Etnokultúrna identifikácia a folklór v inoetnickom prostredí

Medzinárodný Slov.-bulharský bilaterálny vedecko-výskumný projekt nadväzujúci na dohodu v rámci MAD

Náplň projektu: výskum slovenskej menšiny v Bulharsku a Bulharov na Slovensku

Spolupracujúca inštitúcia: Institut za folklor Bulharskej akadémie vied

Odborná garantka za ÚEt SAV: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Aktivity v roku 2000: počas návštevy bulharských spoluriešiteľov sa okrem rozpracovania tém dohodla aj náplň projektu, ktorý by mal v nasledujúcich rokoch kontinuovať; rozbehnutú spoluprácu (do projektu sa predbežne zapoja pracovníci ÚEt: E. Krekovičová, Z. Profantová, M. Benža, Z. Beňušková)

Doba trvania projektu: 1998 - 2000
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2000
Typ projektu: