Diverzifikácia ako faktor formovania identity

Projekt VEGA

Evidenčné číslo projektu: 2/5105/26

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 

Doba riešenia projektu: 1.1.2005 – 31.12.2007 
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: