Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov

VEGA projekt

What is a holiday in the 21st century in Slovakia? To the issue of the social context of rituals

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0069/11 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2013 

Dosiahnuté výsledky:
POPELKOVÁ, Katarína a kolektív: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014. 320 s. Etnologické štúdie, 21. ISBN 978-80-970975-3-0.

VRZGULOVÁ, M.: Media Coverage of International Women's Day Following the Fall of Communism in 1989. In Etnologia actualis slovaca, roč. 12, 2012, č. 2, s. 32-51. [32 rkp. str.]

POPELKOVÁ, K.: Čo je sviatok v 21. storočí na Slovensku? (poznámky k možnostiam etnologického výskumu). In Ethnologia actualis Slovaca, roč. 12, 2012, č. 2, s. 9-31. [23 rkp. str.] 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: