Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

Medzinárodný projekt

Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava

Doba riešenia: 2001 – 2003

Spoluriešiteľské inštitúcie: ÚEt SAV, JÚĽŠ SAV, ISKŠ FHV UMS Banská Bystrica, Katedra folkloristiky a regionalistiky FF UKF Nitra

Spoluriešitelia z ÚEt SAV a výstupy v roku 2003: usporiadanie slovensko-bulharskej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti. Bratislava, 15.–17.10.2003, E. Krekovičová – koncepčná príprava konferencie; M. Benža, N. Beňová, Z. Beňušková, G. Kiliánová – organizačný výbor konferencie; Z. Beňušková – príspevok na konferencii.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: