Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc.

teória a metodológia etnológie, etnomuzikológia, pieseň, hudobný folklorizmus, identita, Slováci v zahraničí, stereotypy, kolektívna pamäť

e-mail: eva.krekovicova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

VŠ vzdelanie: Katedra etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ukončené s vyznamenaním, Mgr. (1973)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1980), CSc. (1981), DrSc. (2000), doc. (2006 - UK Praha)
Komunikačné jazyky: nemecký, francúzsky, ruský, pasívne anglický 
Rok nástupu do ústavu: 1975

 

Vedecké projekty

Medzinárodný projekt Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku. medzi Ústavom etnológie SAV v Bratislave a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe. Riešiteľka za slovenskú stranu, 1.1.2006 – 31.12.2012, predĺžený do roku 2013. Bilaterálna dohoda predĺžená na obdobie: 1.1.20014 – 31.12.2017

Factors for cultural self-identification of communities in a foreign ethnic environment (Bulgarian-Slovak parallels). Projekt MAD SAV Bratislava a BAN Sofia, vedúca projektu za slovenskú stranu, 2012 – 2013

Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky/Folk knowledge and its social and cultural conditions. Grantová agentúra VEGA, spoluriešiteľka, 1.1.2011 – 31.12.2013

Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní/The history of ethnology in Slovakia in the second half of the 20th century: continuties and discontinuities in scholarly enquiry. Grantová agentúra VEGA, spoluriešiteľka, 1.1.2011–31.12.2013

Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou. Projekt koordinovaný v Ústave etnológie, vedúca projektu, 01. 2011–12. 2013

Historische Stereotypenforschung V., Ossietzky Universität Oldenburg, SRN - HÚ SAV Bratislava, ved. Prof. Hans Henning Hahn – PhDr. Elena Mannová, CSc., 2001-2007.

Etnokultúrne charakteristiky Bulharov na Slovensku. Projekt MAD SAV Bratislava a BAN Sofia. Vedúca projektu za slovenskú stranu. 2002-2004, 2004-2006.

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Grantová agentúra VEGA, spoluriešiteľka, 2003–2005.

Úloha výskumu a vývoja „Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti“ prierezového štátneho programu výskumu a vývoja „Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti“, koordinátor Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, členka tímu, 2003–2005.

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Procesy konštruovania, reprodukcie a transformácie kolektívnych kategórií a identít. Centrum excelentnosti SAV so sídlom v Ústave etnológie, vedúca CE, 2003-2006

Realizácia dvojitej etnokultúrnej identity. (Bulharsko-slovenské paralely). Projekt MAD SAV Bratislava a BAN Sofia. Vedúca projektu za slovenskú stranu. Predĺžené na roky 2008-2009.

Obrazy iných v etnických karikatúrach (2. pol. 19. stor. a 1. pol. 20. stor.)/Images of the other in ethnic caricatures (in the second half of 19th century and fist half of 20th century). International Visegrad Found, zodpovedná riešiteľka za slovenskú stranu, 1.1.2010 – 31.12.2010

Visual Encounters with Alterity. International Visegrad Found, 2012 – 2013, spoluriešiteľka za slovenskú stranu (spolu s Mgr. Zuzanou Panczovou, PhD.), 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

Slovensko-slovinské paralely v etnologických štúdiách/Slovakian-Slovenian parallels in ethnology and folklore studies. Medzivládna dohoda, APVV, spoluriešiteľka, 2009-2010

Folklórne žánre a sociálna komunikácia./Folklore Genres and Social Communication. VEGA projekt , vedúca riešiteľka projektu, 2008-2010

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia./Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking. Geantová agentúra VEGA, spoluriešiteľka, 2008-2010

Kontiniuta a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo/ Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage. Projekt VEGA, vedúca riešiteľka projektu, 1.1.2014 – 31.12.2016

MAD - bilaterálny projekt Migrations and cultural interactions (Bulgarian and Slovak parallels) medzi Ústavom etnológie SAV v Bratislave a Institute of Ethnology and Folklore with Ethnographic Museum v Sofii /Bulharsko, 1.1.2015 – 31.1.2017. Zodpovedná riešiteľka za slovenskú stranu

 

Pedagogická činnosť

Lódż, Poľsko: výberové prednášky, 1995

Madrid, Španielsko: 2007, pozvaná prednáška.

Výberové prednášky z folkloristiky, semestrálna prednáška, Katedra etnografie a folkloristiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1986-1996

Folkloristika, semestrálna prednáška, Katedra porovnávacej religionistiky, FiFUK, Bratislava, 1999

„My“-„oni“. Mentálne obrazy a sociálna pamäť, semestrálna prednáška a seminár, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, FilFUK, Bratislava, od 1999

Etnomuzikológia, semestrálna prednáška, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiFUK Bratislava, 2000-2011

 

Iná činnosť

Ústav etnológie: vedecký garant odboru, od r. 2000

Riadna členka Učenej spoločnosti SAV od roku 2008

Členka skúšobnej komisie pre štátne skúšky bakalárskeho a magisterského vysokoškolského štúdia a rigorózne skúšky z odboru etnológia, kultúrna antropológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Členka spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore etnológia. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Členka spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore etnológia. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Členka Vedeckej rady Etnologického ústavu AVČR Praha – Brno, 1990–2007

Členka Vedeckého kolégia pre historické vedy pri SAV, 2000–2003

Predsedkyňa Akreditačnej komisie ÚEt SAV v Bratislave, 1999 – 2010, od r. 2013 členka

Členka Rady riaditeľa ÚEt SAV 1988 – 2010; od 2014

Členka Vedeckej rady ÚEt SAV, od 2004 zástupca vedúcej VR – 2009

Členka Redakčnej rady časopisu Národopisná revue, vydavateľ: Národní ústav lidové kultury Strážnice, ČR.

Členka Redakčnej rady časopisu Slovenský národopis.

Predseda „ad hoc“ Komisie pre udeľovanie DrSc. v v odbore etnológia a kultúrna antropológia (od 2010).

Členka medzinárodnej Redakčnej rady časopisu Polski rocznik muzikologiczny, vydavateľ: Sekcja muzykologów Związku kompozytorów polskich Varšava, Poľsko

Členka medzinárodnej Redakčnej rady časopisu  Artes Humanae, Lublin, Poľsko  (od 2014)

 

Zahraničné pobyty

DFG Stiftung, DAAD Stiftung, Deutsches Volkskiedarchiv, Freiburg i. B., SRN, 1993, 2001

Kűnzig Institut für ostdeutsche Kultur, Freiburg i. B., 2001

Institut für osteuropäische Kultur und Geschichte, Oldenburg, 1997, 2008

DFG Stiftung, Roemer Museum, Hildesheim, 1995

Internationale Institute for Traditional Music, Berlin, 1998

Museum Alte Burg, Penzlin, 2002

MAD - Néprajzi Kutatóintézet, Zenetudomány Intézet MTA, Budapest, 1989, 1996, 2000, 2002, 2008, 2010

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba, v rámci „Národopisných táborov“ terénne výskumy Slovákov v Maďarsku, od r. 1991 – 2009 každý rok, 2011, 2013

MAD - Warszawa, Istytut sztuki PAN, Warszawa, 1987

Lódżski Universytet, Lódż, 1995, 1996

Kraków, Poľsko, Uniwersytet Jagielloński, 1987, 1992, 1998,  2004, 2005, 2006

Universytet Opolski, Opole, 2007, 2009

MAD - Institut za folklor BAN, Sofia 1977, 1986, 2003

Universität Innsbruck, 1992

MAD - Wien, Rakúsko, Kommission für Kulturwissenschaft und Theatergeschichte, ÖAW, 2006

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2007

MAD, APVV - Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana, 2006, 2009

Glasbenonarodopisni inštitut SAZU, Ljubljana, 2006

 

Ocenenia

Pamätná medaila k 60. výročiu SAV 2013

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra 2010

Cena SAV za kolektívne dielo: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Stoličná, Rastislava (ed.), Veda Bratislava 2000

Medzinárodná cena G. Pitré - S. Marino (Palermo) ako členka autorského kolektívu diela: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II., Veda Bratislava 1995

Cena SAV za dielo: Kolektív autorov: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. Veda 1995

Prémia Slovenského literárneho fondu - za knižnú publikáciu: KREKOVIČOVÁ, Eva: Slovenské koledy. Od Štedrého večera do Troch kráľov. Práca Bratislava 1992, udelené v roku 1993

Prémia Slovenského literárneho fondu - za spoluautorstvo: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II., Veda Bratislava 1995

Prémia Slovenského literárneho fondu - Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry . Stoličná, Rastislava (ed.), Veda Bratislava 2000, udelené 2001

Sedem prémií Slovenského hudobného fondu za činnosť hudobno-publikačnú a hudobno-kritickú: 1995-2000, 2002/2003)

Prémia Slovenského hudobného fondu za knižnú publlikáciu: KREKOVIČOVÁ, Eva: Slovenské koledy. Od Štedrého večera do Troch kráľov. Práca Bratislava 1992, udelené v roku 1993

Prémia Slovenského hudobného fondu za knižnú publlikáciu: KREKOVIČOVÁ, Eva: Zwischen Toleranz und Barrieren. Das Bild der Zigeuner und Juden in der slowakischen Folklore. Studien zur Tsiganologie 21, Peter Lang Verlag Frankfurt a. M. u. a. 1998

Prémia Slovenského hudobného fondu za knižnú publlikáciu: KREKOVIČOVÁ, Eva: Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Róma a Žida v slovenskom folklóre. AEP Bratislava 1999

Deväť cien Národopisnej spoločnosti Slovenska za najlepšie dielo roka (štúdie): 1980, 1981, 1982, 1984, 1994, 1997)

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za materiál z výskumu: 1984

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za dielo vedecko-organizačné: 1986

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za publikáciu: KREKOVIČOVÁ, Eva: O živote folklóru v súčasnosti. Ľudová pieseň. NÚ SAV Bratislava 1989

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za publikáciu: KREKOVIČOVÁ, Eva: Slovenské koledy. Od Štedrého večera do Troch kráľov. Práca Bratislava 1992

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za publikáciu: KREKOVIČOVÁ, Eva: Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Róma a Žida v slovenskom folklóre. AEP Bratislava 1999

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za publikáciu: DROPPOVÁ, Ľubica – KREKOVIČOVÁ, Eva: Počujte Panny, aj vy Mládenci... Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Eterna Press – Ústav etnológie SAV Bratislava 2010

Osobitná cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za mimoriadnu publikačnú aktivitu: 2008

Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR: Vedecko-výskumný tím roka 2009: Centrum excelentnosti SAV „Procesy“. Vedúca riešiteľka Centra excelentnosti.

 

Bibliografia

Monografie

KREKOVIČOVÁ, E.: Zborník piesní Riečnica-Harvelka. Čadca: OOS 1987, noty, 1 obr., 123 s.

KREKOVIČOVÁ, E.: O živote folklóru v súčasnosti. Ľudová pieseň. Bratislava: NÚ SAV 1989, noty, nem. a angl. res.,  324 s.

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenské koledy. Od Štedrého večera do Troch kráľov. Slowakische Weihnachtslieder. Slovak Carols. Bratislava: Práca 1992, nem. a angl. res., noty, obr., 184 s.

Spievame vianočné koledy. Zostavila Eva KREKOVIČOVÁ. Bratislava: Egmont 1992, 1. vyd., 1994, 2. vyd., 1996, 3. vyd., 1999, 4. vyd. ISBN 80-7134-790-6, (1. vyd v ČR), Egmont Neografia 2001, 5. vyd., ISBN 80-7186-594-X, (2. vyd. v ČR), noty, 36 s.

KREKOVIČOVÁ, E.: Zwischen Toleranz und Barrieren. Das Bild der Zigeuner und Juden in der slowakischen Folklore. (Studien zur Tsiganologie und Folkloristik. Herausgegeben von Joachim S. Hohmann. Bd. 21). Frankfurt/Main - Berlin - Bern - New York - Paris – Wien: Peter Lang Verlag 1998. ISSN 0936-6598, ISBN 3-631-31688-7, 318 s., noty, obr.

KREKOVIČOVÁ, E.: Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Róma a Žida v slovenskom folklóre. Bratislava: AEP 1999. ISBN 80-88880-31-9, 228 s., noty, obr.

KREKOVIČOVÁ, E.: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Ústav etnológie SAV, ETERNA Press: Bratislava 2005. ISBN 80-969259-1-1, 128 s.

HENTZ, L.- KREKOVIČOVÁ, E.- KRUPA, O.- OČOVSKÁ, I.: Na berínskom moste. Ľudové piesne z Poľného Berinčoka. Očovská, I. (ed.). Mezoberényi 2000, 189 s.

Moja najkrajšia vianočná kniha. Koledy vybrala Eva KREKOVIČOVÁ. Bratislava: Egmont 1994, noty

DROPPOVÁ, Ľ. - KREKOVIČOVÁ, E.: Počujte Panny, aj vy Mládenci... Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Eterna Press – Ústav etnológie SAV Bratislava 2010. ISBN 978-80-969259-3-3, 496 s. 

Editorstvo

HLôŠKOVÁ, H. - KREKOVIČOVÁ, E. (eds.):  Folklórne žánre - archívy - katalógy. Oral Literature - Genres - Archives - Catalogues.  Bratislava:  NÚ SAV 1991, 198 s.

KILIÁNOVÁ, G. - KREKOVIČOVÁ, E. (eds.):  Folklore, Folklorism and National Identification. The Slovak Cultural Context. Bratislava:  NÚ SAV 1992, 96 s.

KREKOVIČOVÁ, E. (ed.): Národopisné informácie  č. 1, 1993,156 s.

KILIÁNOVÁ, G. - KREKOVIČOVÁ, E. (eds.):  Folklore in the Identification Processes of Society. (= Etnologické štúdie 1). Bratislava: ÚEt SAV 1994, 166 s.

KREKOVIČOVÁ, E. (ed.): Etnologické rozpravy  č. 1, 1996, 50 % (blok príspevkov o sociálnej pamäti)

BURLASOVÁ, S.: Katalóg slovenských naratívnych piesní. Typenindex slowakischer Erzähllieder. Zväzok 1. (I. Nadprirodzené sily, II. Legendárne námety, III. Ľúbostné vzťahy A., B., C.). (= Etnologické štúdie 2). Krekovičová, E. (ed.). Bratislava: Veda - Ústav etnológie SAV 1998, 227 s.

BURLASOVÁ, S.: Katalóg slovenských naratívnych piesní. Typenindex slowakischer Erzähllieder. Zväzok 2. (III. Ľúbostné vzťahy D., E., IV. Rodinné vzťahy, V. Spoločenské vzťahy, VI. Historické námety). (= Etnologické štúdie 3). Krekovičová, E. (ed.). Bratislava: Veda - Ústav etnológie SAV 1998, 224 s.

BURLASOVÁ, S.: Katalóg slovenských naratívnych piesní. Typenindex slowakischer Erzähllieder. Zväzok 3. (VII. Piesne o vojne, VIII. Piesne o zbojníkoch, IX. Náhodné nešťastia, X. Násilné činy, XI. O zvieratách - žartovné). (= Etnologické štúdie 4). Krekovičová, E. (ed.). Bratislava: Veda - Ústav etnológie SAV 1998, 252 s.

DIVIČANOVÁ, A. - KREKOVIČOVÁ, E. - UHRINOVÁ, A. (eds.):  V službách etnografie/A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Békéscsaba: VÚSM - ÚEt SAV Bratislava 2004, 584 s.

KREKOVIČ, E. - MANNOVÁ, E. - KREKOVIČOVÁ, E. (eds.): Mýty naše slovenské. Bratislava: AEP   2005. ISBN 80-44440-61-0. Druhé vydanie: Bratislava: Premedia Group, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-8159-026-9, 248 s.

KREKOVIČOVÁ, E. a kol.: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. Bratislava: SAP 2005. ISBN 80-89104-84-3, 142 s.  

KREKOVIČOVÁ, E. - PENČEV, V. (eds.): Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Bratislava: Veda 2005. ISBN 80-224-0890-5, 200 s. 

POSPÍŠILOVÁ, J. - KREKOVIČOVÁ, E. (eds.): Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II. Brno 6.6.2002. Brno: EÚ AVČR - ÚEt SAV Bratislava 2005. ISBN 80-85010-78-X, 131 s.

KREKOVIČOVÁ, Eva - POSPÍŠILOVÁ, Jana (eds.): Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc. (= Etnologické štúdie 15). Bratislava: ÚEt SAV - EÚ AVČR: 2006. ISBN 80-969427-4-3, 216 s.

KREKOVIČOVÁ, E. - KRUPA, O. – ANDO, J. (eds.): 30 rokov vo výskumných táboroch. Jubilejné spomienky na prácu v teréne. Békešská Čaba: VÚSM - Ústav etnológie SAV Bratislava  2008, 150 s.

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenský národopis 57, 2009, č. 2, externá editorka čísla

KILIÁNOVÁ, G. - KOWALSKÁ, E. - KREKOVIČOVÁ, E. (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: CE SAV Procesy - Historický ústav SAV - Ústav etnológie SAV - Veda, vydavateľstvo SAV 2009. ISBN 978-80-224-1025-0, 722 s.

KREKOVIČOVÁ, E. - UHRINOVÁ, A. - ŽILÁKOVÁ, M. (eds): Kontexty identity/Az identirás összefuggései. Békéscsaba: OSZÖ, ELTE BTK, ÚEt SAV,VÚSM 2010. ISBN 978-963-88583-0-6, 554 s.

KILIÁNOVÁ, G. - KREKOVIČOVÁ, E. (eds.): International Conference of the Institute of Ethnology SAS, June 1 – 3,  2010 : Programme and Abstracts. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2010. ISBN 978-80-88997-45-0, 37 s.

KREKOVIČOVÁ, E. - HLôŠKOVÁ, H.: Slovenský národopis 59, 2011, č. 1, externé editorky čísla

KREKOVIČOVÁ, E. - POTANČOK, V. (eds.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Eterna Press 2013, 56 s. ISBN 978-80-969259-7-1

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenský národopis 62, 2014, č. 2, externá editorka čísla

VANOVIČOVÁ, Z.: Autorita symbolu (= Etnologické štúdie 20). Krekovičová, E. (ed.), Bratislava: Ústav etnológie SAV 2014, 119 s.  ISBN 798-80-970975-2-3.

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenský národopis 63, 2015, č. 2, externá editorka čísla.

BURLASOVÁ, Soňa. Naratívne piesne o zbojníkoch : príspevok k porovnávaciemu štúdiu [Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study]. (= Etnologické štúdie, 22). Editorka a jazyková redakcia: Krekovičová, E. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2015. 118 s. ISBN 978-80-970975-4-7.

Kapitoly v monografii

ORSÁRYOVÁ, E.: Ľudové piesne. In: Liptovská Teplička. Ján Michálek (ed.), Košice: VV 1973, s. 135-148; 190-219, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Textové a kontextové zložky fungovania spevnosti v obciach Riečnica a Harvelka. Národopisné informácie 1981, č. 2, Adam Pranda (ed.), s. 225-262

KREKOVIČOVÁ, E.: Súčasný stav a vývinové tendencie spevnosti. In: Spôsob života družstevnej dediny. Z etnografických výskumov obce Sebechleby. Adam Pranda (ed.). Bratislava: Veda 1986, s. 188-214

KREKOVIČOVÁ, E.: Spevnosť v Očovej. In: Očová. Podoby a kontexty hudby. Forms and Context of Music. Ivan Mačák (ed.), Banská Bystrica - Bratislava: KOS - SNM 1989, s. 148-163

KREKOVIČOVÁ, E.: Spevnosť v Oravskej Polhore. In: Oravská Polhora. Podoby a kontexty hudby. Forms and Context of Music. Ivan Mačák (ed.), Banská Bystrica - Bratislava: KOS - SNM 1990, s. 141-155

KREKOVIČOVÁ, E.: Piesňový repertoár obce. Súčasný stav a zmeny za posledných 80 rokov. In: Čičmany. Eva Munková (ed.). Žilina: Osveta, Považské múzeum 1992, s. 212-225, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Obraz Žida v slovenskom folklóre. In: Jaroslav FRANEK - Eva KREKOVIČOVÁ - Peter SALNER - Valerián TRABALKA - Jozef  WEISER: Židovská identita včera, dnes a zajtra. Peter SALNER (ed.), Bratislava:  Zing Print 1995,  s. 41-67

KREKOVIČOVÁ, E.: Reflexion des Bildes des Zigeuners in der Folklore. In: Hohmann, J. S. (ed.):  Handbuch zur Tsiganologie.  Frankfurt a. M. u. ä.: Peter Lang Verlag 1996, s. 303-308

KREKOVIČOVÁ, E.: A tótkomlósi szlovákok népdalai és dallamvilága. In: Szinczok, Gy. (ed.): Tótkomlós néprajza. Tótkomlós 1996, s. 315-351, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Rozwój i typologizacja kolęd słowackich w kontekście paraleli polsko-słowiańskich. In:  Budrewicz, Tadeusz - Koziar, Stanislaw - Okoń, Jan (eds.).  Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich.  Tarnów: Biblos 1996, s. 401-411

KREKOVIČOVÁ, E.: Das barocke Bild des Todes als Braut in der Folklore oder das Wandern einer Ballade. In:  Petzoldt, L. (ed.), Schneider, I., Streng, P. (red.):  Folk Narrative and World View. Franfurt a. M. u. ä.: Peter Lang Verlag 1996, s. 407-417

KREKOVIČOVÁ, E.: Ľudové piesne a spevnosť komlóšskych Slovákov. In: Gerbócová, Jana (ed.):  Z minulosti Slovenského Komlóša 1746-1996. Bratislava: Národné literárne centrum 1997, s. 215-255, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Folk Songs. In: R. Stoličná (ed.): Slovakia - European Context of Folk Culture. Bratislava: Veda 1997, pp. 301-322, 2. vydanie 2007

KREKOVIČOVÁ, E.: Das Bild der Oberschichten und der Stadt aus der Perspektive der ländlichen Gesellschaft. In: Elena MANNOVÁ (ed.): Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Bratislava: AEP 1997, s. 165-182

KREKOVIČOVÁ, E.: Vom Bild des Hirten in der slowakischen Folklore zum Nationalsymbol. (Zur Problematik der Ethnoidentifikationsstereotypen und Mythen). In:  Födermayr, F. -  Burlas, L. (eds.): Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Festschrift Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Bratislava: Asco 1998, s. 259 - 275

KREKOVIČOVÁ, E.: Obraz vyšších vrstiev a mesta v slovenskom folklóre. In: Elena Mannová (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989., Bratislava: AEP 1998, s. 147-161. (slovenská mutácia)

KREKOVIČOVÁ, E.: Bilder, Stereotype und Vorurteile über Roma und ihre Reflexion in der Folklore. In: Baumann, Max Peter (ed.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. (= Intercultural Music Studies 11). Berlin: WVB 2000, s. 67-83  

KREKOVIČOVÁ, E.: Erotski motivi u slovačkim narodnim pesmama, prikaz problematike. In: Dejan Ajdačić (ed.): Erotsko u folklori Slovena. Beograd 2000, s. 376-398

KREKOVIČOVÁ, E.: Ľudové piesne. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. R. Stoličná  (ed.). Bratislava: Veda 2000, s. 301-322

KREKOVIČOVÁ, E.: Medzi autoobrazom a heteroobrazom. In: Toncrová, M. - Uhlíková, L. (eds.): Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: EÚ AVČR 2001, s. 17-36

KREKOVIČOVÁ, E.: Identitäten und Mythen einer neuen Staatlichkeit nach 1993. Eine Skizze der ”Slowakischen Mythologie” an der Jahrtausendwende. In: STEKL, H. - MANNOVÁ, E. (Hg.): Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich.(= Wiener Vorlesungen Konversatorien und Studien. Bd. 14). Wien: Facultas Verlags - und Buchhandels AP 2003, S. 375-414

KREKOVIČOVÁ, E. - KILIÁNOVÁ, G.: Research on Slovak Erotic Folklore. In: Hoppál, Mihály - Csonka-Takács, E. (eds.): Eros in Folklore. Bibliotheca Traditionis Europeae. Budapest: Akadémiai Kiadó 2002,  pp. 156-171

KREKOVIČOVÁ, E.: Zur Reflexion der Hexe in folkloren Gattungen. Vergangenheit und Gegenwart - am Beispiel deutsprachiger und slowakischen Texte. In: George, Marion - Rudolph, Andrea (eds.): Hexen. Historische Faktizität und fiktive Bildlichkeit/ Sorcières. Faits historiques, imagerie et fiction. (=Kulturwissenschaftliche Beiträge. Quellen und Forschungen 3), Dettelbech: J. H. Röll 2004, s. 121-129

KREKOVIČOVÁ, E.: Slováci v Maďarsku medzi ústnou a písanou komunikáciou (Funkcia duchovných spevníkov v kultúrnej pamäti a etnickej identifikácii). In: Anna Divičanová - Eva Krekovičová -  Alžbeta Uhrinová (eds.): V službách etnografie/A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Békéscsaba: VÚSM - ÚEt SAV Bratislava 2004, s. 396-403

KREKOVIČOVÁ, E.: PhDr. Ondrej Krupa, CSc./PhDr. Krupa András, CSc. In: Anna Divičanová - Eva Krekovičová - Alžbeta Uhrinová (eds.): V službách etnografie/A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Békéscsaba: VÚSM, ÚEt SAV Bratislava 2004, s. 61-64/64-67

KREKOVIČOVÁ, E.: K životnému jubileu Prof. PhDr. Anny Divičanovej. In: Divičanová, Anna - Uhrinová, Alžbeta (eds.): 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve. Békešská Čaba: VÚSM 2005, s. 99-102

KREKOVIČOVÁ, E.: PhDr. Ondrej Krupa, CSc. In:  Divičanová, Anna - Uhrinová, Alžbeta (eds.): 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku/A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve.. Békešská Čaba: VÚSM 2005, s. 113-117

KREKOVIČOVÁ, E.: Mýtus plebejského národa. In: Eduard Krekovič - Elena Mannová - Eva Krekovičová  (eds.): Mýty naše slovenské. Bratislava: AEP 2005, s. 86-93. Druhé vydanie: Bratislava: Premedia Group, s.r.o. 2013, s. 86-93. ISBN 978-80-8159-026-9

KREKOVIČOVÁ, E.: Inštrumentalizácia a transformácie vzťahu autoobraz – heteroobraz v kolektívnej pamäti v čase. In: Eva Krekovičová a kol.: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. Bratislava: SAP 2005, s. 67-91. ISBN 80-89104-84-3

KREKOVIČOVÁ, E.: Výtvarné umenie ako médium versus naratívnosť a slovenská národná mytológia. In: Aurel Hrabušický (ed.):  Slovenský mýtus. Bratislava: SNG 2006. s. 113-121. ISBN 80-8059-118-0

KREKOVIČOVÁ, E.: Úvod/Introduction. In: Eva KREKOVIČOVÁ – Jana POSPÍŠILOVÁ (eds.). Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc. (= Etnologické štúdie 15).. Bratislava: ÚEt SAV - EÚ AVČR  Brno 2006, s. 9-19. ISBN 80-969427-4-3

KREKOVIČOVÁ, E.: Stereotypes and their Function in Politicians´ Language: The Example of Slovakia. In: Profantová, Z. (ed.): The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Bratislava: VEDA 2006, pp. 325-334. ISBN 80-224-0926-X

KREKOVIČOVÁ, E.: Autostereotypen und politische Eliten (Am Beispiel der Slowakei). In: Hahn, H. H. - Mannová, E. (eds.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung (= Mitteleuropa-Osteuropa. Oldenburger Beiträge zur Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas  9). Frankfurt/Main usw.: Peter Lang 2007, S. 475-491. ISSN 1436-7017, ISBN-10:3-631-50445-4,  ISBN-13:978-3-631-50445-1

KREKOVIČOVÁ, E.: Medzi empatiou a toleranciou, alebo výskumné tábory - škola vedecká i ľudská. In: Krekovičová, E.- Krupa, O.- Ando, J. (eds.): 30 rokov vo výskumných táboroch. Jubilejné spomienky na prácu v teréne. Békešská Čaba: VÚSM - Ústav etnológie SAV Bratislava 2008, s. 50-55

KREKOVIČOVÁ, E.: Konštruovanie  obrazu „iných“ v očiach Slovákov. Medzi autoobrazom a heteroobrazmi. In: Kiliánová, G.- Kowalská, E.- Krekovičová, E. (eds.). My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: CE SAV Procesy - Historický ústav SAV - Ústav etnológie SAV- Veda, vydavateľstvo SAV  2009, s. 473-494

KREKOVIČOVÁ, E.: Personifikovaná „Smrť ako nevesta“ v slovenskom folklóre - stredoeurópske súvislosti. In: Krekovičová, E.- Uhrinová, A.- Žiláková, M. (eds): Kontexty identity/Az identirás összefuggései. Békéscsaba : OszÖ, ELTE BTK Budapest, ÚET SAV Bratislava,VÚSM  2010, s. 144-151

KREKOVIČOVÁ, E.: Neue multikulturelle Nahrungsgewohnheiten in der Slowakei nach 1989 am Beispiel des Wandels von Restaurants. In: Kalinke, H. M.- Roth, K.-Weger, T. (eds.): Esskultur und kulturelle Identität. (= Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Europa. Bd. 40). Oldenburg: Oldenbourg Wissenschaftsverlag  2010. ISBN 978-3-486-59233-7,  S. 177-197
 
KREKOVIČOVÁ, E.: Mýtus Jánošíka a jeho recepcia od folklóru k masmédiám a politike. In Smolińska, T. (ed.): Między kulturą ludową a masową: historia, teraźniejszość i perspektywy badań. Kraków-Opole: Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych  2010, s. 219-242. ISBN 978-83-60163-56-6

KREKOVIČOVÁ, E.: Los cambios políticos y su reflejo en el lenguaje de los políticos y en el folclore: el ejemplo de Eslovaquia después de 1989 y 1993. In: Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos. Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea  2010, p. 109-120. ISBN 978-84-15194-00-2

KREKOVIČOVÁ, E.: Politische Umbrüche und ihre Reflexion im politischen Diskurs: Stereotype und Mythen in der Sprache der Politiker am Beispiel der Slowakei nach 1989 und 1993. In Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková (Hg.): Mythen und Politik im 20. Jahrhundert: Deutsche – Slowaken – Tschechen. Essen: Klartext Verlag  2013,  S. 283-299  

KREKOVIČOVÁ, E. and PANCZOVÁ, Z.: Visual Representations of „Self“ and „Others“: Images of the Traitor and the Enemy in Slovak Political Cartoons, 1861-1910. In:  Dagnosłasw Demski, D.- Sz. Kristóf, I.- Baraniecka-Olszewska, K. ( Eds.): Competing Eyes: Visual Encounters With Alterity  in Central and Eastern Europe.  Budapest: L´Harmattan 2013, pp. 462-487. ISBN 978-963-236-706-4

KREKOVIČOVÁ, E.: The Image of the Highwayman Juraj Jánošík. Slovak National Hero or Bandit?  In:  István Povedák (ed.), Gábor Barna (red.).  Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe. (=Szegedi vallási néprajzi könyvtár Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 37; Vallási kultúrakutatás könyvei 5). Szeged: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014, pp. 63-74. ISSN 1419-1288 ISSN 2064-4825 ISBN 978-963-306-255-5

KREKOVIČOVÁ, Eva. Obraz Poliaka z pohľadu Slovákov. In Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy: Przypadek polsko-słowackich relacji. Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu. - Cieszyn-Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach : "Olza", 2013, s. 35-54. ISBN 978-83-60071-70-0

KREKOVIČOVÁ, Eva. The Image of the Highwayman Juraj Jánošík. Slovak National Hero or Bandit? In Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe. - Szeged : Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014, s. 63-74. ISBN 978-963-306-255-5

KREKOVIČOVÁ, Eva. Die Slowaken und Jánošík zwischen Selbst- und Fremdbildern. In „Jánošík & Co” : Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung. - Münster : Waxmann, 2015, s. 29-49. ISBN 978-3-8309-3273-4. ISSN 2198-0659

KREKOVIČOVÁ, Eva. K melodickej zložke piesní u Slovákov v Maďarsku. Porovnanie dvoch piesňových korpusov. Recenzentky: Anna Divičanová, Zita Škovierová. In Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2015, s. 109-120. ISBN 978-615-5330-04-9 

KREKOVIČOVÁ, Eva. Komická figúrka Róma na Slovensku v premenách času : na príklade anekdot a karikatúr. In Čierno-biele svety : Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. - Bratislava : Ústav etnológie SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 398-416. ISBN 978-80-224-1413-5

KREKOVIČOVÁ, Eva. Piesňový repertoár a jeho zmeny v čase. In Dolná Poruba : na fotografiách, v historických prameňoch a súvislostiach. - Dolná Poruba : Obec Dolná Poruba, 2015, s. 90-94. ISBN 978-80-972091-2-4

Vedecké štúdie 

1976

ORSÁRYOVÁ (Krekovičová),  E.: K otázke vzájomnej väzby melódie a textu v súčasnom piesňovom repertoári Liptovskej Tepličky. In:  Nové obzory 18, 1976, s. 427 - 452

ORSÁRYOVÁ, E.: Poznámky k problematike skúmania piesňového repertoáru a jeho nositeľov. In:  Slovenský národopis 24, 1976, s. 85-98. Obr., noty

ORSÁRYOVÁ, E.: Príspevok k systémovému skúmaniu piesňového repertoáru. In:  Slovenský národopis 24, 1976, s. 427-432

1978

KREKOVIČOVÁ, E.: K otázke funkčných väzieb piesne v súčasnom dedinskom prostredí. (Na príklade Liptovskej Tepličky). In:  Slovenský národopis  26, 1978, s. 572-585

1979

KREKOVIČOVÁ, E.: K niektorým problémom ekologického štúdia Východnej. In: Národopisné informácie 1979, č.  2-3, s. 149-164

KREKOVIČOVÁ, E.: K niektorým problémom ekologického štúdia piesňového repertoáru Východnej. In: Národopisné aktuality 16, 1979, č. 4, s. 265-275

1980

KREKOVIČOVÁ, E.: K fenoménu kolektívnosti pri skúmaní folklórnych javov v súčasnosti. In:  Slovenský národopis  28, 1980, č. 3, s. 393-410.

KREKOVIČOVÁ, E.: K fenoménu  kolektívnosti pri skúmaní folklórnych javov v súčasnosti. In: Národopisné informácie 1980, č. 2, s. 124-130

1982

KREKOVIČOVÁ, E.: K metodologickým otázkam výskumu stavu a vývinových tendencií súčasného piesňového repertoáru ľudových vrstiev. In:  Slovenský národopis 30, 1982, s. 245-253

1983

KREKOVIČOVÁ, E.: Piesne  ”pred muziku” a ich dnešní nositelia.  (Príspevok k otázke variability a improvizácie). In:  Slovenský národopis  31, 1983, č. 1, s. 45-51

KREKOVIČOVÁ, E.: Miesto rodiny v mechanizme fungovania a transmisie  piesní v dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis 31, 1983, č. 3-4, s. 601-606

KREKOVIČOVÁ, E.: K niektorým problémom ekologického výskumu  lokálnych repertoárov v súčasnosti. In:  Lidový tanec, píseň a hudba. Holý, D.-  Sulitka, A. (eds.). Brno: KKS 1983, s. 79-88

1984

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenská ľudová balada a epická pieseň z hľadiska lokálneho a geografického kontextu. In:  Slovenský národopis  32, 1984, č. 1, s. 79-92

KREKOVIČOVÁ, E.: Tvorivá spevácka osobnosť a problematika novej tvorby. Mária Mezovská z Liptovskej Tepličky. In:  Slovenský národopis  32, 1984, č. 2, s. 184-303. Noty

BURLASOVÁ, S. – KREKOVIČOVÁ, E.: Tvorba spomienkových piesní z obdobia druhej svetovej vojny. In:  Slovenský národopis  32, 1984, č. 2,  s. 235-245. Noty

KREKOVIČOVÁ, E.: K niektorým výsledkom skúmania spevnosti slovenskej dediny a jej dynamiky v čase. In:  Slovenský národopis  32, 1984, č. 3, s. 466-475

KREKOVIČOVÁ, E.: Na okraj k problematike vzniku nových piesní a ich vzťahu ku tradícii. In: Národopisné informácie 1984, č. 2, s. 132-140

1985

KREKOVIČOVÁ, E.: Dedinské folklórne skupiny a spontánna spevná aktivita. In:  Rytmus 36, 1985, č. 3, s. 14-15

KREKOVIČOVÁ, E.: Existencia folklórnych festivalov a dedinských folklórnych skupín vo vzťahu k spontánnej spevnej aktivite dediny. In:  Folklór a festivaly. Bratislava: OÚ 1985, s. 105-111

1986

KREKOVIČOVÁ, E.: Vrátime spev životu?  In: Nové slovo 28, 1986, č. 39, s. 14

1987

KREKOVIČOVÁ, E.: Časovo-priestorová dynamika spevnosti slovenskej dediny po druhej svetovej vojne. In:  Slovenský národopis  35, 1987, s.105-131

KREKOVIČOVÁ, E.: Príspevok  ku vzťahu tradície a inovácie na príklade novovznikajúcej piesňovej tvorby. In:  Národopisné aktuality 24, 1987, s. 1-20, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: K dynamike vývinu spevnosti na Slovensku vo svetle najnovších výskumov. In: Holý, Dušan - Sulitka, Andrej (eds.): Lidová píseň, hudba a tanec: Místo, funkce, proměny. Brno: KKS, 1987, s. 79-85

1988

KREKOVIČOVÁ, E. - KLEPÁČOVÁ, E.: Kalendárny obradový folklór Oravy a jeho kontext. In:  Zborník SNM  LXXXII, Etnografia  29, 1988, s. 52-61

KREKOVIČOVÁ, E.: K niektorým metodologickým problémom štúdia obradového folklóru a jeho dynamiky. In:  Aktuálne problémy československej slavistickej folkloristiky. Bratislava 1988, s. 129-142

1989

KREKOVIČOVÁ, E.: Tradicija kao vrijednost. In:  XXIV Meďunarodna Smotra folklora Zagreb 1989, Zagreb 1989, s.10-12

KREKOVIČOVÁ, E.: Tradition as Value. On the Probleme of Coexistence of Spontaneous and Organized Forms of Folklore in Slovakia Today. In:  XXIV Meďunarodna Smotra folklora Zagreb 1989,  pp. 12-13. (angl. mutácia)

KREKOVIČOVÁ, E.: K vybraným problémom kontextových väzieb piesne vo svadobnom ceremoniáli. In: Slovenský národopis 37, 1989, č. 1-2, s. 123-132, obr., noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Tvorivosť, tvorba a piesňový prejav vo svetle folkloristických výskumov súčasnosti. In: Slovenský národopis 37,  č. 4, 1989, s. 586-593. Noty

KREKOVIČOVÁ, E.: K problematike transmisie piesní v rodine. Ján Ondrejča z  Čičmian. In:  Národopisné aktuality  26, 1989, č. 3, s.181-187, noty

1990

KREKOVIČOVÁ, E.: K perspektívam slavistického štúdia folklóru v Národopisnom ústave SAV Bratislava. In:  Slavistická folkloristika č. 1-2. Brno: EÚ AVČR 1990, s. 5-6

KREKOVIČOVÁ, E.: K problematike formovania malých skupín v Bratislave. Pokus o použitie autobiografickej metódy pri skúmaní veľkomesta. In: Město: Prostor, lidé, slavnosti. Sborník příspěvků X. Strážnického sympozia.  V. Frolec (ed.). Uherské Hradiště 1990, s. 118-125

KREKOVIČOVÁ, E.: Erotické motívy v slovenskej ľudovej piesni. In: Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Bratislava 1990, s. 69-98

1991

KREKOVIČOVÁ, E.: Category of function in ethnological and folklore research. (On the example of song repertoire analysis).  In: Slovenský národopis  39, 1991, č. 2, pp. 191-201

KREKOVIČOVÁ, E.: K niektorým metodologickým problémom štúdia piesňových žánrov. In:  HLôŠKOVÁ, Hana - Krekovičová, Eva (eds.):  Folklórne žánre - archívy - katalógy/Oral Literature - Genres - Archives - Catalogues. Bratislava: NÚ SAV 1991, s. 52-64

KREKOVIČOVÁ, E.: Úvod. In:   HLôŠKOVÁ, Hana - Krekovičová, Eva (eds.):  Folklórne žánre - archívy - katalógy/Oral Literature  - Genres - Archives - Catalogues. Bratislava: NÚ SAV 1991, s. 3-4

KREKOVIČOVÁ, E.: Introduction. In:  HLôŠKOVÁ, Hana - Krekovičová, Eva (eds.):  Folklórne žánre – archívy - katalógy/Oral Literature – Genres - Archives - Catalogues. Bratislava: NÚ SAV 1991, s. 4-5. (angl. mutácia)

KREKOVIČOVÁ, E.: Kontinuita a konflikt hodnôt vo folklóre. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kutúry (výsledky výskumov v roku 1991). Ratica, Dušan (ed.). Bratislava: NÚ SAV 1991, s. 120-135

1992

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór ako etnoidentifikačný faktor slovenského národa v stredoeurópskom kontexte. In:  Slavistická folkloristika  č. 1-2, Brno : EÚ AVČR 1992, s. 6-7

KREKOVIČOVÁ, E.: Pastierske piesne na Slovensku a ich interetnické súvislosti. In: Acta Musealia  č. 2, 1992, Zlín, bez číslovania strán

KREKOVIČOVÁ, E.: Obraz Cigána v ľudovej piesni. In: Neznámi Rómovia. Mann, Arne B. (ed.). Bratislava:  ISP 1992, s. 173-183

KREKOVIČOVÁ, E.: The Symbiosis of Spontaneous and Organized Forms of Folklore Cultivation. In: Kiliánová, Gabriela - Krekovičová, Eva (eds.): Folklore, Folklorism and National Identification. Bratislava: NÚ SAV 1992, pp. 64-73

KREKOVIČOVÁ, E.: Tradycja  jako wartość. Z problemów współistnienia spontanicznych i zorganizowanych form uprawiania folkloru we współczesnej Słowacji. In:  Prace etnograficzne,  Z. 29, Kraków 1992, s. 47-52

KREKOVIČOVÁ, E.: Rozhovor s  Prof. Vladimírom Karbusickým. In:  Slovenský národopis  40, 1992, č. 1, s. 56-65

1993

KREKOVIČOVÁ, E.: Zur Frage der Forschung von Hirtenlieder in der Slowakei und ihre Stelle in der Region Mitteleuropas. In:  Ethnologia Slavica et Slovaca 24-25, 1992/1993, s. 195-222

KREKOVIČOVÁ, E. – KILIÁNOVÁ, G.: Research on Slovak Erotic Folklore. With the Focus on Context Study.  In:  Slovenský národopis  41, 1993, 3, pp. 313-325

KREKOVIČOVÁ, E.: Barokový obraz Smrti-nevesty vo folklóre alebo putovanie jednej jarmočnej balady.  In: Národopisné informácie 1993, č. 1, s. 20-30

KREKOVIČOVÁ, E.: Etnoidentifikačné stereotypy a mechanizmy ich formovania v regióne strednej Európy (na príklade slovenských pastierskych piesní). In:  Slavica slovaca 28, č. 1-2, 1993, s. 158-164

KREKOVIČOVÁ, E.: A Picture of a Gypsy in Folk Songs. In:  Human Affairs 3, 1993, č. 2.,  s. 170-190

1994

KREKOVIČOVÁ, E.: Spevnosť a piesňový repertoár Slovákov v Poľnom Berinčoku.  In: Národopis Slovákov v Maďarsku 10, Budapest 1994, s.131-159, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Od obrazu pastiera v slovenskom folklóre k národnému symbolu.  In: Slovenský národopis  41, 1994, 2, s. 139-152

KREKOVIČOVÁ, E. - DANGLOVÁ, O.: Slowakei und Mitteleuropa. Am Beispiel der Beziehungen zwischen Barock und Folklore. In:  Kiliánová, Gabriela - Krekovičová, Eva (eds.):  Folklore in the Identification Processes of Society. (= Etnologické štúdie 1). Bratislava: ÚEt SAV 1994, s. 45-56

KREKOVIČOVÁ, E.: Preface. In:  Kiliánová, Gabriela - Krekovičová, Eva (eds.):  Folklore in the Identification Processes of Society. (=Etnologické štúdie 1). Bratislava: ÚEt SAV 1994, s. 5-7

KREKOVIČOVÁ, E.: Vorwort. In:  Kiliánová, Gabriela - Krekovičová, Eva (eds.):  Folklore in the Identification Processes of Society. (=Etnologické štúdie 1). Bratislava: ÚEt SAV  1994, s. 8-10. (nemecká mutácia)

KREKOVIČOVÁ, E.: Tolerancia a bariéry v obraze etník (reflexia Cigánov a Židov v slovenskom folklóre). In:  Etnologické rozpravy 1994, č. 2, s. 57-65

KREKOVIČOVÁ, E.: Šťastie, zdravie, pokoj svätý... In:  Hudobný život XXVI, 1994, č. 23-24, s. 1, 12

DANGLOVÁ, O. – KREKOVIČOVÁ, E.: Súvislosti baroka s folklórom (Slovensko v stredoeurópskom kontexte). In:  Slovanské štúdie 2, 1994, s. 30-40

1995

KREKOVIČOVÁ, E.: Židovstvo očami iných. Reflexia Žida v slovenskom folklóre. In: Traditiones. Ljubljana 1995, s. 221-236, angl. a slovin. res.

KREKOVIČOVÁ, E.: Pieśni górali orawskich jako problem interetniczny. In:  Kultura ludowa na pograniczu. (=Prace Naukowe Uniwersytetu Sląskiego nr. 1520). Katowice 1995, s. 60-68

KREKOVIČOVÁ, E.: Tolerantnost i barieri v obraza na etnocite cigani i evrei v slovaškija folklor. In: Blgarska etnologija XXI, 1995, kn. 4, s. 34-40

KREKOVIČOVÁ, E.: Koexistenz der Ethniken versus Akkulturation im Gesang der im ungarischen Tiefland (Dolná zem, Alföld) lebenden Slowaken. In: Krupa, András - Eperjessy, Ernő - Barna, Gábor (eds.): Kultúrák találkozása - kultúrák konfliktusai, Meeting of Cultures - Conflicts of Cultures, Treffen von Kulturen - Konflikte von Kulturen. Békéscsaba - Budapest 1995, s. 489-492

KREKOVIČOVÁ, E. - KILIÁNOVÁ, G.: Zur Problematik der erotischen Motive in der slowakischen Folklore. In: Nagy, Ilona - Voigt, Vilmos (eds.): Folk Narrative and Cultural Identity. 9th Congress of the International Society for Folk-Narrative  Research II. (= Artes populares 16-17). Budapest 1995, s. 466-471

KREKOVIČOVÁ, E.: From the Sheperdic Image in Slovak Folklore to that of National Identification. In: Human Affairs 5, 1995, č. 1, s. 84-96

KREKOVIČOVÁ, E.: Das Bild der Zigeuner und seine Reflexion in der slowakischen Folklore. In:  Slovenský národopis 43, 1995, č. 3, s. 348-364

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór ako konzerva? Na margo výskumov Slovákov v Maďarsku. In:  Ethno Musicologicum  II. Bratislava 1995, s. 147-154

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenská ľudová hudba a spev. Bohatá rôznorodosť štýlových prejavov. In: Národná osveta  5, 1995, 7, s. 9-10

KREKOVIČOVÁ, E.: Rozhovor s  dr. Jürgenom Dittmarom.  In:  Slovenský národopis 43, 1995, 1, s. 75-80

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór ako etnoidentifikačný faktor slovenského národa v stredoeurópskom priestore. In: Akademická Nitra 94. Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Nitra 1995, s. 158-165

KREKOVIČOVÁ, Eva: Porovnávacie komentáre k baladám. In: Zuzana Homolová - Vlasta Redl: Slovenské balady. Bratislava – Praha : Pavian Records 1995, slov. a angl. verzia, bez číslovania strán, 2. vyd. 2000

1996

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenský folklór z Malého Kereša.  In: Národopis Slovákov v Maďarsku 12, 1996, s. 129-156. Noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Faktory a formovanie folklórneho repertoáru Slovákov v Maďarsku. In:  Pospíšilová, Jana (ed.):  Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Brno 1996, s. 59-65

KREKOVIČOVÁ, E.: Faktoren und Herausbildung des volksmusikalischen Repertoires der Slowaken in Ungarn.  In:  Pospíšilová, Jana (ed.):  Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno 1996,  S. 66-72 (nemecká mutácia)

KREKOVIČOVÁ, E.: Romantický obraz Róma v slovenskom folklóre. In:  Bulletin Muzea romské kultury 5, 1996, s. 20-32

KREKOVIČOVÁ, E.: Koexistencia etník versus akulturácia v spevnosti Slovákov v Maďarsku. In:  Slovenský národopis  44, 1996, č. 1, s. 74-78

KREKOVIČOVÁ, E.: Etnokultúrne tradície a sociálna pamäť. In: Etnologické rozpravy 1996, č. 1, s. 67-76

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór slovenský versus európsky. Súvislosti národnej identity. In: Hudobný život XXVIII, 24.1.1996, s. l, 3

KREKOVIČOVÁ, E.: Dva prístupy ku štúdiu ľudovej piesne. Českí a moravskí zberatelia v medzivojnovom období na Slovensku.  In:  Leščák, Milan (ed.):  K dejinám slovesnej folkloristiky. Bratislava 1996, s. 64-70

1997

KREKOVIČOVÁ, E.: Das barocke Bild "Tod als Braut" in der Folklore und die Wanderung eines Balladenmotivs. In:  Jahrbuch für Volksliedforschung  42, 1997,  Freiburg  i.B:  DVA, Berlin:  Erich Schmidt Verlag, s. 89-97 WOS

KREKOVIČOVÁ, E.: A Note in Favor of Motif Indexes. In:  Journal of Folklore Research, Volume 34, N. 3, Indiana University, Bloomington : Folklore Institute 1997, p. 259-263 WOS

KREKOVIČOVÁ, E.: Jewishness in the eyes of others. Reflection of the Jew in Slovak folklore. In: Human Affairs  7, 1997, č. 2, s. 167-183

KREKOVIČOVÁ, E.: Motivické katalógy -  za, či proti?  In: Slovenský  národopis 45, 1997, č. 2, s. 188-191

KREKOVIČOVÁ, E.: Židovstvo očami iných. Reflexia Žida v slovenskom folklóre. In:  Slovenská hudba XXIII, 1997, č. 1-2, s. 134-153, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Korene etnickej xenofóbie v slovenskom folklóre na príklade obrazu Róma a Žida. In: Osobnosť v spoločenských makrozmenách. Kováč, Damián (ed.). Bratislava : Ůstav experimentálnej psychológie SAV 1997, s. 112-117

KREKOVIČOVÁ, E.: Na margo k dejinám slovenskej etnológie. (Ad: Kanovský, M.: Lingvistika a sociálne vedy. In:  Slovenský národopis 45, 1997, č. 2, s. 151-160). Slovenský národopis 46, 1998, 1, s. 75-79

KREKOVIČOVÁ, E. (1997): A rómák és zsidók a szlovák folklórba. In: Társadalomkutatás 1997. Dostupné na internete: ww.romaweb.hu/romaweb/index.jsp 

1998

KREKOVIČOVÁ, E.: The Relationship  between Man and Nature and Social Memory. In: Ecology and Folklore III. Brouček, Stanislav – Krawczyk-Wasilewska, Violetta (eds.). Praha : ÚEF AVČR  1998, s. 61-64

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór, politika a masmédiá. (Na príklade Slovenska). Národopisná revue VIII, 1998, č. 3, s. 143-147

KREKOVIČOVÁ, E.: Typológia slovenských kolied a ich moravsko-česko-poľské paralely. In:  XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický kabinet SAV 1998, s. 303-313

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór a politika. (Etnocentrizmus a Slovensko). In: OS. Fórum občianskej spoločnosti. Máj 1998, č. 5,  s. 8-10

KREKOVIČOVÁ, E.: Ženský princíp v obraze iných etník v slovenskom folklóre. In: Hlôšková, Hana - Leščák, Milan (eds.):  Žena z pohľadu etnológie. Bratislava: Katedra etnológie FFUK - Prebudená pieseň 1998, s. 148-155

1999

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklore in der Politik. Am Beispiel der Slowakei. In:  Österreichische Zeitschrift für Volkskunde  LIII/102, 1999, S. 337 - 357  WOS

KREKOVIČOVÁ, E.: Kultúrna a etnická identita slovenskej menšiny v Maďarsku. (Na príklade vzťahu identity a folklóru v Malom Kereši). In: Národopisná revue  IX, 1999, č. 4, s.199-204, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Od obrazu pasterza w folklorze slowackim do symbolu narodowego. In:  Maj, Małgorzata - Robotycki, Czesłav (eds.):  Symbole slowianske - symbole narodowe. Prace etnograficzne, Z. 35.  Kraków 1999, s. 69-83

KREKOVIČOVÁ, E.: Vzťah folklóru a identity u Slovákov v Kiskörösi. In: Bárth, János (ed.): Két víz között. Baja - Kecskemét 1999, s. 105-110, noty

KREKOVIČOVÁ, E.: Rómovia a Židia v slovenskom folklóre. In:  OS. Fórum občianskej spoločnosti č. 5, máj 1999, s. 29-31

KREKOVIČOVÁ, E.: Politika o folklóre - folklór v politike. In: Slovenský národopis  47, 1999, č. 1, s. 5 - 18

2000

KREKOVIČOVÁ, E.: Vzťah folklóru a identity u Slovákov v Malom Kereši. In:  Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku. 22.júna 2000, s. 11, Budapešť

KREKOVIČOVÁ, E.: Politika o folklóre – folklór v politike. (Na príklade Slovenska). In: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury 12. Lublin: UMCS  2000, s. 63-76

KREKOVIČOVÁ, E.: Zu den neuesten Ergebnissen der Balladenforschung in der Slowakei (Typenindes slowakischer Erzähllieder). In: Rieuwerts, S. – Stein, H. (eds.).Bridging the Cultural Divide: Our Common Ballad Heritage. Kulturelle Brücken: Gemeinsame Balladetradition. Hildesheim  2000, S. 221-234

KREKOVIČOVÁ, E.: Politics about Folklore - Folklore in Politics (Slovakia as an Example). In:  Human Affairs 10, 2000, č. 2, s. 171-182

KREKOVIČOVÁ, E.: Obraz Židov na Slovensku vo folklóre, v jarmočných tlačiach a v literatúre. In: PROFANTOVÁ, Zuzana (ed.): Folklór a folkloristika na prahu milénia na Slovensku. Bratislava: ARM 333, 2000, s. 147-161

KREKOVIČOVÁ, E.: The Folk Songs and Musicality of the Komlós Slovaks in Hungary. In: Kiliánová, Gabriela - Riečanská, Eva (eds.):  Identity of Ethnic Groups of Communities. (= Etnologické štúdie 7).  Bratislava: ÚEt SAV 2000, s. 149-157

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór a folklorizmus vo vzťahu k folklórnym žánrom v súčasnosti. In: Kyseľ, Vladimír (ed.):  Folklorizmus na prelome storočí: Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prebudená pieseň 2000, s. 58-63

KREKOVIČOVÁ, E.: Vzťah pamäti a transmisie – k niektorým metodologickým problémom. In: Hlôšková, Hana  (ed.): Tradičná kultúra a generácie. Bratislava: ÚEt  SAV 2000, s. 102-108

KREKOVIČOVÁ, E.: K súčasnému stavu spevnosti a identity Slovákov v Maďarsku. In:  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru  XXVI, 2000, č. 3, s. 355-368

KREKOVIČOVÁ, E.: K perspektívam slavistickej folkloristiky na Slovensku. In:  Slavistická  folkloristika. Informačný buletin č. 1-2, 2000, s. 9-10

2001

KREKOVIČOVÁ, E.: Autostereotypy a politické elity. Na príklade Slovenska In: Národopisná revue  XI, 2001, č. 3, s. 146-148

KREKOVIČOVÁ, E.: Bude, alebo nebude Koniec sveta? : Legendy a eschatológia medzi populárnou literatúrou a folklórom).  In: Skladaná, Jana (Zost.):  Slovenská kresťanská a svetská kultúra. (= Studia Culturologica 2). Bratislava: Veda  2001, s. 113-127

KREKOVIČOVÁ, E.: Slowaken in Ungarn zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit : Funktion der geistlichen Liederbücher  im kultureller Gedächtnis und in der ethnischen Identität. In: Ando, György - Eperjessy, Ernő - Grin, Igor - Krupa, András (eds.):  A nemzetiségikultúrákaz ezredfordulón (Eséljek, lehetoségek, kihívások)/The minorities at the turn of millenium (chances, possibilities, challenges)/Die Kulturen der Nationalitäten an der Jahrtausendwende (Chancen, Möglichkeiten, Herausforderungen). Békéscsaba - Budapest 2001, s. 645-649

2002

KREKOVIČOVÁ, E.: Das Bild der Juden in der Slowakei in Folklore, Jahrmarktdrucken und Literatur. In: Hans Hennig Hahn (Hrsg):  Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen. Franfurt a. M. u. ä : Peter Lang 2002, s. 249-269

KREKOVIČOVÁ, E.: Identity a mýty novej štátnosti na Slovensku. (Náčrt slovenskej mytológie na prelome tisícročia). In:  Slovenský národopis 50, 2002, č. 2, s. 147-170

KREKOVIČOVÁ, E.: Konštrukcia obrazu ”seba” a ”iných”. In:  Slovenský národopis  50, 2002, č. 3-4, s. 332-342

KREKOVIČOVÁ, E. - BEŇUŠKOVÁ, Z.: Szlovák és magyar néprajztudósok közös kutatásai. In: Tudomány a Duna két partján. Az Akadémiai közöskutatásaink címü konferencián elhangzott elöadások. Bratislava: Kultürny inštitüt Maďarskej republiky - Kalligram 2002, s. 47-50

KREKOVIČOVÁ, E. - BEŇUŠKOVÁ, Z.: Spolupráca slovenských vedeckých pracovísk a Slovenského výskumného ústavu v Maďarsku. In: Veda na oboch brehoch Dunaja. Prednášky z konferencie Naše spoločné akademické výskumy. Bratislava: Kultúrny inštitút Maďarskej republiky - Kalligram 2002, s. 120-123 (slovenská mutácia)

2003

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklore und Folklorismus - über einige methodologische Probleme. In: Profantová, Z. (ed.). Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. (= Etnologické štúdie 8). Bratislava: ÚEt SAV  2003, s. 60-65

2004

KREKOVIČOVÁ, E.: Die Beziehung vom historischen Gedächtnis, Politik und Folklore (am Beispiel der Slowakischen Republik nach 1993). In:  Times, Places, Passages. Selected Papers of  7th SIEF Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó 2004, s. 45-53

KREKOVIČOVÁ, E.: Slováci v Maďarsku medzi ústnou a písanou komunikáciou. (Funkcia duchovných spevníkov v kultúrnej pamäti a etnickej identifikácii). In: Divičanová, Anna - Krekovičová, Eva - Uhrinová, Alžbeta  (eds.):  V službách etnografie/A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Békéscsaba: VÚSM - ÚEt SAV Bratislava  2004, s. 396-403

KREKOVIČOVÁ, E.: PhDr. Ondrej Krupa, CSc./PhDr. Krupa András, CSc. In: Divičanová, Anna - Krekovičová, Eva - Uhrinová, Alžbeta  (eds.): V službách etnografie/A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Békéscsaba : VÚSM – ÚEt SAV Bratislava 2004, s. 61-64/64-67

KREKOVIČOVÁ, E.: Ad: Elschek, Oskár: Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch. In:  Slovenský národopis  52, 2004, č. 2, s. 163-167

KREKOVIČOVÁ, E.: Legendy i eschatologia. Między literaturą popularną a folklorem. In: Literatura ludowa  4-5, Lipiec-październik  2004. Indeks 364-07X, s. 31-45

2005

KREKOVIČOVÁ, E. (spoluautorka): Pesimistické bilancie a optimizmus do budúcnosti. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku  29, 2005, Budapešť

KREKOVIČOVÁ, E.: Stereotypy a ich funkcia v jazyku politikov. Na príklade Slovenska. In: PROFANTOVÁ, Z. (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku  po roku 1948, 1968, 1989. II. (= Etnologické štúdie 13). Bratislava: ÚEt SAV – Ústav pamäti národa 2005, s. 27-36

KREKOVIČOVÁ, E.: Die Konstruktion von “eigen” und “fremd”. Vorstellungen, Stereotypen und sozialles Gedächtnis. In:  Gabriela Kiliánová - Konrad KÖstlin - Herbert Nikitsch - Rastislava Stoličná (eds.):  Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century : Reflections and Trends. (= Etnologické štúdie 9, = Veroeffentlichungen des Instituts für  Europäische Ethnologie der Univesität Wien 27). Bratislava - Wien 2005, s. 82-96. ISBN 3-9-02029-10-2

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklore, Stereotypes and Politics in Contemporary Slovakia. In: Albena Rakeva (red.):  Folklor, identičnost, svremennost. (= Problemi na blgarskija folklor 10). Sofija: Akademično izdatelstvo “Marina Drinov” 2005, s. 59-64. ISSN 0861-654-X

KREKOVIČOVÁ, E.: Reflexia bosorky vo folklórnych žánroch a kolektívna pamäť (na príklade nemeckých a slovenských textov). In:  Hlôšková, Hana  (ed.): Folklór v kontextoch:  Zborník príspevkov k jubileu Doc. PhDr. Ľubice Droppovej. (= Etnologické štúdie 12). Bratislava: ÚEt SAV 2005, s. 53-64

KREKOVIČOVÁ, E.: Sociálna/kolektívna pamäť a stereotypy  - k niektorým metodologickým otázkam. In: Juraj Marušiak - Michaela FERENCOVÁ  (eds.):  Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. (= Monografické štúdie 2). Bratislava: Ústav politických vied SAV - Veda  2005, s. 51-65. ISBN 50-224-0843-3

KREKOVIČOVÁ, E.: K problematike mechanizmov transmisie hodnôt a vekovej cyklizácie v diele Adama Prandu. In:  Slovenský národopis 53, 2005, č. 3, 314-318.

KREKOVIČOVÁ, E.: Obraz Smrti-nevesty vo folklóre: stredoeurópske súvislosti. In: Milan Kováč – Atilla Kovács – Tatiana Podolinská (eds.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava: CERES  2005, s. 256-269

KREKOVIČOVÁ, E.: Trendy vo folkloristických výskumoch posledného desaťročia. In: Pospíšilová, Jana - Krekovičová, Eva (eds.): Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesní folkloristiky II. Brno 6.6.2002. Brno: Etnologický ústav AVČR Brno - Ústav etnológie SAV Bratislava  2005, s. 20-25. ISBN 80-85010-78-X

KREKOVIČOVÁ, E.: Pieseň v procesoch sebaidentifikácie Slovákov v Maďarsku na prelome tisícročia alebo o histórii jednej hymny. In:  DIVIČANOVÁ, Anna – TÓTH, Alexander Ján – UHRINOVÁ, Alžbeta (eds.):  Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békéscsaba: VÚSM 2005, s. 295-300.

KREKOVIČOVÁ. E.: Hudobná sociológia v etnomuzikologických výskumoch 2.polovice 20. storočia. In: POSPÍŠILOVÁ, Jana –  NOSKOVÁ, Jana (eds.):  Od lidové písně k evropské etnologii :100 let Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Brno: Etnologický ústav AV ČR  2005, s. 197-201. ISBN 80-85010-80-1

KREKOVIČOVÁ, E.: Stereotypes and Folklore in the Language of Populist Politicians in Slovakia after 1989 and 1993. In: Populism East and West. Slovak foreign policy affairs. Review for international politics, security and integration. Vol. VI, No.1, Spring 2005, pp. 60-64.

KREKOVIČOVÁ, E.: Rekonštrukcia historických obrazov, národné symboly a historická pamäť. In:  SLÁDEK, Kamil – ŠKVARNA, Dušan (eds.):  Hľadanie novej podoby strednej Európy  (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu): Historické korene interpretácie strednej Európy II.  Bratislava:  Vydavateľstvo Michala Vaška v Prešove pre Centrum pre európsku politiku  2005, s. 173-182. ISBN 80-7165-555-4.

2006

KREKOVIČOVÁ, E.: Cigán fiškálom. Komická postava Róma v tradičnej folklórnej anekdote a na internete alebo čo sa stalo s obrazom Róma v slovenskej spoločnosti na prelome tisícročia. In:  OS. Fórum občianskej spoločnosti. Mannová, Elena – Puková, Andrea (eds.):  Pamäť viacjazyčného priestoru 10, 2006, č.1 - 2, s. 140-152.

KREKOVIČOVÁ, E.: Stereotypes and their Function in Politicians´ Language: The Example of Slovakia. In:  Profantová,  Zuzana  (ed.):  The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Bratislava: VEDA 2006, s. 325-334.

KREKOVIČOVÁ, E.: Akí sú Slováci? A som ja vôbec Slovenka? In: Šoltésová, Katarína  (ed.):  Kultúra ako emócia : Multikultúrna zbierka esejí, nielen o „nás“. Bratislava: Nadácia Martina Šimečku  2006, s. 59-66.

KREKOVIČOVÁ, E.: Sociálna/ kolektívna pamäť a stereotypy (k niektorým metodologickým a terminologickým problémom). In:  Plesník, Ľubomír (ed.): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - Prolegomena. Nitra: ULUK Filozofickej fakulty UKF 2006, s. 132-149. 

KREKOVIČOVÁ, E.: Medzi globálnym, národným a lokálnym. In:  Plesník, Ľubomír (ed.):  Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti  - Prolegomena. Plesník, Ľubomír (ed.). Nitra: ULUK Filozofickej Fakulty UKF 2006, s. 150-164.

2007 

KREKOVIČOVÁ, E. – FERENCOVÁ, M.: The Image of the Roma in Slovak Folklore in the 19th and 20th Century.  In: Valota, Bianca (ed.): National Stereotypes. Correct images and distorted images.(= Slavica. Collana di studi slavi diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Enrietti 12). Alessandria:  Edizioni dell´Orso s.r.l. 2007, s. 73-86.

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór a politika. Etnocentrizmus a Slovensko. In: Szigetti, L. (ed.): Slovenská otázka dnes. Kalligram : Bratislava 2007, s. 127-132

KREKOVIČOVÁ, E.: K problematike konštrukcie tradičnej lokálnej kultúry v procesoch trasformácie slovenskej spoločnosti. (Na príklade tvorivej osobnosti.). In: Etnokulturní tradice v současmé společnosti. Toncrová, Marta (ed.). Brno : Etnologcký ústav AVČR  2007. ISBN 978-80-87112-03-8, s. 67-76 

KREKOVIČOVÁ, E.: The construction of traditional local culture within the processes of Slovak society.  (Through the example of a creative personality.). In: Ethnocultural Tradition in Contemporary Society. Toncrová, Marta (ed.). Brno : Etnologcký ústav AVČR  2007. ISBN 978-80-87112-03-8, s. 147-157 (anglická verzia)
2008

BUŽEKOVÁ, T. – KREKOVIČOVÁ, E.: Dobšinského „Úvahy o slovenských povestiach“ vo svetle súčasných folkloristických a slavistických výskumov“. Slovenský národopis 56, 2008, 1, s. 18-27

KREKOVIČOVÁ, E.: Reflexia šoa a porraimos v slovenskom folklóre. Dostupné na internete: http://sk.holokaust.sk/vyskum/holokaust-na-slovensku-konferencia-mojmiro... 2008, 6 s. 

KREKOVIČOVÁ, E.: Etnológ a využívanie folklórnych tradícií v politike. Etnologické rozpravy, 2008, roč.  XV, č. 1, s. 156-160

KREKOVIČOVÁ, E.: Nové multikultúrne podoby verejného stravovania. (Na príklade zmien reštaurácií po roku 1989 na Slovensku/ v Bratislave). Slovenský národopis  56, 2008, 3, s. 301-309

KREKOVIČOVÁ, E.: Wybrana problematyka badań nad anekdotą w asynchronicznej komunikacji internetowej. In: Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze. (= Stromata Anthropologica 4). Leńska-Bąk, Katarzyna – SZTANDARA, Magdalena (eds.), Opole: Uniwersytet Opolski, 2008, s. 341-347

KREKOVIČOVÁ. E.: Reflexia šoa a porraimos v tradičnom folklóre a v asynchrónnej internetovej komunikácii/Reflections of shoah and porajmos in traditional folklore and asynchronous internet communications. In: VRZGULOVÁ, Monika – RICHTEROVÁ, Daniela: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti/Holocaust as a historical and moral problem of the past and the present. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu – Úrad vlády SR, 2008, s. 137-143/365-370

2009

KREKOVIČOVÁ, E.: Folklór ako konštrukt? Slovenský národopis 57, 2009,  2, s. 162-174

KREKOVIČOVÁ, E.: K problematike etnokultúrnych hraníc a regiónov.  Slovenské koledy v stredoeurópskych kontextoch. Studia Academica Slovaca 38, 2009, s. 197-206

KREKOVIČOVÁ, E.: Obrazy inakosti v anekdote na príklade asynchrónnej internetovej komunikácie. In:  Sborník příspěvků: Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu. ŠVINGALOVÁ, Dana – KOTLÁR, Miroslav (eds.). Liberec : Liberecké romské sdružení, 2009, s. 213-217

KREKOVIČOVÁ, E.: Predslov. In: KILIÁNOVÁ, G. – KOWALSKÁ, E. – KREKOVIČOVÁ, E. (eds.). My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : CE SAV Procesy – Historický ústav SAV – Ústav etnológie SAV – Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, s. 9-12

KOWALSKÁ, E. – KREKOVIČOVÁ, E.:  Záver. In: KILIÁNOVÁ, G. – KOWALSKÁ, E. – KREKOVIČOVÁ, E. (eds.). My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : CE SAV Procesy – Historický ústav SAV – Ústav etnológie SAV – Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, s. 589-599

KREKOVIČOVÁ, E.: Tematické vymedzenie výskumných problémov. In: My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Editorky: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová. Bratislava: Veda, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, 2009, s. 30 - 33. ISBN 978-80-224-1025-0

KREKOVIČOVÁ, E: Teritoriálne vymedzenie skúmaných problémov. In: My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Editorky: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová. Bratislava: Veda, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, 2009, s. 33 - 35. ISBN 978-80-224-1025-0

KREKOVIČOVÁ, E.: Časové vymedzenie skúmaných problémov. In My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Editorky: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová.  Bratislava: Veda, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV  2009, s. 36. ISBN 978-80-224-1025-0

KREKOVIČOVÁ, E. - BUŽEKOVÁ, T.: Od piesne k obrazu: k jubileu Evy Krekovičovej.  Národopisná revue 19, 2009, č. 4, s. 262-266. ISSN 0862-8351

2010

KREKOVIČOVÁ, E.: K osobnosti a dielu prof. PhDr. Anny Divičanovej, Dr. hab. pri príležitosti jej okrúhleho jubilea. In: Krekovičová, E. - Uhrinová, A. - Žiláková, M. (eds): Kontexty identity/Az identirás összefuggései. Békéscsaba : Oszö, ELTE BTK Budapest, ÚEt SAV Bratislava,VÚSM  2010, s. 27-29

KREKOVIČOVÁ, E.: Nie je hymna ako hymna. Hymny v procesoch transformácie na prelome tisícročia. Národopisná revue  XX, 2010, č. 1, s. 44-51

KREKOVIČOVÁ, E.: Môže aj dnes vzniknúť ľudová pesnička? Dostupné na internete: http://mozgovna.pravda.sk. Názov z hlavnej obrazovky.: http://mozgovna.pravda.sk/moze-aj-dnes-vzniknut-ludova-pesnicka-dxc-/sk-...

KREKOVIČOVÁ, E. (2010): K osobnosti a dielu prof. PhDr. Anny Divičanovej, Dr. hab. pri príležitosti jej okrúhleho jubilea.  Dolnozemský  Slovák  XV (XXX), č. 1, s. 19-20

KREKOVIČOVÁ, E.: Predslov. In LEŠČÁK, Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši (1962-1967)) : pokus o výskum frekvencie a výskytu. Hana Hlôšková (ed.). Bratislava : Ústav etnológie SAV - Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK - Národopisná spoločnosť Slovenska - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  2010,  s. 6-9. ISBN 978-80-89489-01-5

KREKOVIČOVÁ, E. (2010): Spievanky, spievanky... Môže aj dnes vzniknúť ľudová pesnička?  In:  Ľudové noviny č. 41, 14. 10. 2010, Budapešť. Prevzatý text z:

KREKOVIČOVÁ, Eva. Môže aj dnes vzniknúť ľudová pesnička?. In http://mozgovna.pravda.sk. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:

KREKOVIČOVÁ, E.: Slovenské koledy a ich stredoeurópske súvislosti. In:  Historie – otázky - Problémy. Jinakost našich společných dějin. č. 2/2010, s. 121-126

2011

KREKOVIČOVÁ, E.: Duchovná pieseň a modlitba medzi ústnym podaním a písaným textom na príklade Slovákov v Šáre. In Anna Kováčová - Tünde Tusková - Alžbeta Uhrinová (Zost.). Materiálové príspevkyku kultúre a spôsobu života v Dabasi - Šáre. Békešská Čaba: VÚSM 2011, s. 96-215

KREKOVIČOVÁ, E.: Editorial. In Slovenský národopis, 2011, roč. 59, č. 1, s. 6-7. ISSN 1335-1303

2012

KREKOVIČOVÁ, E.: K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority v Maďarsku : (predbežné výsledky výskumov na prelome tisícročia). In Národopisná revue, 2012, roč. XXII, č. 3, s. 191-205. ISSN 0862-8351

KREKOVIČOVÁ, E.: Pomníky a hrdinovia v politickom diskurze : (Príklad Slovenska 1993-2011). In: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej 2012, s. 203 - 211. ISBN 9788377842560

2013

KREKOVIČOVÁ, E.: Aktuálne otázky stredoeurópskej folkloristiky. In:  Acta Ethnologica Danubiana, 2013, č. 15, s. 51 - 65. ISBN 978-80-89249-69-5

KREKOVIČOVÁ, E. - PANCZOVÁ, Z.: Obraz nepriateľa v počiatkoch slovenskej politickej karikatúry: vizuálne stereotypy v časopise Černokňažník v rokoch 1861-1910. In: Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 31-54. ISSN 1335-1303

KREKOVIČOVÁ, E.: K repertoáru piesní Slovákov v Maďarsku. In: Kováčová, A.- Uhrinová, A. (eds.). Slovenský jazyk v menšinovom prostredí.  Békešská Čaba: Výskumný ústav celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 334 - 344. ISBN 978-963-88583-9-9

KREKOVIČOVÁ, E.: K duchovným piesňam Slovákov v Maďarsku. In: Posolstvo piesní Slovensku a svetu : spevník vďakyvzdania venovaného príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k naším predkom na Veľkú Moravu, ktoré v piesňach zaznie 20. júla 2013 o 12. hodine na vrchoch, pahorkoch, historicky významných miestach našich dejín a prítomnosti. Bratislava: AIA CENTRUM, 2013, s. 58-60. ISBN 978-80-967960-7-6

KREKOVIČOVÁ, Eva. Nem minden himnusz egyforma, avagy a himnuszok az ezredforduló átalakulási folyamataiban. In Ethnographia : Magyar Néprajzi Társaság folyóirata, 2013, roč. 124, č.4, s. 438-452

KREKOVIČOVÁ, Eva. PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. In Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Eva Krekovičová, Vladimír Potančok (Ed.). - Bratislava : Eterna Press, s. r. o., 2013, s. 7-18. ISBN 978-80969259-7-1

2014

KREKOVIČOVÁ, E.:  The Comic Figure of a Rom in Slovakia and Its Changes over Time. In Book of abstracts : 2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. - Bratislava : Institute of Ethnology SAS, 2014, s. 61
 
KREKOVIČOVÁ, E.:  Editorial. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 2, s. 158-162. ISSN 1335-1303

KREKOVIČOVÁ, E.: Úvod. In:  Zora Vanovičová: Autorita symbolu. (=Etnologické štúdie 20). E. Krekovičová (ed.). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 119 s., s. 11. ISBN 798-80-970975-2-3

KREKOVIČOVÁ, E.: Komická figúrka Róma a jej zmeny v čase: na príklade slovenskej karikatúry a anekdoty. [elektronický zdroj]. 

2015

KREKOVIČOVÁ, Eva. Editorial. In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 114-115

KREKOVIČOVÁ, Eva. Za PhDr. Ondrejom Krupom, CSc. (* 1. 10. 1934 - † 14. 7. 2015). In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 254-256

KLEPÁČOVÁ, Nora - KREKOVIČOVÁ, Eva. PhDr. Gabriela Lunterová, rod. Miazdrová (*10. 12. 1949 - †5. 2. 2015). In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 1, s. 53-54. ISSN 1335-1303. Typ: GII

Heslá v encyklopédii

KREKOVIČOVÁ, E: In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II., Veda Bratislava 1995:
oponent.

Autorka 21 hesiel: Burlasová, S., Droppová, Ľ., erotické piesne, Galko, L., halekačky, Hlôšková, H., invariant, kalendárny obradový folklór, krstinové piesne, nová piesňová tvorba, obradový folklór, pastierske piesne, pijanské piesne, prekáračky, rodinný obradový folklór, sezonárske piesne, Slovenské spevy, spevné príležitosti, spevnosť, vyvolávania, žartovné piesne.

Spoluautorka 10 hesiel: Blažej, incipit, funkcia, Gregor, koleda, krstiny, repertoár, slohové vplyvy, Traja králi, vek.

Archaické piesňové druhy. Heslo in: Encyklopédia  Beliana I. Bratislava : VEDA 1999.