Dejiny Bratislavy

Maďarsko-slovenské spoločné výskumy na roky 2006 – 2008

Charakteristika: medzinárodný grantový projekt

Koordinátor, nositeľ projektu, finančné zabezpečenie: Maďarská akadémia vied a Agentura Pacis Posonium, štatutárny zástupca: Frideczky János 

Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther, riešiteľ témy: Česi v procese slovakizácie Bratislavy

Doba riešenia: 2006–2008 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: