Etická komisia Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV

Etická komisia Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i., ako pomocný orgán riaditeľky ÚESA SAV v.v.i., rieši etické otázky spojené s vedecko-výskumnou činnosťou pracovníkov ÚESA SAV v.v.i., od voľby výskumnej témy po dôsledky plynúce zo spracovania a zverejnenia výsledkov výskumu.
Vo svojej činnosti vychádza predovšetkým z Etického kódexu Národopisnej spoločnosti Slovenska, Etického kódexu SAV a ostatných základných noriem etického správania na pracoviskách SAV.  Členmi etickej komisie sú: predsedníčka vedeckej rady ÚESA SAV v.v.i., vedúci informačno-dokumentačného úseku ÚESA SAV v.v.i., pracovník poverený agendou doktorandského štúdia, hlavná redaktorka Slovenského národopisu /Slovak Ethnology, a ďalší člen/-ka menovaný/á riaditeľkou ÚESA SAV v.v.i.. Funkčné obdobie členov komisie sa zhoduje s obdobím vykonávania ich funkcií, ktoré ich oprávňujú na členstvo v komisii. Predsedu a tajomníka si volia členovia komisie zo svojho stredu. 

 
Činnosť komisie: 

  • Komisia pripravuje a schvaľuje dokumenty potrebné k vytvoreniu (alebo dokumenty, ktoré sú súčasťou) etického dizajnu návrhov vedecko-výskumných projektov riešených na pracovisku ÚESA SAV v.v.i. (informovaný súhlas, a i.). 
  • Komisia na požiadanie pripomienkuje a schvaľuje etický dizajn vedecko-výskumných projektov riešených na pracovisku. 
  • Komisia na požiadanie pomáha riešiť ad hoc etické otázky, ktoré eventuálne vzniknú počas riešenia vedecko-výskumných projektov.
  • Komisia sa zaoberá podnetmi pracovníkov ÚESA SAV v.v.i. vzťahujúcimi sa na porušovanie základných etických pravidiel vedeckej práce, Etického kódexu Národopisnej spoločnosti Slovenska, Etického kódexu SAV a všeobecne platných legislatívnych noriem (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR)).
  • Komisia posudzuje etický dizajn doktorandských projektov.

 
Zloženie etickej komisie ÚESA SAV:
Mgr. Vladimír Bahna, PhD.(predseda)
Mgr. Zuzana Panczová, PhD. (tajomníčka)
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Mgr. Andrej Gogora, PhD.

Štatút Etickej komisie ÚESA SAV v.v.i. 
Etický kódex NSS je dostupný na stránke Národopisnej spoločnosti Slovenska
Etický kódex SAV je dostupný na stránke Slovenskej akadémie vied

Nie