Cena SAV za popularizáciu vedy projektovému tímu z ÚEt SAV

26.6.2013 bola Kongresovom centre SAV v Smolenickom zámku udelená cena za popularizáciu vedy projektovému tímu z SAV v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť v roku 2013.
Riešiteľskými pracoviskami projektu bol Ústav etnológie SAV a Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry SĽUK (Bratislava - Rusovce), ktoré ho organizačne a technicky zabezpečovalo. Ústav etnológie SAV mal v kompetencii prípravu štruktúry encyklopédie a jej vedeckej koncepcie, zostavenie heslára, výber autorského kolektívu i celkovú redakciu hesiel. Vytvorila sa desaťčlenná redakčná rada, v ktorej pôsobili vedeckí pracovníci a pracovníčky PhDr. Mojmír Benža, PhD., Oľga Danglová, CSc., Mgr. Ľubica Falťanová, CSc. , Daniel Luther, CSc., PhDr. Katarína Popelková, CSc., Mgr. Dušan Ratica, CSc., PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. a PhDr. Juraj Zajonc, CSc. V redakčnej rade pracovala aj bývalá doktorandka ústavu, v tom čase už odborná asistentka Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave Mgr. Katarína Nováková, PhD., ktorá zároveň vykonávala funkciu manažérky projektu. Funkciu hlavnej redaktorky prevzala PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., riaditeľka pracoviska. Vedúcim projektu bol Mgr. Art. Vladimír Kyseľ z Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry, koordinačné a technické práce vykonávali pracovníčky centra Mgr. Stanislava Ľuptáková a Mgr. Eva Ryšavá.
Hlavným cieľom pripravovanej encyklopédie sa stalo prostredníctvom internetu poskytnúť  množstvo informácií o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska širokému okruhu záujemcov a záujemkýň.

Elektronická encyklopédia obsahuje 1813 hesiel, na tvorbe ktorých sa podieľalo 62 autorov a autoriek z rôznych vedeckých, vedecko-pedagogických, kultúrnych a iných inštitúcií. Heslá stručne, ale obsažne, populárnou formou a prístupným jazykom prinášajú informácie o javoch tradičnej ľudovej kultúry na území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov – Slovákov i príslušníkov národnostných menšín. Vo veľkej miere zachytávajú bohatstvo a rozmanitosť popisovaných kultúrnych javov. Texty hesiel sú doplnené bohatou obrazovou dokumentáciou – fotografiami, kresbami, schémami a podobne. Záujemcovia získajú veľa informácií aj  prostredníctvom zvukovej a filmovej dokumentácie, ktorá sprostredkuje nenahraditeľné poznatky napríklad o zvuku hudobných nástrojov, o melódii konkrétnej piesne alebo o krokoch a figúrach určitého tanca. Vo fotografickej, zvukovej i filmovej dokumentácií sa využívali prednostne autentické záznamy získané pri terénnych výskumoch. Všetky heslové texty sú doplnené niekoľkými odkazmi na pramennú, resp. vedeckú literatúru.

Podľa doterajších zistení je dielo jedinou elektronickou encyklopédiou v Európe, ktorá komplexne spracovala heslá o tradičnej ľudovej kultúre konkrétneho teritória.

Elektronickú encyklopédiu Ľudová kultúra slovom a obrazom nájdete online tu.

Nie