Centrum excelentnosti COPART

Nositeľ projektu: KSBK SAV 

Spoluriešiteľské organizácie: SAV, FF UK Bratislava, Inštitút pre verejné otázky Bratislava, Centrum prevencie a riešenia konfliktov PDCS Bratislava, Občan a demokracia Bratislava 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 

Zodpovedný riešiteľ za ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc. 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: