Etnokultúrne tradície a identita Bulharov na Slovensku

Medzinárodný projekt

Koordinátori: V. Penčev – BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava

Doba riešenia: 2001 – 2003, predĺžené na rok 2004

Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav etnológie SAV Bratislava, Institut za folklor BAN Sofia

Výstupy v roku 2004: Riešitelia projektu realizovali v oboch krajinách terénne výskumy; vypracovali a odovzdali pripravené vedecké štúdie; podieľali sa na príprave a editovaní zborníka z úspešnej medzinárodnej konferencie (bulharsko-česko-slovenskej), ktorú tím usporiadal v nov. 2003 v Bratislave. Príprava dvoch zborníkov v spolupráci s BAN Sofia je hlavným výstupom ukončeného roka 2004. Vedúci riešiteľ bulharskej strany projektu V. Penčev pricestoval pracovne v rámci MAD do ÚEt SAV na 1 dňový konzultačnú cestu.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2004
Typ projektu: