Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th Century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result

Nositeľ projektu: Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre 

Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0166/08

Dátum začiatku/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: