: Základné znaky svadby Cigánov-Rómov na východnom Slovensku . In: Slovenský národopis (Bratislava), 37, 1989, č. 1-2, s. 113-122.

MANN, A. B.: Výskum rodinných obyčajov ako prostriedok poznania rodiny Cigánov-Rómov na Slovensku. In: Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. Spoločenskovedný ústav SAV (Košice), 1989, s. 95-102.

MANN, A. B.: Výber manželského partnera u Cigánov-Rómov na Spiši (k problematike existencie "cigánskej skupiny"). In: Slovenský národopis (Bratislava), 38, 1990, č. 1-2, s. 278-284.

MANN, A. B.: Vývoj rómskej rodiny v dvoch spišských obciach (na základe výskumu matrík narodení). In: Slovenský národopis, 38, 1990, č. 4, s. 581-588.

MANN, A. B.: The Roma - an Ethnic Minority in Slovakia. In: Minorities in Politics / The Bratislava Symposium, (editor Vladimír Raiman), Bratislava 1991, s. 34-39.

MANN, A. B.: Utrpenie Rómov počas druhej svetovej vojny. (samostatná tlač), Dom kultúry A. Sládkoviča (Detva), 1991, 14 s.

MANN, A. B.: Vývoj rómskej rodiny na príklade troch spišských obcí. In: Demografie (Praha), 34, 1992, č. 2, s. 118-130.

MANN, A. B.: Prvé výsledky výskumu rómskeho kováčstva na Slovensku. In: Neznámi Rómovia (zost. A.B. Mann), Ister Science Press, Bratislava 1992, s. 103-116.

MANN, A. B.: Formovanie etnickej identity Rómov na Slovensku. In: Minority v politike / Kultúrne a jazykové práva (editor Jana Plichtová), Bratislava 1992, s. 237-241.

MANN, A. B.: Vývoj spôsobu bývania rómskeho obyvateľstva na Slovensku. In: Medzinárodný seminár Postup pri zabezpečovaní programu obnovy dediny; Dom techniky ZSVTS Bratislava 1993, s. 35-41.

MANN, A. B.: Vartovanie pri mŕtvych u Rómov na Slovensku. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť (zost. Eduard Krekovič), Slovenská archeologická spoločnosť, Slovenská národopisná spoločnosť, Bratislava 1993, s. 81-88.

MANN, A. B.: Rómovia na Slovensku. Textová príloha publikácie Tibor Huszár: Cigáni; Vyd. Gemini Bratislava 1993, s. 155-157.

MANN, A. B.: Rómovia a voľby 1992. In: Romano džaniben (časopis romistických studií), Praha, 1, 1994, č. 2, s. 19-23.

MANN, A. B.: Rómovia v Kremnici. In: Romano džaniben (časopis romistických studií), Praha, 1, 1994, č. 4, s. 7-15.

MANN, A. B.: Romanies. Heslo In: Slovakia and the Slovaks. Bratislava, Vyd. Goldpress 1994, s. 514-516.

MANN, A. B.: Cigáni na Slovensku (vl. menom Rómovia). Heslo In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1.diel (ed. Ján Botík, Peter Slavkovský), Bratislava, Veda 1995, s. 60-61.

MANN, A. B.: Obyčaje pri narodení dieťaťa u Rómov na Slovensku. In: Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Akademická Nitra 1994 (zost. Viera Feglová), Nitra 1995, s.132-137.

MANN, A. B.: Duchovný rozvoj - podmienka urýchlenia spoločenského rastu rómskeho obyvateľstva na Slovensku. In: Slezský sborník, Opava, 93, 1995, č. 1-2, s. 154-160.

MANN, A. B.: Premeny spoločenského postavenia Rómov na Slovensku po roku 1989. In: Rómovia na Slovensku a v Európe. Bratislava 1995, s. 36-44.

MANN, A. B.: Vývoj rómskej rodiny. In: Rómovia na Slovensku a v Európe. Bratislava 1995, s. 63-71.

MANN, A. B.: Postavenie Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. In: Neznámy holocaust (zost. H. Frištenská, I. Lázničková, A. Sulitka), Praha 1995, s. 57-63.

MANN, A. B.: Sozialer Wandel bei den Roma in der Slowakei seit 1989. In: Südosteuropa, Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 49, 1996, č. 3, s. 267-281.

MANN, A. B.: Archaické prvky rómskej svadby na Slovensku . In: Svadba na Slovensku (zost. Milan Kiripolský), Bratislava, Vyd. SNM 1996, s.47-53.

MANN, A. B.: Motivácia - základný predpoklad úspešného vzdelávania rómskych žiakov. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání), (zost. Jaroslav Balvín), Hnutí R, Ústí nad Labem 1996, s. 47-62.

MANN, A. B.: Židia a Rómovia - paralely osudov. In: Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939-1945, VI. robotný prápor. Vyd: ZING Print, Bratislava 1996, s.108-115.

MANN, A. B.: Forschungsergebnisse zur Kultur und Lebenseise der Roma in der Slowakei . In: Handbuch zur Tsiganologie (Joachim S. Hohmann), Franfurkt a.M., Peter Lang 1996, s.297-302

MANN, A. B.: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (dynamika etnosociálnych a kultúrnych vzťahov), súbor štúdií. Kandidátska dizertačná práca, Ústav etnológie SAV, Bratislava 1997.

MANN, A. B.: Problém identity Rómov. In: Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov (zost. Gabriela Kiliánová), Bratislava, Ústav etnológie SAV 1998, s. 45-70.

MANN, A. B.: Rómovia. In: Turzovka 1598-1998, Turzovka, Nadácia 400 rokov Turzovky 1998, s. 294-306 a 467-469.

MANN, A. B.: Rómski mestskí hudobníci. In: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote (zost. Peter Salner a Zuzana Beňušková), Bratislava, Ústav etnológie SAV 1999, s.154-174.

MANN, A. B.: Rómski hudobníci južného Slovenska. In: Zborník zo seminára k 15. výročiu vypálenia mesta Lučenec (zost. Mária Adamová, Jozef Puntigán), Lučenec 1999, s. 65-74.

MANN, A. B.: Rómsky dejepis. Doplnkový učebný text pre vyučovanie dejepisu (pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy), Bratislava, Kalligram 2000, 56 s.

MANN, A. B.: Diferenciácia vo vekovej štruktúre rómskeho obyvateľstva na východnom Slovensku. In: Demografie (Praha), 42, 2000, č.2, s. 99-104.

MANN, A. B.: The Problem of Identity of Romany People. In: Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research (ed. Gabriela Kiliánová and Eva Riečanská), Bratislava, Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences 2000, s.51-78.

MANN, A. B.: Rómovia a majorita – problém spolužitia. In: Zborník z konferencie "Práva menšín: Rómovia – problém alebo výzva?" (zost. Katarína Mesárošová), Bratislava, Vyd. NOI 2001, s. 13-27.

MANN, A. B.: Predpoklady úspešného vzdelávania rómskych žiakov. In: Rómovia – vzdelávanie – tretí sektor (ed. Natália Kušnieriková), Bratislava, PDCS – Centrum prevencie a riešenia konfliktov 2001, s. 32-39.

MANN, A. B.: Romský dějepis. Praha, Fortuna 2001, 48 s.

MANN, A. B.: Obyčaje pri mŕtvom a pohreb Rómov na Slovensku. In: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť (zost. Ján Botík), Bratislava, LÚČ 2001, s. 109-119.

MANN, A. B.: Rómovia na Spiši (na základe súpisov z 18.storočia). In: Etnologické rozpravy, 8, 2001, č. 2, s. 18-22.

MANN, A. B.: Z dejín Rómov v regióne Žitného ostrova. In: Migrácia (zost. Veronika Nováková), Dunajská Streda, Lilium Aurum 2001, s. 57-68.

MANN, A. B.: A csalóközi romák történelméböl. In: Migráció (zost. Novák Veronika, Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2001, s. 63-74.

MANN, A. B.: The Education of the Romanies. In: Human Affairs, 12, 2002. č.1, s. 63-77.

MANN, A. B.: Prehľad romistiky na Slovensku. In: Slovenský národopis, 2002, roč. 50, č. 3-4, s. 421-430.

MANN, A. B.: Romany People in Slovakia and Thier Identity. In: Kolor, journal on Moving Communities, [Brussels, Belgium], [2003] , No.2 - Ethnicities in flow, s. 27-46.

MANN, A. B.: Magické ochrana novorodenca u Rómov na Slovensku. In: Boh všetko vidí / O Del sa dikhel, Duchovný svet Rómov na Slovensku. Edd. Milan Kováč, Arne B. Mann, Bratislava, Chronos 2003, s. 85-101.

MANN, A. B.: Historický proces formovania rómskych priezvísk na Slovensku . In: Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Eds.: T. Dvořák, R. Vlček, L. Vykoupil. Brno, Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF MU, Matice moravská, s. 273-282.

MANN, A. B.: Spoznávanie vlastných dejín a kultúry ako prostriedok motivácie pri vzdelávaní rómskych žiakov. In: Empirické poznatky z edukácie rómskych detí. Vplyv rodiny a rola matky vo výchove a vzdelávaní rómskych detí. (edd. Vlasta Fabianová, Stanislav Matulay), Spišská Nová Ves, UKF Nitra 2003, s. 7-18. (ISBN: 80-8050-667-1)

MANN, A. B.: Duchovná kultúra Rómov. In: Dingir, časopis o současné náboženské scéně (Praha), 2004, roč. 7, č. 1, s. 10-13. (ISSN: 1212-1371)

MANN, A. B.: Rómski hudobníci na Slovensku. In: Ohlédnutí za projektem "Romské etnikum v kultuře". (ed. Jaroslav Balvín, Věra Krumphanzlová), Praha, Komisie rady hlavního města Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 19-24. (ISBN 80-902972-9-3)

MANN, A. B.: Etnická identita a etnické stereotypy v rómsko-nerómskych medzietnických vzťahoch. In: Výchova, vzdělání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Ed. Jaroslav Balvín. Praha, Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 400-406. [ISBN 80-902972-6-9

MANN, A. B.: Rómovia, rómska kultúra, rómske múzeum. In:Zborník SNM v Martine, roč. XCIX, 2005, Etnografia 46, s. 19-27, angl. verzia tamže, s. 28-36. ISBN 80-8060-166-6, ISSN 0139-5475.            

MANN, A. B.: Rómovia v druhej svetovej vojne. Štúdia na záver publikácie In: Elena Lacková: Mŕtvi sa nevracajú / O mule na aven pale. Prešov : Združenie Jekhetane-Spolu 2005. ISBN 80-968744-1-1, s. 555–563 (rómsky s. 564-573, anglicky s. 574-583).

MANN, A. B.: Rómski kováči. In: Ľudové kováčstvo – techniky a funkcie výzdoby. Ed. Martin Mešša. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2005. ISBN 80-88852-34-X, s. 47.

MANN, A. B.: Faktor etnicity pri vzdelávaní rómskych žiakov. In: Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Ed. Jaroslav Balvín. Praha, Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2005, s. 216-220. [ISBN 80-902972-8-9]

MANN, A. B.: An Overview of Romany Studies in Slovakia. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Refelctions and Trends. Ed. Gabriela Kiliánová, Konrad Köstlin, Herbert Nikitsch, Rastislava Stoličná. Bratislava – Wien, Institut für Europäische Ethnologie der Universirät Wien, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Bratislava, 2005, s. 185-196.

MANN, A. B.: A Szlovákiai romológiai kutatások áttekintése. In: Lokális Cigány közösségek Gömörben,   Identitásváltozatok marginalitásban (Ed. Prónai Csaba). Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005, s. 7-20. ISBN 963 508 486 2, ISSN 1785-4121

MANN, A. B.: Etnická identita - životná nevyhnutnosť? In: Identita ve vztahu k národnostním menšinám. (ed.: Jaroslav Balvín). Praha: Komise Rady hl. města Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006, s. 62-66  ISBN 80-903727-0-8

MANN, A. B.: Kapitolky z dejín Rómov. In: Nehmotná ľudová kultúra Rómov na Slovensku ... z oblastí Gemer-Malohont a Novohrad (ed. Štefan Zima). Bratislava, Národné osvetové centrum 2007, s. 6-21 ISBN 978-80-7121-276-8

MANN, A. B.: Obyčaje pri mŕtvom a pohreb Rómov na Slovensku. In: Pohrebníctvo, Príručka pre rok 2007, Dunajská Lužná, PRESOX 2007, s. 155-162 CD Rom.

MANN, A. B.: Zmeny vekovej štruktúry rómskeho obyvateľstva na východnom Slovensku v rokoch 1997 a 2002. In Slovenský národopis, 55, 2007, č. 3, s. 292-303.

MANN, A. B.: Od stereotypov ku genocíde. In: Nepriznaný holocaust. Rómovia v rokoch 1939-1945. (edd. Zuza Kumanová, Arne B. Mann). Bratislava, Občianske združenie In minorita, Slovenské národné múzeum, Ústav etnológie SAV, s. 27-32. ISBN 978-80-969798-8-2.

MANN, A. B.: Multietnické Slovensko ako dôsledok migrácií. In: Medzikultúny dialóg a migrácia. (ed. Martina Bendíková). Prešov, Európska komisia, Zastúpenie EK na Slovensku, Centrum pre európsku politiku, vo vyd. Michala Vaška 2008, s. 30-53. ISBN 978-80-7165-735-4.

MANN, A. B.: Vzťah Rómov k viere. In: Pastorácia Rómov (hľadanie rómskeho Boha) (ed. Lucia Grešková). Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2009, s. 18-47. ISBN 978-80-89096-39-8

MANN, A. B.: Rómske priezviská. In: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2. (ed. Milan Šišmiš). Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 2009, s. 132-150. ISBN 978-80-970196-1-7.

MANN, A. B.: Rómska kultúra, alebo kultúra Rómov? In: Rómovia – Roma – Romanies, kultúra a vzdelávanie. (ed. Ľubica Poklembová). Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach 2009, s. 35-40. ISBN 978-80-85328-61-5.

MANN, A. B.: Memoráty ako dôležitá súčasť poznania rómskeho holocaustu. In: Slovenský národopis, 58, 2010, č. 3, s. 323-334. ISSN 1335-1303.

MANN, A. B.: Význam spomienkového rozprávania pre výskum rómskeho holocaustu. In Romano džaniben, časopis romistických studií, 20 2013, č. 2, s. 37-51. ISSN 1210-8545

MANN, A. B.: Tragické osudy Rómov v  Podpoľaní počas druhej svetovej vojny. In: Zuza Kumanová, Arne B. Mann: Nové poznatky o holocauste Rómov na Slovensku. Bratislava, O.z. In Minorita 2015, s. 5-19, ISBN: 978-80-970598-3-5 

MANN, A. B.: Zmeny v prístupe k Rómom pred rokom 1989. O programe Ľudia z rodu Rómov. In: Rómovia, 30 rokov po revolúcii (ed. Vlado Rafael), eduRoma Bratislava 2020, s. 34-39. ISBN: 978-80-972680-7-7