Evaluácia politickej a občianskej participácie Rómov na Slovensku

1. marec 2018 15:30 - 18:00
Národný demokratický inštitút v spolupráci s Ústavom etnológie SAV vás pozýva na prezentáciu a diskusiu:  Evaluácia politickej a občianskej participácie Rómov na Slovensku, ktorá sa uskutoční v Pálffyho paláci, Zámocká 47,  Bratislava

Proces a výsledky evaluácie predstavia:

  • Nadezhda Mouzykina senior manager programov pre strednú a východnú Európu Národný demokratický inštitút / Washington, USA
  • Tomáš Hrustič výskumný pracovník, Ústav etnológie SAV programový poradca, Národný demokratický inštitút
  • Božena Tokárová členka výskumného tímu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Július Pecha člen Rómskeho poradného výboru pre participatívnu evaluáciu terénny sociálny pracovník, Boliarov

Národný demokratický inštitút sa už od roku 2003 snaží v strednej Európe a krajinách Balkánu v spolupráci s rómskymi politickými a občianskymi lídrami a aktivistami rozvíjať efektívnejšiu politickú participáciu Rómov. S pomocou financovania Národného fondu pre demokraciu (NED) NDI realizoval participatívnu evaluáciu svojho rómskeho programu na Slovensku so zámerom zhodnotiť mieru

• aktívnej účasti Rómov na občianskom a politickom živote
• možností pre zapájanie Rómov na Slovensku do politiky, a
• napĺňania potrieb a záujmov Rómov zo strany decíznej sféry.

Vychádzajúc z dlhodobého partnerstva s rómskymi lídrami, NDI použil metódu participatívnej evaulácie, v ktorej od začiatku vystupovali Rómovia ako kľúčoví partneri pri jej príprave a zbere, interpretácii a analýze dát.

Budeme radi, ak príjmete pozvanie a zúčastníte sa na prezentácii a diskusii o procese a záveroch tejto evaluácie.

Svoju účasť prosím potvrďte emailom na adrese thrustic@ndi.org do 26. 2. 2018.

Ústav etnológie SAV akciu organizuje v rámci projektu VEGA č. 2/0099/15 Nálepka „Róm“ - emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady