Bulhari na Slovensku – Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

Medzinárodný projekt - Predmetom výskumu je každodenný život Bulharov na Slovensku, transformácia ich každodennej kultúry, trvanie „etnických kódov“ v komunikačnej rovine v kontexte transformácie kultúr Slovenska a Bulharska

Participanti: ÚEt SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, ISKŠ FHV UMB, Banská Bystrica, Katedra folkloristiky a regionalistiky FF UKF, Nitra.

Koordinátori: Institut za folklor BAN, Sofia, Bulharsko a Ústav etnológie SAV, Bratislava, SR (za slov. stranu PhDr. E. Krekovičová, DrSc., za bulh. stranu Doc. V. Penčev, CSc.)

Doba riešenia: 2001 – 2003

Účastníci z ÚEt a výstupy v roku 2001: E. Krekovičová, Z. Profantová, Z. Beňušková, Z. Vanovičová, M. Benža, P. Slavkovský.

V roku 2001 sa realizovala pracovná cesta Z. Beňuškovej na partnerský ústav v Sofii; informatívna prednáška o etnolog. výskumoch v Bulharsku, uskutočnenie a publikovanie rozhovoru s bulh. etnologičkou; E. Krekovičová: prijatie a zabezpečenie požiadaviek na výskum Bulharov na Slovensku, príprava a preklad štúdie; Z. Profantová – príprava spoločnej štúdie o slov.-bulh. afiláciách v parémiách; Z. Vanovičová – spracovanie témy: Spôsob života bulharských zeleninárov v Bratislave v 60. rokoch 20. stor.; v roku 2001 sa koncepčne pripravovala aj výskumná činnosť na nasledujúce obdobie.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: