Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti

Koordinátor: Ľ. Plesník, FF UKF Nitra

Spoluriešiteľky z ÚEt SAV na 3. čiastkovej úlohe Etnologické súvislosti súčasných civilizačno-kultúrnych procesov a otázky identity v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti (koordinátorka V. Feglová): G. Kiliánová, E. Krekovičová

Výstupy: zhromažďovanie a spracovanie terénneho a archívneho materiálu, príprava kapitoly do vedeckej monografie, účasť na medzinárodnom workshope – podľa plánu projektu v roku 2003.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: