Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí

17.9. 2017 13:00
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vystúpi s prezentáciou:

Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí, fikcia či realita? Priebežné výsledky výskumov a možnosti revitalizácie medzi potomkami horských drevorubačov tzv. Huncokárov.

Cieľom prezentácie je oboznámiť s priebežnými výsledkami interdisciplinárneho výskumu medzi potomkami Huncokárov, zmapovať vitalitu skupiny a naznačiť možnosti a stratégie etnojazykovej a kultúrnej revitalizácie jej členov.

Horskí drevorubači, najčastejšie známi pod označením Huncokári, prichádzali na územie západného Slovenska, do Malých a neskôr i Bielych Karpát z alpského prostredia v prvej polovici 18. storočia na pozvanie vtedajších vlastníkov lesov, najmä rodu Pálfi a mesta Modra. Vďaka izolovanému spôsobu života, hodnotovému systému a bilingvizmu si uchovávali jedinečné prejavy hmotnej, duchovnej a sociálnej kultúry až do polovice 20. storočia. Huncokári tvorili špecifické, jazykovo i spoločensky uzavreté osídlenie, ktoré bolo po 2. svetovej vojne násilne rozptýlené. Dodnes prežíva buď prostredníctvom individuálnej pamäte potomkov alebo ako súčasť kolektívnej pamäte dnešných lokálnych spoločenstiev.

Využitím vybraných etnografických, lingvistických, historických, kartografických metodologických prístupov komplexne dokumentujeme a analyzujeme vybrané oblasti života, jazyk, osídlenie, vzdelávanie a formovanie identity tejto skupiny. Medzi hlavné ciele projektu APVV-15-0360 s názvom Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov patrí zdokumentovanie a revitalizácia unikátneho jazyka tejto skupiny a aktivity vedúce k podpore hodnôt bilingivizmu u potomkov. Špecifický dialekt v súčasnosti dokážu používať poslední dvaja „native speakers“, ostatní členovia „remembers“ jazyku rozumejú, ale ho už neovládajú. Mladá generácia potomkov jazyk vôbec neovláda, ale má záujem o jeho oživenie a znovuzavedenie ako jazyka predkov a súčasti vlastného kultúrneho dedičstva, tzv. „new speakers“. Preto tento jazyk považujeme za kriticky ohrozený a bez podrobného zmapovania mu hrozí úplný zánik. Súčasťou prezentácie je ukážka aplikácie výsledkov výskum do aktivít s potomkami Huncokárov v regióne. Aj aktivity sú realizované v rámci projektu APVV-15-0360.