Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry

VEGA projekt - Ethnological Aspects of Inter-generation Transfer and Generation Specifics of Values and Cultural Standards

Meno zodpovednej riešiteľky: Hana Hlôšková, PhDr., CSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998- 31.12.2000

Evidenčné číslo projektu: 2/5073/98

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2000
Typ projektu: