Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

Medzinárodný projekt

Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava 

Doba riešenia: 2001 – 2003 

Spoluriešiteľské inštitúcie: ÚEt SAV, JÚĽŠ SAV, ISKŠ FHV UMS Banská Bystrica, Katedra folkloristiky a regionalistiky FF UKF Nitra

Spoluriešitelia z ÚEt SAV a výstupy v roku 2002: prijatie členov interdisciplinárneho tímu z Bulharska na pôde SAV a organizovanie ich mesačného výskumného pobytu na Slovensku 21.4. – 19.5.2002; zorganizovanie okrúhleho stola „Bulhari na Slovensku“ spolu s JÚĽŠ SAV a stretnutia zástupcov slovenských spoluriešiteľských inštitúcií s výskumníkmi z Bulharska dňa 16.5.2002; Z. Beňušková – organizácia a zabezpečenie výskumov tímu z Bulharska; E. Krekovičová – koncepčná príprava konferencie projektu, ktorú plánuje ÚEt SAV na rok 2003. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: