Centrum excelentnosti COPART

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 

Zodpovedný riešiteľ za ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc. 

Výstup spoluriešiteľa za ÚEt SAV v roku 2007: vystúpenie na na vedeckom podujatí – SALNER, P.: Výskum identity a participácie židovskej komunity. Konferencia „Občianstvo a participácia na Slovensku – perspektívy a výskum“, Bratislava, 7.6.2007, Organizátor Centrum excelentnosti COPART (člen riešiteľského kolektívu COPART)

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: