Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

Anglický názov projektu: People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0047/21
Začiatok projektu: 01.01.2021
Koniec projektu: 31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Salner DrSc.
Spoluriešiteľka zo SAV: PhDr. Monika Vrzgulová CSc.
 

Ide o projekt základného výskumu. Výsledkami tohto projektu riešitelia plánujú rozšíriť, a zároveň monografiami uzavrieť vybrané otázky problematiky, ktorú dlhodobo skúmajú. Na základe kritickej analýzy dostupných poznatkov a vlastných nových výskumov chcú skúmať, aké obrazy nedemokratických režimov (ľudáckeho 1938-1945) a komunistického 1948-1989 sa uchovávajú v pamäti ľudí, ktorí ich zažili, ale aj to, čo z nich odovzdali ďalším generáciám. Riešitelia svoj záujem koncentrujú na poznávanie a porovnanie dvoch skupín obyvateľstva: slovenskej majority a židovskej minority. S využitím konceptov individuálnej, sociálnej (skupinovej, rodinnej, komunitnej) a kolektívnej (politickej, národnej, či kultúrnej) pamäti, ako tieto pojmy definovala Assmann 2016, budú riešitelia v intenciách konceptu divided memory (Herf 1997) analyzovať a interpretovať dáta získané kvalitatívnymi etnologickými metódami. Zamerajú sa pritom na diverzitu spoločnosti Slovenska, ako aj vnútornú diferenciáciu skúmaných skupín.
Typ projektu: