European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. HPMT-CT-2001-00225. Projekt je bázou na výmenu doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.

Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca ́Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

Štátny rozpočet SR: 91. tis. Sk (prostriedky na projekt MVTS od MŠ SR)

Výstupy v roku 2003: Účasť na trojdňovej porade projektu v Benátkach – G. Kiliánová (finančné zabezpečenie EK a ÚEt SAV)

Príprava a uskutočnenie vstupného seminára pre európskych doktorandov v šk. roku 2003/2004 Borders and Boundaries. A Comparative View, uskutočneného v Bratislave 4. – 6.9.2003, finančné zabezpečenie Európska komisia (organizačné zabezpečenie Z. Búriková (D), G. Kiliánová, M. Slavkovská, A. Šalingová)

Študijné pobyty 3 zahraničných doktorandov v ÚEt SAV: G. Rüve (8 mesiacov), V. Wöhrer (8 mesiacov), W.G. Dumont (10 mesiacov), finančné zabezpečenie štipendií Európska komisia (organizačné zabezpečenie G. Kiliánová) - vedenie doktorandov.

Doba riešenia: 2002 – 2005

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: