DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU: IMPLEMENTAČNÁ PRAX A JEJ BARIÉRY


RIGOVÁ, Edita, DRÁĽOVÁ, Anna, KOVÁČOVÁ, Lucia: Druhošancové vzdelávanie na Slovensku: Implementačná prax a jej bariéry. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2021, 204 s., ISBN 978-80-973347-6-5.
 

Cieľom publikácie je zmapovanie fungovania vzdelávania druhej šance na Slovensku, konkrétne preskúmanie legislatívneho a regulačného rámca a praktických skúseností s implementáciou programov zo strany aktérov verejnej správy a samotnej cieľovej skupiny.
Publikácia je štruktúrovaná do desiatich kapitol. V prvej kapitole sú predstavené kľúčové faktory predčasného ukončovania vzdelávania, ako aj súčasné trendy odchodu zo školy na Slovensku. Táto kapitola tak umožňuje pochopiť širší kontext implementácie druhošancového vzdelávania vrátane implikácií na trh práce. Druhá kapitola sa zaoberá konceptom druhošancového vzdelávania, jeho rôznymi formami v zahraničí, ako aj faktormi, ktoré zvyšujú úspešnosť takýchto vzdelávacích modelov. V tretej kapitole je prezentovaná intervenčná fáza výskumu, štvrtá definuje jeho metodológiu. Piata kapitola analyzuje legislatívne ukotvenie druhošancového vzdelávania na Slovensku, zatiaľ čo v šiestej je špecifikovaný spôsob jeho financovania a riadenia. V siedmej kapitole je opísaná implementačná prax vzdelávania druhej šance, konkrétne kurzy na dokončenie ZŠ a F -odbory stredných odborných škôl. Ôsma kapitola poskytuje kontextuálne informácie o lokalitách realizácie intervenčnej časti projektu a o cieľových skupinách, ktorých sa táto intervencia týkala. V deviatej kapitole sú zanalyzované výskumné zistenia o fungovaní programov vzdelávania druhej šance a v záverečnej desiatej kapitole predstavujeme odporúčania na zlepšenie nastavenia a implementácie druhošancového vzdelávania podľa kompetencií kľúčových aktérov.

Kľúčové slová:
vzdelávanie; druhošancové vzdelávanie; verejná správa; vzdelávací systém

Dostupné na: https://www.library.sk/arl-sav/sk/csg/?repo=savrepo&key=55642566797

Galéria: 
Menu?: 
Nie