​Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky.

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result.

Nositeľ projektu: UKF Nitra 

Spoluriešiteľské organizácie: KEKA FiFUK Bratislava, ÚEt SAV Bratislava 

Meno zodpovednej riešiteľky: Beňušková Zuzana, Doc. PhDr., CSc., UKF Nitra

Zástupca zodpovednej riešiteľky: Ratica Dušan, Mgr., CSc. (za ÚEt SAV)

Evidenčné číslo projektu: 1/0166/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2008–31.12.2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: