Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií

VEGA projekt

Ethnology in the Regions. History of theSslovak Ethnology in the 20th Century an the Basis of the Research the Personalities from regional Institutions

Nositeľ projektu: Filozofická fakulta UKF

Zodpovedný riešiteľ v ÚESA SAV: Mgr. Dušan Ratica, CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0371/17

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017 – 2019

Typ projektu: