Centrum excelentnosti COPART

Nositeľ projektu: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Gabriel 
Bianchi, PhDr., CSc.

Zodpovedný riešiteľ v ÚEt SAV: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Dátum začiatku/ukončenia projektu: 1.1.2007 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: