Civic Education Project (CEP)

Medzinárodný projekt - CEP - medzinárodná organizácia zameraná na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a presadzovanie alternatívnych spôsobov výučby na vysokých školách vo Východnej a Strednej Európe.

Účastníčka z ÚEt a výstup v roku 2001: interná doktorandka Z. Búriková - príprava jednosemestrálneho (zimný semester 2001–2002) kurzu (prednáška a seminár „Interpretácia terénneho výskumu“ pre poslucháčov 3. ročníka religionistiky na Katedre etnológie FiF UK Bratislava; účasť na medzinárodných seminároch: CEP Teaching Methodology Workshop I. (okt. 2001, Bratislava) a II. (nov. 2001, Praha) a interdisciplinárnej študentskej konferencie: Making Modern Europe (dec. 2001, Praha).

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: