Etnologické rozpravy

Periodikum Etnologické rozpravy do roku 2008 vydávali spoločne Ústav etnológie SAV, Slovenské národné múzeum a Národopisná spoločnosť Slovenska. Kontinuitne nadväzovalo na bulletin Národopisné informácie (1967 – 1993) a vychádzalo dvakrát ročne.

V januári 2009 bola po vzájomnej dohode štatutárov troch spoluvydavateľských inštitúcií uzavretá Zmluva o ukončení spoločného vydávania periodika Etnologické rozpravy. Periodikum prešlo do správy Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktorá sa stala vydavateľom Etnologických rozpráv. Periodikum je evidované v databáze CEJSH, v impaktovanej databáze European Science Foundation (ESF) a v European Reference Index for the Humanities (ERIH). Jednotlivé čísla Etnologických rozpráv sú prístupné v elektronickej podobe. Obsahy čísel z rokov 2001 až 2003 nájdete TU. Čísla od roku 2003 nájdete nižšie v prílohách. 
 

Charakteristika periodika

Periodikum Etnologické rozpravy bolo od roku 1994 pokračovateľom interného informačného neperiodického bulletinu Národopisné informácie (založený 1969), vydávaného Slovenskou národopisnou spoločnosťou (dnes Národopisná spoločnosť Slovenska – NSS) a Národopisným ústavom SAV (dnes Ústav etnológie SAV – ÚEt SAV). Neskôr sa spoluvydavateľom Etnologických rozpráv stalo aj Slovenské národné múzeum v Martine. Etnologické rozpravy spĺňali funkciu odborného časopisu i spravodaja pre členov Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktorí mali naň bezplatný nárok po zaplatení ročných členských poplatkov. Časopis bol nepredajný. Podľa spoločnej zmluvy bolo sídlo redakcie v Ústave etnológie SAV v Bratislave, ktorý určoval aj personálne obsadenie miesta zodpovedného, výkonného a jazykového/technického redaktora. Ústav etnológie SAV sa tiež staral o distribúciu časopisu členom Národopisnej spoločnosti Slovenska. Vedecké, vysokoškolské a muzeálne inštitúcie pôsobiace v oblasti etnografie, etnológie či kultúrnej antropológie na Slovensku vstupovali do tvorby periodika prostredníctvom svojich zástupcov v redakčnej rade.

Etnologické rozpravy sa vyprofilovali na prostriedok komunikácie o dianí, odborných impulzoch, výsledkoch a problémoch etnografickej, etnologickej obce na Slovensku.

Hlavné funkcie periodika boli spravodajská (orientovaná na informovanie členov vedeckej spoločnosti a slovenskej etnologickej obce) a odborná (založená na publikovaní vedeckých a odborných príspevkov zo spektra oblastí etnológie). Od roku 2004 bolo vydávanie Etnologických rozpráv zamerané na monotematické čísla na základe vopred určenej témy, v okruhu vymedzeného ideového rámca, každé číslo malo rovnaké rubriky.

Rubriky Etnologických rozpráv

  • editorial (stručné predstavenie obsahu čísla);
  • štúdie (minimálne jeden text vo forme štúdie vo vedeckom periodiku oponovaný dvoma posudzovateľmi; text týkajúci sa hlavných princípov, pohľadov na tému, ktorej je číslo venované);
  • s ohľadom na zvolenú tému a povahu textov je ďalšou rubrikou téma (odborné články, teoretické odborné články, preklady odborných článkov, rozhovory, eseje), resp. materiály (materiálové príspevky);
  • diskusia (reflexie, recenzie publikácie s reakciou jej autora);
  • ohlasy (prípadné reakcie na obsah predchádzajúceho čísla Etnologických rozpráv);
  • správy (napr. správy z konferencií, výstav, výskumov, seminárov, anotácie, nové knihy z produkcie národopisných a etnologických inštitúcií na Slovensku atď.)

Registračné číslo Ministerstva kultúry SR: 924/94 ISSN 1335–5074

 

Nie