​Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia.

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking. 

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/0041/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2008–31. 12. 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: