Čierno-biele svety


PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš (Eds.): Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Veda, 2015. 595 s. ISBN 978-80-224-1413-5.

Svet ktorý nepoznáme z vlastnej skúsenosti, vnímame ako svet, ktorý je opakom toho „nášho“. Obývajú ho ľudia, ktorých často vnímame ako nepriateľov, v extrémnom prípade ako neľudí. Správy, ktoré z tohto sveta prichádzajú, sú zákonite zjednodušené a skreslené, pretože prechádzajú obojstranným filtrom skupinových očakávaní. Aký je rómsky svet očami Nerómov? Ako sa k sebe správame? Odpovede na tieto otázky prináša táto publikácia. Domáci i zahraniční experti z oblasti rómskych štúdií nazreli do oboch svetov a prinášajú z nich vlastné výpovede. Ak po ich prečítaní nebude obraz o oboch svetoch čierno-biely, ale pestrejší a farebnejší, potom naše niekoľkoročné úsilie stálo za to.

OBSAH

EDITORSKÁ POZNÁMKA (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič)

Čierno-biele svety. Idey, optiky, koncepty a výzvy (Tatiana Podolinská)

I. „Čierno-biele Politiky“ - Diskurzy, postoje a možnosti participácie

1. Anticiganizmus ako bariéra k inklúzii Rómov (Milan Hrabovský)

2. Vplyv orientalizmu vo vede a v politike na spolunažívanie Rómov s majoritnou spoločnosťou (Elena Marushiakova, Vesselin Popov)

3. Morálne základy sporu o sociálnu spravodlivosť na Slovensku (Andrej Findor, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová)

4. „Záleží na nás, ako sa dohodneme“. Prehľad rómskej politickej participácie na Slovensku (1990 – 2014) (Tomáš Hrustič)

II. Kde a ako žijeme? – Socioekonomické obrazy dvoch rôznych svetov

1. Historické premeny štruktúry medzikultúrnych vzťahov. Formy spolužitia v  prípade Tarkoviec na východnom Slovensku (Jan Grill)

2. Segregovaní Rómovia a zdravotné politiky: etické a praktické rozpory (Andrej Belák)

3. Emické vnímanie úžery v segregovaných rómskych osadách na vý chodnom Slovensku (Tomáš Hrustič)

4. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 ako pra menná databáza pre analýzu situácie Rómov na Slovensku a jeho po tenciál pre ďalšie výskumy a analýzy (Alexander Mušinka, Kvetoslava Matlovičová)

5. „A studňu si nechali zamrznúť...“. Lokálne mocenské pole a prístup obyvateľov rómskych osád k pitnej vode (Daniel Škobla, Richard Filčák)

6. Ade, káj amen dživas/„Tu, kde žijeme“ (k interpretácii a vnímaniu priestoru u Rómov z Gelnice na príklade vybraných sídelných celkov) (Eva Mazárová)

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

III. Ako o sebe hovoríme? - Jazykové a sociálne obrazy Róma ako nástroje na udržiavanie sveta „čiernych“ a sveta „bielych“

1. „Cikán, Gypsy & Rom“ – dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech (Jan Červenka)

2. Gažikanes vaj romanes? Jazykové postoje olašských Romů jedné východoslovenské komunity ke třem místně užívaným jazykům (Markéta Hajská)

3. „Hra na knížky“. Poznámky k akvizici slovenštiny v Gavu (Pavel Kubaník)

4. Komická figúrka Róma na Slovensku v premenách času. Na príklade anekdot a karikatúr (Eva Krekovičová)

5. Obrazy Žida a Róma v humoristicko-satirickom časopise Kocúr (Zuzana Panczová)

6. Etnické stereotypy ako zdroje vtipov o Rómoch (Arne B. Mann)

7. „Si Róm a môžeš byť kým chceš!“ Redefinícia romipen v pentekostálnom pastoračnom diskurze (Tatiana Podolinská)

RESUMÉ

LITERATÚRA

Zoznam ilustrácií v obrazovej prílohe

REGISTRE

O AUTOROCH
 

Menu?: 
Nie