Dušan Ratica, Mgr., CSc.

spoločenské vzťahy a inštitúcie, rodinné vzťahy a výchova, hodnotové orientácie, emigrácia, digitalizácia archívnych dokumentov

e-mail: dusan.ratica@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 113

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor národopis, štúdium ukončené 1978
Tituly a vedecké hodnosti: CSc., 1988
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký
Rok nástupu do ústavu: 1978
 

Vedecké projekty

Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácií (spoluriešiteľ), VEGA, 2001–2003.

Diverzifikácia ako faktor formovania identity (spoluriešiteľ), VEGA, 2005–2007.

Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK (spoluriešiteľ), APVV, 2007–2009.

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky (spoluriešiteľ), VEGA, 2008–2010.

Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe – ETNOFOLK, Operačný program Stredná Európa,  č. p. 3CE296P4 (spoluriešiteľ).

 

Ocenenia

Cena Slovenskej akadémie vied (ako redaktor a spoluautor Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska) – 1995

Cena Literárneho fondu (ako redaktor a spoluautor Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska) – 1995

International Prize for Ethnographic and Anthropological Studies of Giuseppe Pittre and Salvatore Salomone Marino (ako redaktor a spoluautor Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska) – 1996

Pamätná plaketa SAV – 2003

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012. Člen redakčného kolektívu, 2013. Encyklopédia je dostupná online tu.
 

Iná činnosť

Spoluautorstvo video-dokumentov Ján Michálek, Soňa Švecová, Ľubica Droppová, Soňa Kovačevičová,  Viera Gašparíková, Kliment Ondrejka, Ester Plicková (2008–2010) z cyklu Osobnosti slovenskej etnológie v rámci projektu VEGA 1/0166/08 „ Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky“.

 

Bibliografia

Editorstvo

RATICA, D. (ed.): Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. Bratislava 1991.

RATICA, D. (ed.): Zmeny hodnotových systémov v kontexte každodennej kultúry. Bratislava 1992.

Kapitoly v monografiách

RATICA, D.: Psychologische Aspekte der Adaptation in der Umwelt einer Wohnsiedlung. In: Ethnokulturelle processe in Gross-stadtten Mitteleuropas. Bratislava 1992, s. 57-65.

BEŇUŠKOVÁ, Z. – RATICA, D.: Das Bild der Gesellschaft in der slowakischen Ethnologie während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends.  G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná (eds.). Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005, s. 158-169.

RATICA, D.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (kolektív autorov). Veda, Bratislava 1995. Autor hesiel : autorita, behaviorizmus, démos, dialekt, enkulturácia, etnobotanika, hodnota, inštitúcia, kultúra, morálka, psychologická metóda, sankcie, kultúrny komplex, kultúrny vzor, ľudová kultúra, socializácia, sociálna kontrola, sociálna rola, sociálna štruktúra, sociálny status, sociologická metóda, spoločenská kultúra, spoločenské správanie, spoločenský život, spoločenstvo, suicentrizmus, transmisia a spoluautor ďalších hesiel.

RATICA, D.: Fenomén emigrácie zo Slovenska v 2. polovici 20. storočia – etnologické východiská. In: E/Migrácie a identita. (Diverzita ako faktor transformácií individuálních a  skupinových identit.) D. Luther (ed.). Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bratislava 2006.

RATICA, D.: Osudy „kulakov“ na slovenskej dedine. In : Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. Kolektív autorov. D. Ratica (ed.) Bratislava 1991, s. 109-119.

RATICA, D.: „Kulaci“ a proces združstevňovania na slovenskej dedine. In: Zmeny hodnotových systémov v kontexte každodennej kultúry. Kolektív autorov. D. Ratica (ed.). Bratislava 1992, s. 24-31.

Vedecké štúdie

RATICA, D.: K otázke žánrovej špecifičnosti poverového rozprávania. In: Národopisné informácie, 4, 1979, s. 37-72.

RATICA, D.: K charakteristike poverového rozprávania. In: Slovenský národopis, 29, 1981, s. 23-28.

RATICA, D.: Etnografické štúdium rodinnej výchovy. In: Slovenský národopis, 30, 2, 1982, s. 219-228.

RATICA, D.: Smery a tendencie kultúrneho vývoja v modernej spoločnosti, interakcia národných kultúr. In: Slovenský národopis, 30, 1, 1982, s. 128-132.

RATICA, D.:  Rodinná výchova ako forma intergeneračného prenosu etnokultúrnych tradícií. In: Slovenský národopis, 30, 1, 1983, s. 96-102.

RATICA, D.: K problematike rodinnej výchovy v dedinskom prostredí. In: Národopisné informácie, 2, 1983, s. 87-121.

RATICA, D.: K otázke vzťahov rodinnej výchovy a morálky v ľudovom prostredí. In: Slovenský národopis, 31, 1983, s. 96-102.

RATICA, D.: K otázke vzťahu socializácie a tradície. In: Národopisné informácie, 2, 1984, s. 26-32.

RATICA, D.: Socializácia jednotlivca v súčasnom dedinskom spoločenstve. In: Slovenský národopis, 34, 4, 1986, s. 553-562.

RATICA, D.:  Výchova v rodine. In: Spôsob života družstevnej dediny. In: Z etnografických výskumov obce Sebechleby. Kolektív autorov. Editor A. Pranda. Bratislava 1986, s. 66-73.

RATICA, D.: Socijalizacija pojedinca kao etnografski problem. In: Glasnik Etnografskog instituta SANU, kn. XXXVI - XXXVII. Beograd 1988, s. 155-162.

RATICA, D.: Miesto starých ľudí v rodinnom a spoločenskom živote slovenskej dediny. In: Slovenský národopis, 38, 1990, s. 39-44.

.RATICA, D.: Hodnoty v kontexte zmien každodennej kultúry. In: Slovenský národopis, 41, 1993, s. 387-396.

BEŇUŠKOVÁ, Z. – RATICA, D.: Obraz spoločnosti a jej fungovania v slovenskej etnológii v 2. polovici 20.storočia. In: Slovenský národopis, 50, 3-4, 2002, s. 395-404.

RATICA, D.: Status i uloga deteta u tradicionalnoj slovačkoj seoskoj porodici sa stanovišta etnologie. In: Kodovi slovenskich kultura, Beograd 2002, s. 140-146.

RATICA, D.: Smrt u traditionalnim slovačkim predstavama, običajima i obredima. In: Kodovi Slovenskich Kultura. Ed. Z. Chamovič. Beograd, 2004, s. 129-139.

RATICA, D.: Verejné a súkromné hodnoty v rodinnej transmisii v druhej polovici 20. storočia. In: Slovenský národopis, 53, 3, 2005, s. 309-313.

RATICA, D.: Etnologický výskum hodnotových orientáciácií v období 70. a 80. rokov 20. storočia –  výsledky a limitácie. In: Etnologické rozpravy, 13, 2006, č. 2, s. 179-187.

RATICA, D.: Die Frage des Wertes des kulturellen Erbes und die Europäische Ethnologie.
IN: Erb.gut? Kulturelles Erbe in Wissenschaft und Gesellschaft. Referate der 25. Österreichischen Volkskundetagung 2007 in Innsbruck. KARL C. BERGER, MARGOT SCHINDLER, INGO SCHNEIDER (Hrsg.). Wien 2009 (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie, Band 23), ISBN: 978-3-900358-28-0, s. 345-353.

RATICA, D.: Význam kategórie diverzity pri etnologickom výskume mestského prostredia.
In: Slovenský národopis 57, 4, 2009, s. 444-453.